Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Klienta

UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe informacje

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej  umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie a Odbiorcą usług.

ZUK Sp. z o.o.  zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Zawieranie i rozwiązywanie umów

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • zmiany właściciela nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej, dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

W powyższych przypadkach należy złożyć w ZUK Sp. z o.o. wniosek o  wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W sytuacji zmiany właściciela/najemcy nieruchomości do wniosku należy załączyć  protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół winien zawierać takie dane jak:

– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– telefon kontaktowy sprzedającego oraz kupującego
– numer wodomierza
– stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości
– data przekazania nieruchomości
– podpisy obu stron.

Dotychczasowy Odbiorca usług natomiast ma obowiązek złożyć  wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można przekazać drogą pocztową, e-mailem w postaci skanów lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów.

Wnioski o zawarcie i rozwiązanie umowy

Wymagane dokumenty do wniosku

Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza na dzień przekazania nieruchomości (w przypadku np. zmiany właściciela, użytkownika, najemcy nieruchomości) – 5E Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości przyłączonej do sieci wod-kan
Upoważnienie dla pełnomocnika (jeśli konieczne)
W zależności od wyboru formy zawarcia umowy, ZUK Kiełczów w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku sporządza umowę i:

– w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na odległość – na adres korespondencyjny odbiorcy usług, przesyłane są dwa egzemplarze umowy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu zapoznania się, podpisania i odesłania do ZUK Kiełczów jednego egzemplarza umowy
– w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy w lokalu – odbiorca otrzyma wiadomość sms na wskazany we wniosku numer telefonu, z informacją, iż umowa jest gotowa do podpisu w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów

W sytuacji złożenia Wniosku o rozwiązanie umowy, ZUK Kiełczów w terminie 14 dni sporządzi pismo dotyczące rozwiązania umowy wraz z rozliczeniem końcowym i przesyła dokumenty drogą pocztową, listem poleconym.

Aktualizacja danych

W przypadku zmiany danych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, aktualizacja nr telefonu, itp.), należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów wraz z wypełnionym wnioskiem 6C  Wniosek o aktualizację danych  oraz dokumentem potwierdzającym nowe dane (np. dowód osobisty) – do wglądu. Wypełniony wniosek można również przekazać drogą pocztową, w formie elektronicznej w postaci skanów lub poprzez konto eBOK.

Przepisy prawa:

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/współwłaścicielem/ użytkownikiem /innym posiadaczem nieruchomości a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. wynika z przepisów prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)

§ Uchwała Nr XXXVII 2421 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz.5632)

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie:

§ Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21):

Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:

– przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
– w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Na skrótyKsiążka adresowa

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

tel. 71 398 80 36/39
Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta

• Kierownik Działu: Anna Berezowska tel. 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Koordynator Działu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 530 115 301 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 781 508 788 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Windykacja i należności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 537 256 284 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. inżynieryjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 536 809 326 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 131, kom. 536 793 381 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Referent ds. administracyjno-biurowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 123, kom. 536 307 551 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Inkasent Adam Andrecki tel. 609 546 084 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Zbigniew Knobloch tel. 693 824 276 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Dawid Knobloch tel. 695 411 136 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Cecylia Polny tel. 534 809 717 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Produkcji i Dystrybucji Wody

• Kierownik Działu: Tomasz Podsiadło – 693 074 342 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Mistrz ds. eksploatacji: Dominik Czekajło – 530 243 940 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Katarzyna Kruszyk – 534 469 590 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Natalia Mackiewicz – 533 675 554 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odbiory techniczne:

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

• Kierownik Działu: Grzegorz Ceremuga– 534 491 048 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków: Krzysztof Iskra – 533 987 026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej: Ewelina Szewczyk – 693 074 352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Mariusz Zarzycki – 536 471 423 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory Techniczne

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Finansowo-Księgowy

• Główna Księgowa: Barbara Błaszczyk 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Justyna Trawińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Marta Maciejewska-Basta71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Dobrosława Gralińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa: Zbigniew Lewandowski – 534 681 448 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.