Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Klienta

ZASADY ORAZ PROCEDURA ROZLICZANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

ZASADY:

 1. Wodomierz dodatkowy na cele ogrodowe, należy zamontować zgodnie z niniejszą Procedurą i Zasadami.
 2. Ilość bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ustalana jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy Usług.
 3. Rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej w ilości odprowadzanych ścieków odbywać się będzie po spełnieniu poniższych warunków:
  1. zaplombowaniu przez Zakład wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,
  2. podpisaniu Umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków bądź aneksu do już zawartej Umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków, na podstawie których odbiorca jest uprawniony  do pobierania wody na cele ogrodowe,
  3. cwykonaniu podejścia wodomierza dodatkowego zgodnie z niniejszą Procedurą,
  4. posiadaniu wodomierza z ważnymi cechami legalizacyjnymi.,
  5. podawaniu  terminowo odczytów wodomierza (w przypadku braku wodomierza z systemem radiowym).
 4. Odbiorca usług jest zobowiązany do podawania stanu wodomierza dodatkowego do Zakładu we własnym zakresie, w terminie rozliczeń wodomierza głównego (istnieje możliwość podpięcia wodomierza dodatkowego do celów ogrodowych do systemu radiowego odczytu wodomierzy, ale tylko w przypadku, gdy wodomierz będzie przystosowany do współpracy z systemem radiowego odczytu funkcjonującym w ZUK Sp. z o.o. Stan takiego wodomierza dodatkowego jest automatycznie  odczytywany przez ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie. Koszty zakupu odpowiedniego wodomierza przystosowanego do odczytu radiowego ponosi Odbiorca usług).
 5. Odczyty wodomierzy dodatkowych można podawać:
  1. osobiście w siedzibie Zakładu: Wilczycka 14, 55-095 Kiełczów
  2. e-mailem, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. telefonicznie pod nr tel. 71 398 80 36, 781 508 788 lub 537 256 284
  4. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Zakładu: https://zuk-kielczow.pl/stan-wodomierza/
 6. Zużycie wody wskazane na wodomierzu dodatkowym należy podawać tylko i wyłącznie w okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce odczyt wodomierza głównego.
 7. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierza dodatkowego nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej w bieżącym okresie obrachunkowym.
 8. Do obowiązków Odbiorcy Usług należy:
  1. zakup, zainstalowanie, wymiana (co 5 lat) i utrzymanie wodomierza dodatkowego, opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,
  2. poinformowanie Zakładu o wymianie wodomierza, ze względu na brak cechy legalizacyjnej, uszkodzenie, w celu ponownego jego zaplombowania przez Zakład,
  3. podawanie terminowo aktualnego stanu wodomierza dodatkowego do Zakładu (osobiście, e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie, poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Zakładu: https://zuk-kielczow.pl/stan-wodomierza/) we własnym zakresie, w każdym okresie obrachunkowych, w tym również w przypadku braku zużycia i wskazania wodomierza dodatkowego o wartości „0”.
 9. Zakład zaprzestanie (bez konieczności informowania Odbiorcy) rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków w przypadkach:
  1. braku ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza dodatkowego opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą,
  2. uszkodzenia plomby zamontowanej przez Zakład,
  3. uszkodzenia wodomierza lub plomby legalizacyjnej,
  4. pogorszenia się warunków dostawy wody przez Zakład na cele bytowe,
  5. nie  podania wskazań wodomierza dodatkowego do Zakładu, w terminie rozliczeń wodomierza głównego.
  6. odprowadzania wody pobieranej i opomiarowanej przez wodomierz dodatkowy do sieci kanalizacji sanitarnej.
 10. W przypadku niepodania przez Odbiorcę Usług, w obowiązującym okresie obrachunkowym, stanu wodomierza dodatkowego opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą, ZUK dokona rozliczenia bezpowrotnie zużytej wody, po otrzymaniu stanu przedmiotowego wodomierza w kolejnym okresie obrachunkowym, przyjmując, że ilość bezpowrotnie zużytej wody, w danym okresie obrachunkowym, nie przekracza aktualnego wskazania wodomierza głównego. W przypadku przekroczenia jak wyżej ZUK nie dokonuje rozliczenia bezpowrotnie zużytej wody w kolejnych okresach obrachunkowych.
 11. Wszystkie prace instalacyjne wykonuje Odbiorca usług na własny koszt
 12. ZUK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody bezpowrotnie zużytej na cele ogrodowe zgodnie z przeznaczeniem.

PROCEDURA

ETAP 1. – WYKONANIE

 1. Na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako tzw. podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej na cele ogrodowe.
 2. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz dodatkowy w odległości ok. 1,5 m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego.
 3. Wodomierz dodatkowy należy zamontować w płaszczyźnie poziomej. Wysokość montażu wodomierza nad podłożem powinna wynosić od 0,4 do 1,0 m.
 4. Przed i za wodomierzem dodatkowym należy zamontować zawory odcinające,
 5. Na odcinku instalacji od wodomierza dodatkowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepianych i przewodów giętkich,
 6. Niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem dodatkowym a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji. Takie instalacje nie będą przez Zakład akceptowane do rozliczeń,
 7. Średnicę wodomierza dodatkowego należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza (średnica nie większa niż wodomierz główny)
 8. Wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 9. Dostęp do wodomierza dodatkowego powinien być swobodny i bezpieczny,
 10. Woda pobierana za wodomierzem dodatkowym nie może być odprowadzana do kanalizacji,
 11. Wodomierz dodatkowy nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury oraz działanie temperatury poniżej 4 stopni Celsjusza,
 12. Wodomierz dodatkowy zalecany, posiada parametry: typ JS 1,6; średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.
 13. Zakład podaje zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.
  dla wodomierza DN 15mm (= 1/2″) minimalne długości odcinków prostych wynoszą: L1 >=75mm, L2 >=45mm (L1≥5DN tj. 5x15mm=75mm, L2≥3DN tj. 3x15mm=45mm)


ETAP 2. – ZŁOŻENIE WNIOSKU  O PLOMBOWANIE  PO MONTAŻU, WODOMIERZA DODATKOWEGO NA CELE OGRODOWE (formularz wniosku nr 5D na stronie internetowej ZUK)

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi zaleceniami należy wystąpić do Zakładu z ww. Wnioskiem. Wniosek wypełniony nieczytelnie, nieprawidłowo lub niekompletny (brak podpisów pod Wnioskiem i oświadczeniami) będzie wymagał uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez Zakład terminie, zostanie wydana odmowa plombowania wodomierza dodatkowego i zajdzie brak  warunków do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

KROK 2-1. – Zakład sprawdza poprawność złożonego wniosku w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od

daty złożenia wniosku.

KROK 2-2. – Zakład sporządza Umowę dostarczania wody lub/i odprowadzania ścieków bądź aneks do już

zawartej Umowy dostarczania wody lub/i odprowadzania ścieków, na podstawie których odbiorca jest

uprawniony  do pobierania wody na cele ogrodowe,

ETAP 3. – SPRAWDZENIE i PLOMBOWANIE WODOMIERZA DODATKOWEGO

KROK 3-1. – Uprawniony pracownik Zakładu (Inkasent) skontaktuje się z Odbiorcą Usług w celu ustalenia terminu  dokonania oględzin nowej instalacji, układu pomiarowego oraz sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombowania wodomierza dodatkowego.

KROK 3-2. – Po stwierdzeniu prawidłowego wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z Zasadami/Warunkami wykonania następuje plombowanie wodomierza dodatkowego.

Koszt plombowania wodomierza dodatkowego ponosi Odbiorca Usług według stawek opłat zwartych w  obowiązującym cenniku  ustalonym przez Zakład.

ETAP 4. – PODPISANIE PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG UMOWY / ANEKSU.

Zaplombowanie i podpisanie umowy przez odbiorcę  stanowi podstawą do rozpoczęcia rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Termin obecności Inkasenta ustalany będzie w okresie obrachunkowym, przewidzianym dla danego Odbiorcy Usług.  Termin ten może być krótszy tylko w przypadku możliwości załatwienia sprawy przez  Inkasenta zgodnie z rozkładem jego harmonogramu pracy.
 2. Wszelkich, dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta (tel. 71 398 80 36).
 3. Powyższe warunki są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza dodatkowego, nie odnoszącymi się do wszystkich nieruchomości, ze względu na występujące różnice w rozmieszczeniu elementów instalacji wodociągowej na poszczególnych posesjach. Inny niż opisany powyżej sposób montażu podlicznika jest możliwy jedynie po uzgodnieniu z przedstawicielem Przedsiębiorstwa.
 4. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do używania wody dla celów ogrodowych zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem dodatkowym, oraz oszacowanie możliwych korzyści odbiorcy w najbliższych latach.

Na skrótyKsiążka adresowa

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

tel. 71 398 80 36/39
Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta

• Kierownik Działu: Anna Berezowska tel. 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Koordynator Działu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 530 115 301 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 781 508 788 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Windykacja i należności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 537 256 284 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. inżynieryjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 536 809 326 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 131, kom. 536 793 381 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Referent ds. administracyjno-biurowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 123, kom. 536 307 551 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Inkasent Adam Andrecki tel. 609 546 084 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Zbigniew Knobloch tel. 693 824 276 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Dawid Knobloch tel. 695 411 136 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Cecylia Polny tel. 534 809 717 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Produkcji i Dystrybucji Wody

• Kierownik Działu: Tomasz Podsiadło – 693 074 342 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Mistrz ds. eksploatacji: Dominik Czekajło – 530 243 940 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Katarzyna Kruszyk – 534 469 590 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Natalia Mackiewicz – 533 675 554 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odbiory techniczne:

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

• Kierownik Działu: Grzegorz Ceremuga– 534 491 048 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków: Krzysztof Iskra – 533 987 026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej: Ewelina Szewczyk – 693 074 352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Mariusz Zarzycki – 536 471 423 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory Techniczne

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Finansowo-Księgowy

• Główna Księgowa: Barbara Błaszczyk 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Justyna Trawińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Marta Maciejewska-Basta71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Dobrosława Gralińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa: Zbigniew Lewandowski – 534 681 448 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.