Wnioski dotyczące umowy dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

Pobierz załączniki:

5A Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzania ścieków.pdf

5B Wniosek o rozwiązanie Umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzania ścieków.pdf

5D Wniosek o plombowanie wodomierza dodatkowego cele ogrodowe.pdf

5E Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości przyłączonej do sieci wod-kan.pdf

5F Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.pdf

(Oświadczenie prosimy odesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@zuk-kielczow.pl (skan, zdjęcie), pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta ZUK Kiełczów)

Ogólne informacje dla odbiory-umowa zawierana w lokalu.pdf

Ogólne informacje dla odbiory-umowa zawierana poza lokalem.pdf

 

Pozostałe Wnioski/Druki:

6A Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub i kanalizacji sanitarnej.pdf

6B Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza.pdf

6C Wniosek o aktualizację danych.pdf

6D Wniosek o rozłożenie zaległości na raty.pdf

6E Wniosek o uzupełnienie.pdf

6F Formularz odstąpienia od umowy dla umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa.pdf