Ułatwienia dostępu

Skip to main content

BIP

dane podstawowe Siedziba rejestrowa: 
Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
Telefon: 71 398 8036/39
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 896 11 98 303
Regon: 931976499
KRS: 0000098993
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 33 562 870,00 PLN
status prawny ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie jest jednoosobową spółką Gminy Długołęka, utworzoną na podstawie Umowy spółki  zawartej w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 31.12.1998 r. przed  Notariuszem Czesławem Kazimierzem Pauterem, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, Rynek 30, Repertorium A NR 8982/98; Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, KRS 0000098993
Spółce nadano numer statystyczny REGON 931976499
struktura organizacyjna Schemat organizacyjny do pobrania
przedmiot działalności Podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Długołęka  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa. Działalność Spółki wg kodów PKD:
PKD 36.00.Z: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
PKD 41.00.Z: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY,
PKD 37.00.Z: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW,
PKD 45.21.D: WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH,
PKD 45.33.B: WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
PKD 68.20.Z: WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI,
PKD 38.11.Z: ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE,
PKD 39.00.Z: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI.
tryb działania

Prawa i obowiązki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. , będącego przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka (aktualny regulamin do pobrania TUTAJ)

Obowiązująca Taryfa za dostarczanie wody i odbiór ścieków  dostępna na podstronie TUTAJ

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym między innymi: 

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2023.537 t.j.2023.03.21)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11)

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2023.1478 t. j. z dnia 2023.08.01)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz.U.2019.13.11 z dnia 2019.07.15)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. 2022.1074 t .j. z dnia 2022.05.20)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. 2016.1757 t. j. z dnia 2016.10.25)

struktura własnościowa 100% udziałów w Spółce posiada Gmina Długołęka, którą reprezentuje Wójt Gminy Długołęka
organy spółki Zgromadzenie Wspólników
Wspólnik reprezentowany przez Wójta Gminy Długołęka
Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej na okres aktualnej kadencji zostali powołani:
    Małgorzata Biernacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    Joanna Adamek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
    Anna Kiełb – Członek Rady Nadzorczej
    Elżbieta Dajewska – Członek Rady Nadzorczej
    Zbigniew Lewandowski – Członek Rady Nadzorczej
    Dominik Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd
Robert Lewandowski
Prezes Zarządu
majątek spółki Kapitał zakładowy ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie wynosi:
33 562 870,00  zł
(słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt zł )
Informacja o majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do inf. publicznej

 Dane sporządzone z modułu środki trwałe na dzień 31.12.2023r.
Wartość inwentarzowa,  zakres: miejsce amortyzacji: suw, sw, oś, sk (bez środków transportowych gr.7)

Majątek w postaci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
infrastruktura wodociągowa:  57.106.434,83 zł
infrastruktura kanalizacyjna:     5.942.519,19 zł

                           Razem:         63.048.954,02 zł

sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Biuro Obsługi Klienta

ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
Telefon: 71 398 80 36/39
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłaszanie awarii wodociągowych: 71 398 80 36/39
Zgłaszanie awarii kanalizacji sanitarnej: 71 398 80 36/39

pouczenie nt. informacji nieudostępnionych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUK Sp. z o.o. lub w centralnym repozytorium, udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022.902 t. j.  z dnia 2022.04.27), na wniosek osoby zainteresowanej.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez ZUK Sp. z o.o. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

zamówienia publiczne Przetargi
redaktor Ewelina Szewczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 693 074 352
data ostatniej aktualizacji 09.02.2024 r. (redaktor)

 

Instrukcja obsługi BIP

 1.  Struktura strony Strona Biuletynu obejmuje w szczególności:
  • zestawienie udostępnionych informacji w formie tabelarycznej
  • linki i odnośniki do innych stron i dokumentów, w tym logo ZUK będące odnośnikiem do strony głównej
  • logo BIP będące odnośnikiem do profilu ZUK na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
  • moduł wyszukujący wymagany prawem (wyszukuje informacje ze trony BIP oraz z pozostałych podstron)
 2. Wyszukiwanie informacji – wyszukiwanie wszelkich informacji zawartych na stronie www ZUK jest możliwe poprzez wpisanie poszukiwanej frazy w okno wyszukiwania w module wyszukującym (patrzy “lupka” powyżej). W celu wyszukiwania treści na niniejszej stronie podmiotowej BIP wystarczy użyć skrótu Ctrl+F.
 3. Korzystanie z załączników – każdy załącznik udostępniony na stronie BIP ma postać pliku PDF i jest dostępny pod odpowiednio wyeksponowanym linkiem. Po kliknięciu odnośnika prawym klawiszem myszy możliwy jest wybór sposobu otwarcia pliku w przeglądarce (w nowym oknie lub nowej karcie). Na tej samej zasadzie działają przekierowania.