Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Klienta

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ETAP 1. – DOKUMENTACJA (BEZ ROZBUDOWY SIECI)

KROK 1-1. – ZŁÓŻ WNIOSEK NR 1A

Do Zakładu, należy dostarczyć „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia”, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Warunki wydawane są nieodpłatnie w terminie 21 lub 45 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku, zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

Do wniosku, należy dołączyć następujące załączniki:

– plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

– Upoważnienie osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku takiego wymogu).

W przypadku budynku usługowego:

– dokładny opis planowanej inwestycji: rodzaj prowadzonych usług, ilość pomieszczeń, ilość kondygnacji,
– bilans wody lub/i ścieków,

– wskazanie rodzaju prowadzonych usług,

– obliczenia doboru średnicy przyłącza,
– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

W przypadku budynku innego niż budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy: 
– bilans wody lub/i ścieków,

– obliczenia doboru średnicy przyłącza,
– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

ETAP 2. – WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

KROK 2-1. ZŁÓŻ WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO (WYMÓG OKREŚLONY W WARUNKACH) NR 2A

Zaopiniowanie dokumentacji technicznej jest wymagane w przypadku określenia jego wymogu w warunkach przyłączenia.

Do Zakładu, należy dostarczyć „Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego” (nr 2A), który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Dokumentacja techniczna winna zawierać m.in. opis, plan zagospodarowania terenu, rzut przyziemia, profil lub inne wymagane techniczne informacje, wynikające z zakresu inwestycji.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,

– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Zaopiniowanie dokumentacji wydawane jest nieodpłatnie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

Do wniosku nr 2A, należy dołączyć co najmniej następujące załączniki:

– 2 egz. dokumentacji technicznej (wersja papierowa),

– wersję elektroniczną dokumentacji technicznej (procedura postępowania dostępna na stronie internetowej),

– Upoważnienie właściciela / Osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku wymogu),

– Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane.

Pozostałe wymagane dokumenty, jeżeli nastąpi konieczność ich dołączenia, zostaną określone w warunkach przyłączenia.

KROK 2-2. ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO NR 4A

Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy zawiadomić pisemnie ZUK Sp. z o.o. składając druk „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót-przyłącza”, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Do terminu 7-dniowego nie wlicza się terminu przewidzianego do dokonania określonych czynności tj.
terminów na uzupełnienie przedmiotowego druku.

O niekompletności Zawiadomienia Osoba ubiegająca się o przyłączenie zostanie poinformowana drogą: e-mail, pisemnie bądź telefonicznie.

W przypadku braku rozpoczęcia prac w terminie ważności wydanych Warunków przyłączenia, druk Zawiadomienie o rozpoczęcie robót pozostaje bez rozpatrzenia.

UWAGA:

ZUK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.192 Ustawy Prawo wodne  z dnia 20.07.2017r. ( Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03) obowiązuje zakaz niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych (drenażowych).  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń drenażowych na działkach, przez które przebiegać będzie sieć lub przyłącze, Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia Urzędu Gminy Długołęka oraz ZUK Sp. z o.o. o uszkodzeniu lub zniszczeniu ww. urządzeń oraz do przywrócenia przedmiotowych urządzeń do stanu pierwotnego.

Do druku Zawiadomienia, należy dołączyć następujące załączniki:

– pozytywna opinia dokumentacji technicznej wydanej przez ZUK (w przypadku wymogu jej wydania),

 – plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane sporządzony zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia oraz Wytycznymi wydanymi przez ZUK Sp. z o.o. Kiełczów,

– Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz PB-5) dla nieruchomości przyłączanej,

– Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz PB-5) w przypadku posadowienia istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na działce nieprzeznaczonej pod teren komunikacji drogowej, będącej własnością osób trzecich,

– w przypadku, gdy właścicielem sieci jest osoba prywatna, zgodę właściciela sieci na wpięcie przyłączy wraz z informacją RODO oraz podaniem ilości przyłączy (druk dostępny na stronie internetowej Zakładu). Konieczność dostarczenia przedmiotowego dokumentu każdorazowo określona jest w warunkach przyłączenia,

– Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

KROK 2-3A. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

I.  Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin:

– odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

– przeprowadzenia próby szczelności,

– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego przyłącza.

II. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

– jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o.,

– po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić próbę szczelności poprzez próbę ciśnieniową przyłącza w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=1,0 MPa, czas próby 30 minut),

– w przypadku uruchomienia przyłącza w terminie powyżej 30 dni od daty przeprowadzenia próby ciśnienia podmiot ubiegający się o przyłączenie jest zobowiązany powtórzyć próbę szczelności w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. Kiełczów,

– z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządzany jest Protokół z przeprowadzonych prób technicznych,

– przy dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Osoba ubiegająca się o przyłączenie, Wykonawca, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Osoby ubiegającej się o przyłączenie pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne przyłącza wybudowanego przez Osobę ubiegającą się o przyłączenie oraz dokonać odbioru przyłącza bez jego obecności.

UWAGA:

W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

III.  Zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę.

Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy złożyć „Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” (nr 5 lub 5A lub 5B), który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

IV. Uruchomienie przyłącza wodociągowego:

Następuje po pozytywnym odbiorze robót zanikowych wraz z próbą szczelności oraz po podpisaniu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Sporządzenie Umowy odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków”.

Podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków stanowić będzie podstawę do zamontowania i zaplombowania wodomierza głównego przez Inspektora ZUK Sp. z o.o., zarejestrowania przyłącza wodociągowego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcia świadczenia usług zaopatrzenia w wodę.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru przyłącza wodociągowego musi zostać podpisany przez Wykonawcę, Odbiorcę wody oraz ZUK sp. z o.o.

KROK 2-3B. – BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

I.  Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin:

– odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

– przeprowadzenia próby szczelności (w przypadku przyłącza ciśnieniowego),

– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego przyłącza.

II. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

– jest przeprowadzany na otwartym wykopie: wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o.,

– w przypadku przyłącza ciśnieniowego : po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić próbę szczelności poprzez próbę ciśnieniową przyłącza w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=0,6 MPa, czas próby 30 minut),

– z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządzany jest Protokół z przeprowadzonych prób technicznych,

– po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu Zakład, w przypadku takiej potrzeby, może wykonać kamerowanie przyłącza. W gestii Osoby ubiegającej się o przyłączenie pozostaje zapewnienie dojazdu dla pojazdów o masie do 3,5 t. w celu umożliwienia przeprowadzenia inspekcji TV,

– w dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Osoba ubiegająca się o przyłączenie, Wykonawca, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Osoby ubiegającej się o przyłączenie pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne przyłącza wybudowanego przez Osobę ubiegającą się o przyłączenie oraz dokonać odbioru przyłącza bez jego obecności.

UWAGA:

W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

III. Zawarcie Umowy o odprowadzanie ścieków.
Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy złożyć Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (nr 5 lub 5A lub 5B), który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

IV.  Uruchomienie przyłącza kanalizacji sanitarnej:

Następuje po pozytywnym odbiorze robót zanikowych oraz po podpisaniu Umowy o odprowadzanie ścieków. Sporządzenie Umowy odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków”.

W przypadku przyłącza ciśnieniowego należy dodatkowo przeprowadzić próbę szczelności, o której mowa w pkt. nr 2.3-B i ppkt. II.

Podpisanie Umowy o odprowadzenie ścieków stanowić będzie podstawę do dokonania spięcia instalacji wewnętrznej z wcześniej wybudowanym i odebranym przyłączem (tj. studnią przyłączeniową).

Odbiór spięcia należy dokonać na otwartym wykopie przy obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. Pozytywne zakończenie robót dotyczących budowy przyłącza oraz spięcia instalacji stanowić będzie podstawę do zarejestrowania przyłącza kanalizacyjnego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcia świadczenia usług odbioru ścieków.

W przypadku gdy Osoba ubiegająca się o przyłączenie korzysta z ujęcia wody własnej zobowiązana jest do zamontowania, na swój koszt, urządzenia pomiarowego w celu umożliwienia naliczania ilości odprowadzanego ścieku do kanalizacji sanitarnej.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego musi zostać podpisany przez Wykonawcę, Odbiorcę wody oraz ZUK sp. z o.o.

 

ETAP 3. – ODBIÓR KOŃCOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

  1.  Należy złożyć Wniosek o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza 6B wraz z załącznikami, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Protokół wydawany jest nieodpłatnie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku, po sprawdzeniu armatury (skrzynki uliczne, zasuwy, itp.) i jej oznakowania w terenie. W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych w terenie, termin liczony jest od daty ich odbioru.

2.  Odbiór końcowy i wydanie protokołu odbioru przyłącza odbywa się po:

– spełnieniu zapisów wymienionych w Warunkach przyłączenia oraz w Wytycznych budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego,

– pozytywnym przeprowadzeniu prób technicznych,

– zawarciu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

– odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza,

– zamontowaniu i zniwelowaniu do istniejącego poziomu terenu skrzynek ulicznych wraz z ich obudowaniem w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej i na zasuwie „domowej”,

– trwałym umieszczeniu oraz prawidłowym opisaniu tabliczki orientacyjnej na przyłączu wodociągowym (tabliczka orientacyjna z literą „D”),

– zniwelowaniu włazu studni przyłączeniowej do istniejącego poziomu terenu (w przypadku przyłącza kanalizacyjnego).

UWAGA:

Osoba ubiegająca się o przyłączenie ma obowiązek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z Art. 43 Prawa budowlanego.

PROCEDURA ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 ETAP 1. – DOKUMENTACJA

KROK 1-1. – ZŁÓŻ WNIOSEK NR 1B

Do Zakładu, należy dostarczyć „Wniosek o wydanie warunków rozbudowy sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej” z oznaczeniem rozbudowy sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Warunki techniczne wydawane są nieodpłatnie w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty złożenia Oświadczenia woli inwestora, będącego załącznikiem do pisma o możliwości rozbudowy sieci, skierowanego do Inwestora.

Do wniosku, należy dołączyć następujące załączniki:

– aktualny plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000 (aktualna mapa do celów opiniodawczych lub projektowych) wraz z wrysowanym planem zagospodarowania terenu, zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz proponowaną trasą przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego,

– koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym – dotyczy nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci,

– upoważnienie osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku wymogu),

– Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5).

W przypadku budynku usługowego:

– dokładny opis planowanej inwestycji: rodzaj prowadzonych usług, ilość pomieszczeń, ilość kondygnacji,
– bilans wody lub/i ścieków,

– wskazanie rodzaju prowadzonych usług,

– obliczenia doboru średnicy przyłącza,
– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

W przypadku budynku innego niż budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy: 
– bilans wody lub/i ścieków,

– obliczenia doboru średnicy przyłącza,
– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

 
KROK 1-2. ZLEĆ WYKONANIE PROJEKTU

Po trzymaniu warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy udać się do biura projektowego, celem wykonania projektu sieci. Projekt może wykonać projektant, który posiada uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 
KROK 1-3. UZGODNIJ PROJEKT SIECI – ZŁÓŻ WNIOSEK NR 2B

Do Zakładu, należy dostarczyć „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” (nr 2A), który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,

– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Uzgodnienie dokumentacji wydawane jest nieodpłatnie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

Do wniosku, należy dołączyć następujące załączniki:

– 2 egz. dokumentacji technicznej (wersja papierowa),

– wersję elektroniczną projektu (procedura postępowania dostępna na stronie internetowej),

– zgodę właściciela sieci wodociągowej na wpięcie wraz z informacją RODO (druk dostępny na stronie internetowej Zakładu). Konieczność dostarczenia przedmiotowego dokumentu każdorazowo określona jest w warunkach technicznych,

– Upoważnienie właściciela / inwestora dla pełnomocnika składającego wniosek  (w przypadku wymogu),

– Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane (druk PB-5).

Zakład zweryfikuje poprawność wykonania projektu z wydanymi warunkami technicznymi oraz zaproponowane przez projektanta rozwiązania techniczne.

 

ETAP 2. – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACJI SANITARNEJ

KROK 2-1. – ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE NR 4B

Do Zakładu, należy dostarczyć druk „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót – sieci”, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Druk można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Druk tj. Zawiadomienie należy złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Do terminu 7-dniowego nie wlicza się terminu przewidzianego do dokonania określonych czynności  tj. terminów na uzupełnienie przedmiotowego druku.

O konieczności uzupełnienia Zawiadomienia Inwestor zostanie poinformowany drogą: e-mail, pisemnie bądź telefonicznie.

Sieć wodociągową i kanalizacyjną (zwaną dalej siecią) należy wykonać wg uzgodnionego z ZUK Sp. z o.o. projektu oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021.2351 tj. z dnia 20.12.2021).

UWAGA:

ZUK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art.192 Ustawy Prawo wodne  z dnia 20.07.2017r. ( Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03) obowiązuje zakaz niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych (drenażowych).  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń drenażowych na działkach, przez które przebiegać będzie sieć lub przyłącze, Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Urzędu Gminy Długołęka oraz ZUK Sp. z o.o. o uszkodzeniu lub zniszczeniu ww. urządzeń oraz do przywrócenia przedmiotowych urządzeń do stanu pierwotnego.

Do druku Zawiadomienia, należy dołączyć następujące załączniki:

– kserokopię decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem,

– kserokopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (PINB),

– kserokopię pierwszej strony zarejestrowanego dziennika budowy,

– oświadczenie kierownika budowy/robót o podjęciu obowiązków,

– kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy/robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

– projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Zakładem (mapa z pieczątką ZUK Sp. z o.o.),

– profil sieci,

– schematy węzłów (w przypadku sieci wodociągowej bądź kanalizacji ciśnieniowej),

– w przypadku, gdy właścicielem sieci jest osoba prywatna, zgodę właściciela istniejącej sieci na wpięcie projektowanej sieci wraz z informacją RODO (druk dostępny na stronie internetowej Zakładu). Konieczność dostarczenia przedmiotowego dokumentu każdorazowo określona jest w warunkach technicznych.

W przypadku, gdy kierownik budowy posiada przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż wymaganej dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnej, do dokumentów Inwestor dołącza oświadczenie kierownika robót o podjęciu obowiązków, kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót w zakresie sieci wod.-kan. wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

KROK 2-2A. – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

I. Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin:

– odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

– przeprowadzenia próby szczelności,

– wyłączenia wody w sieci wodociągowej w celu wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

– odbioru wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego sieci.

II. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

– przeprowadzany jest na otwartym wykopie: wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o.,

– po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić próbę szczelności sieci poprzez próbę ciśnieniową w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=1,0 MPa, czas próby 30 minut),

– w dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne sieci wybudowanej przez Inwestora oraz dokonać odbioru sieci bez jego obecności,

– wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. Do zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej uprawniony jest tylko i wyłącznie ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy, Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt,

– wybudowaną sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji oraz przeprowadzić jej płukanie. Wodę z nowo wybudowanego wodociągu należy poddać badaniu wody zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu wpięcia nowo wybudowanej sieci jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci wodociągowej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” nr 3A oraz po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, pozytywnym odbiorze próby szczelności, dostarczeniu do ZUK Sp. z o.o. pozytywnych wyników badań wody (oryginał sprawozdania).

 
KROK 2-2B. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

I. Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin:

– odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

– przeprowadzenia próby szczelności (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej),

– wyłączenia przepompowni w celu wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej i odbioru wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

– odbioru wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego sieci.

II. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

– jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o.,

– po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu Zakład przeprowadzi inspekcję TV sieci (Inwestor musi zapewnić utwardzony dojazd do miejsca wykonywanej inspekcji dla pojazdów o masie do 3,5 t.),

– próba szczelności sieci (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej) wykonywana jest poprzez próbę ciśnieniową w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=0,6 MPa, czas próby 30 minut),

– w dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne sieci wybudowanej przez Inwestora oraz dokonać odbioru sieci bez jego obecności.

Wszelkie prace na sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy, Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu wpięcia nowo wybudowanej sieci jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci kanalizacji sanitarnej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” nr 3A oraz po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, inspekcji TV, pozytywnym odbiorze próby szczelności (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej).

 
KROK 3. ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WPIĘCIE SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB/I KANALIZACJI SANITARNEJ NR 3A

Do Zakładu, należy dostarczyć „Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej”, który jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Do wniosku, należy dołączyć:

– upoważnienie osoby ubiegającej się o przyłączenie dla pełnomocnika składającego wniosek (w przypadku wymogu).

Zezwolenie wydawane jest nieodpłatnie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin liczony jest od daty jego uzupełnienia.

KROK 4-A. – ODBIÓR KOŃCOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Odbiór końcowy sieci odbywa się po dostarczeniu przez Inwestora operatu powykonawczego do ZUK Sp. z o.o. oraz zamontowaniu i zniwelowaniu skrzynek ulicznych wraz z ich obudowaniem na zasuwach sieciowych i hydrantowych, obudowaniu hydrantów oraz umieszczeniu tabliczek orientacyjnych.

I. Złóż operat powykonawczy sieci zawierający:

– kserokopię decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem,

– uprawnienia kierownika budowy/robót oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa,

– kopię uzgodnienia projektu z ZUK,

– kopię zezwolenia na wpięcie z ZUK,

– protokół z próby ciśnienia,

– protokół z próby płukania,

– protokół z wpięcia sieci z wrysowanym schematem wpięcia,

– mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,

– szkic polowy z wypisem długości sieci,

– oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał,

– informację geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu wraz z uprawnieniami geodety,

– wypełniony dziennik budowy,

– oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB),

– protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

– decyzję o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

– atesty i deklaracje na wbudowane materiały,

– oryginał badań wody,

– oryginał projektu zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę lub opieczętowanego dokonaniu zgłoszenia,

– pisemną Gwarancję jakości udzieloną przez wykonawcę lub kopia umowy z Wykonawcą zawierającą udzielenie gwarancji na sieć.

 

II.  Wydanie Protokołu odbioru sieci wodociągowej:

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru sieci wodociągowej musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót). Wydanie protokołu odbioru nastąpi po sprawdzeniu armatury (skrzynki uliczne, zasuwy, itp.) i jej oznakowania w terenie oraz sprawdzeniu poprawności wykonania sieci na podstawie dokumentów załączonych do operatu powykonawczego w ciągu 14 dni.

 

III. Zgłoszenie sieci do użytkowania:

Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZUK Sp. z o.o. Zgłoszenie zakończenia budowy z adnotacją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania sieci lub dostarczeniu decyzji tego organu o pozwoleniu na użytkowanie sieci.

Po uzyskaniu braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania sieci oraz uregulowaniu jej stanu prawnego w zakresie prawa własności lub innego prawa, Inwestor może złożyć „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej” (patrz procedura przyłączenia do sieci: od Kroku 1-1)

 
KROK 4-B. – ODBIÓR KOŃCOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Odbiór końcowy sieci odbywa się po dostarczeniu przez Inwestora operatu powykonawczego do ZUK Sp. z o.o., zamontowaniu i zniwelowaniu włazów oraz po pozytywnej inspekcji TV wybudowanej sieci.

 

I.  Złóż operat powykonawczy sieci zawierający:

– kserokopię decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem,

– uprawnienia kierownika budowy/robót oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa,

– kopię uzgodnienia projektu z ZUK,

– kopię zezwolenia na wpięcie z ZUK,

– protokół z próby ciśnienia (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej),

– mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,

– szkic polowy z wypisem długości sieci,

– oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał,

– informację geodety dotyczącą usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu wraz z uprawnieniami geodety,

– wypełniony dziennik budowy,

– oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB),

– protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

– decyzję o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

– atesty i deklaracje na wbudowane materiały,

– oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu,

– pisemną Gwarancję jakości udzielonej przez wykonawcę lub kopię umowy z Wykonawcą zawierającą udzielenie gwarancji.

 

II. Wydanie Protokołu odbioru sieci wodociągowej:

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru sieci kanalizacyjnej musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót). Wydanie protokołu odbioru nastąpi po sprawdzeniu sieci i studni w terenie oraz sprawdzeniu poprawności wykonania sieci na podstawie dokumentów załączonych w operacie powykonawczym w ciągu 14 dni.

 

III.  Zgłoszenie sieci do użytkowania:

Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do ZUK Sp. z o.o. Zgłoszenie z adnotacją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania sieci lub dostarczeniu Decyzji tego organu o pozwoleniu na użytkowanie sieci.

Po uzyskaniu braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania sieci oraz uregulowaniu jej stanu prawnego w zakresie prawa własności lub innego prawa, Inwestor może złożyć „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej” (patrz procedura przyłączenia do sieci: od Kroku 1-1).

Na skrótyKsiążka adresowa

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

tel. 71 398 80 36/39
Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta

• Kierownik Działu: Anna Berezowska tel. 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Koordynator Działu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 530 115 301 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 781 508 788 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Windykacja i należności: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 537 256 284 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. inżynieryjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 536 809 326 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 131, kom. 536 793 381 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Referent ds. administracyjno-biurowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 71 398 80 36 wew. 123, kom. 536 307 551 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Inkasent Adam Andrecki tel. 609 546 084 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Zbigniew Knobloch tel. 693 824 276 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Dawid Knobloch tel. 695 411 136 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inkasent Cecylia Polny tel. 534 809 717 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Produkcji i Dystrybucji Wody

• Kierownik Działu: Tomasz Podsiadło – 693 074 342 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Mistrz ds. eksploatacji: Dominik Czekajło – 530 243 940 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Katarzyna Kruszyk – 534 469 590 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Natalia Mackiewicz – 533 675 554 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odbiory techniczne:

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

• Kierownik Działu: Grzegorz Ceremuga– 534 491 048 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków: Krzysztof Iskra – 533 987 026 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej: Ewelina Szewczyk – 693 074 352 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Mariusz Zarzycki – 536 471 423 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiory Techniczne

• Inspektor ds. eksploatacji: Michał Rzeszowski – 531 311 015 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Inspektor ds. eksploatacji: Tomasz Smołalski – 531 516 645 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Finansowo-Księgowy

• Główna Księgowa: Barbara Błaszczyk 71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Justyna Trawińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Księgowa: Marta Maciejewska-Basta71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Specjalista ds. kadrowo-płacowych: Dobrosława Gralińska71 398 80 36/39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa: Zbigniew Lewandowski – 534 681 448 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.