Ułatwienia dostępu

Skip to main content

WODOCIĄGI

Ogólna charakterystyka zaopatrzenia Gminy w wodę

Istniejący wodociąg gminny powstał w wyniku sukcesywnego rozwoju terenów gminy.
W skład wodociągu gminnego wchodzi siedem stacji uzdatniania wraz z ujęciami wody podziemnej stanowiących ich źródło zasilania. Są to:

  1. SUW Śliwice – zaopatrująca w wodę obręby:, Śliwice, Brzezia Łąka, Pietrzykowice, Kiełczów, Kiełczówek, Wilczyce,
  2. SUW Piecowice – zaopatrująca w wodę obręby: Piecowice, część Śliwic, Kiełczów, Kiełczówek, część Długołęki, część Kamienia, część Bielawy,
  3. SUW Borowa – zaopatrująca w wodę obręby Borowa, Raków, Stępin, Kątna , Oleśniczka, część Bykowa,
  4. SUW Łosice – zaopatrująca w wodę obręby: Łosice, Domaszczyn , Szczodre, Januszkowie , Dobroszów , Dąbrowica, część Długołęki,
  5. SUW Łozina – zaopatrująca w wodę obręby: Bierzyce , Krakowiany, Kępa, Michałowice, Zaprężyn , Łozina, Skała , Jaksonowice, Budziejowice, Węgrów,
  6. SUW Siedlec – zaopatrująca w wodę obręby: Bukowina, Bąków, Godziszowa , Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Tokary, część Pawłowic,
  7. SUW Długołęka – zaopatrująca w wodę obręby Długołęka i część Bykowa oraz Mirków (Stary i Nowy).

Dystrybucja wody odbywa się poprzez pompownie sieciowe zlokalizowane w stacjach uzdatniania oraz jedną pompownią terenową poza terenem SUW zlokalizowaną w Zaprężynie. Pompownia wraz ze zbiornikiem zasilanym z wodociągu Łozina stanowi stację podnoszenia ciśnienia dla wyżej położonych miejscowości, obejmujących: Zaprężyn, Węgrów, Krakowiany. Pozostały obszar gminy obejmujący 80% terenu zasilany z pompowni stacyjnych nie wykazuje znaczących deniwelacji terenu w związku z czym sieć wodociągowa pracuje pod ciśnieniami o porównanych wartościach.

Ujęcia i zasoby wody

Grupowy wodociąg gminy Długołęka korzysta z ujęć wód podziemnych z utworów czwarto i trzeciorzędowych, które występują w podłożu gruntowym terenów gminy. Obszar gminy nie posiada zasobnych pokładów wodonośnych, a ujmowane wody są często zanieczyszczone w stopniu ograniczającym ich wydobycie.
Warstwa wodonośna poziomu czwartorzędowego zbudowana jest z piasków i żwirów o zróżnicowanej miąższość dochodzących do 20 m. Wydajność ujęć z tych utworów waha się od około 6,0 do 74m3/h, najczęściej od 10 do 20m3/h. Przy dobrych warunkach geologicznych z warstw czwartorzędowych można pozyskać wydajności w granicach 80 m3/h.
Poziom trzeciorzędowy na terenie gminy nie jest dostatecznie rozpoznany z uwagi na wykorzystywanie do tej pory wód płytszych czwartorzędowych poziomów. Wody tego poziomu występują na głębokości 60-100 metrów, posiadają charakter wód o napiętym zwierciadle i charakteryzują się znaczną wydajnością. Pod względem składu fizykochemicznego są dość wysoko zmineralizowane.
Z zasobów wód czwartorzędowych korzystają ujęcia w Siedlcu, Łozinie, Łosicach, i Borowej. Z wód trzeciorzędowych korzystają ujęcia w Śliwicach, Piecowicach i Długołęce.

Charakterystyka i parametry techniczne ujęć

Wodociągi korzystające z wód podziemnych, ujmowanych za pomocą studni wierconych, wyposażonych w pompy głębinowe i obudowy studzienne z niezbędną armaturą i urządzenia pomiarowe. Z uwagi na konieczność uzdatniania wody proces technologiczny wygląda następująco : studnie → napowietrzanie → filtracja jednostopniowa/dwustopniowa → zbiornik wody czystej → pompownia sieciowa.

Charakterystyka jakościowa ujmowanej wody
Wody podziemne ujmowane dla potrzeb wodociągu grupowego gminy Długołęka, czerpane są z dwóch poziomów wodonośnych, z poziomu czwartorzędowego i z poziomu trzeciorzędowego. Wody te wykazują pewne odmienne składy fizykochemiczne w zależności od utworów tworzących warstwy wodonośne, jednakże w każdym przypadku, wymagają uzdatniania przed podaniem do odbiorców.

Z wód czwartorzędowych korzystają stacje uzdatniania w Siedlcu, Łozinie, Łosicach, i Borowej. Ujmowane wody wykazują standardowy skład fizykochemiczny, charakteryzujący się lekko zasadowym odczynem, znaczną zawartością związków żelaza i manganu oraz nieznacznie podwyższoną zawartością związków amonowych. Są wodami dość łatwo poddającymi się standardowym procesom uzdatniania wody opartych na napowietrzaniu i filtracji.

W przypadku wód trzeciorzędowych ujmowanych w Śliwicach i Piecowicach i Długołęce jakość wód nie odbiega zbyt znacząco od wód czwartorzędowych, gdyż pobierane one są ze stropu warstwy trzeciorzędowej, gdzie możliwa jest migracja wód z warstwy wyższej, czwartorzędowej. Wody te charakteryzuje podwyższony stopień mineralizacji za sprawą twardości oraz siarczanów. Powoduje to poważny ich mankament, utrudniający uzdatnianie do wyłączenia z eksploatacji włącznie. Znaczący wzrost tych wskaźników spowodowało konieczność ograniczenia poboru wody z ujęć w Długołęce.

Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć
Teren gminy nie jest zasobny w podziemne wody przydatne do ujęcia do celów komunalnych. Powoduje to określone trudności w zaspokojeniu narastających potrzeb gminy w świetle jej perspektywicznego rozwoju.

Przeprowadzone analizy i badania hydrogeologiczne stwierdzają, że obecnie eksploatowane ujęcia posiadają ograniczone możliwości zwiększenia wydajności, ponadto zagrożone są, przy zwiększeniu poboru, degradacją jakości wody w postaci zasolenia. Istniejące zasoby ujęć nie zapewnią potrzeb docelowych wodociągu.

Charakterystyka jakościowa ujmowanej wody

Wody podziemne ujmowane dla potrzeb wodociągu grupowego gminy Długołęka, czerpane są z dwóch poziomów wodonośnych, z poziomu czwartorzędowego i z poziomu trzeciorzędowego. Wody te wykazują pewne odmienne składy fizykochemiczne w zależności od utworów tworzących warstwy wodonośne, jednakże w każdym przypadku, wymagają uzdatniania przed podaniem do odbiorców.
Z wód czwartorzędowych korzystają stacje uzdatniania w Siedlcu, Łozinie, Łosicach, i Borowej. Ujmowane wody wykazują standardowy skład fizykochemiczny, charakteryzujący się lekko zasadowym odczynem, znaczną zawartością związków żelaza i manganu oraz nieznacznie podwyższoną zawartością związków amonowych. Są wodami dość łatwo poddającymi się standardowym procesom uzdatniania wody opartych na napowietrzaniu i filtracji.
W przypadku wód trzeciorzędowych ujmowanych w Śliwicach i Piecowicach i Długołęce jakość wód nie odbiega zbyt znacząco od wód czwartorzędowych, gdyż pobierane one są ze stropu warstwy trzeciorzędowej, gdzie możliwa jest migracja wód z warstwy wyższej, czwartorzędowej. Wody te charakteryzuje podwyższony stopień mineralizacji za sprawą twardości oraz siarczanów. Powoduje to poważny ich mankament, utrudniający uzdatnianie do wyłączenia z eksploatacji włącznie. Znaczący wzrost tych wskaźników spowodowało konieczność ograniczenia poboru wody z ujęć w Długołęce.

Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć

Teren gminy nie jest zasobny w podziemne wody przydatne do ujęcia do celów komunalnych. Powoduje to określone trudności w zaspokojeniu narastających potrzeb gminy w świetle jej perspektywicznego rozwoju.
Przeprowadzone analizy i badania hydrogeologiczne stwierdzają, że obecnie eksploatowane ujęcia posiadają ograniczone możliwości zwiększenia wydajności, ponadto zagrożone są, przy zwiększeniu poboru, degradacją jakości wody w postaci zasolenia. Istniejące zasoby ujęć nie zapewnią potrzeb docelowych wodociągu.
W miarę rozwoju terenów mieszkaniowych gminy następowała rozbudowa wodociągów dostarczających wodę do odbiorców. Wyróżniamy siedem obszarów zasilanych  z współpracujących ze sobą wodociągów tworzących system wodociągowy gminy.
Sieć wodociągowa o charakterze obwodowo-rozgałęźnym, powstała z lokalnych sieci realizowanych pierwotnie głównie jako sieć rozgałęźna. Obecnie łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 401,6 km, w tym sieci magistralnej 73,5km i 328,1 km rozdzielczej.