Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Historia

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał 31.12.1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

Siedziba firmy mieści się w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14.

Przedmiotem działalności jest:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • zbieranie odpadów,
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Kapitał zakładowy wynosi 33 562 870  zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym wnosi i obejmuje Gmina Długołęka.

ZUK został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana pod numerem KRS: 0000098993.

NIP: 8961198303

REGON: 931976499