Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku braku wodomierza, ilość dostarczanej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70)).

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (tzw. podlicznika) zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy usług (Pomiar wody bezpowrotnie zużytej).

Na ujęciu własnym Zakład zaleca dostawcy ścieków zainstalowanie własnego wodomierza, o wielkości dobranej odpowiednio do zużycia wody, i używania wodomierza sprawnego technicznie i metrologicznie, z ważną legalizacją.

Według definicji podanej w ustawie urządzeniem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł. Ponieważ urządzenia pomiarowe stosowane są bardzo rzadko, w praktyce ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz.

Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

Zmiana taryfy każdorazowo ogłaszana jest w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Zakładu (Taryfy).

Faktury za wodę i ścieki wystawiane są w okresach 2-miesięcznych podczas odczytów wodomierzy w nieruchomości Odbiorcy przez upoważnionych przedstawicieli Zakładu (Inkasentów) (Odczyty wodomierzy) oraz w przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przez Inkasenta w Biurze Obsługi Klienta i przesyłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez Odbiorcę adres korespondencyjny.

W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki gotówką lub przelewem na wskazany w fakturze indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie określonym w fakturze. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, w pierwszej kolejności zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności. Na pisemne żądanie Odbiorcy usług, nadpłata może być  zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Odbiorcę.

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza lub okresowego braku możliwości jego odczytu,  ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Zakład na wniosek Odbiorcy usług (Reklamacje) występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego – ekspertyzę. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Przepisy prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
§ Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz.715)
§ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.472)
§ Uchwała Nr XXXVI/446/18 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.05.2018r w sprawie dopłaty do cen 1m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Długołęka
§ Uchwała Nr XXXVI/447/18 Rady Gminy Długołęka z dnia 30.05.2018r w sprawie dopłaty do cen 1m3 dostarczonej wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Długołęka
§ Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia taryfy w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka.