Zapytanie wywóz szamb 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kiełczów,
tel 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

Zaprasza uprawnione firmy do składania oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych z szamb podłączonych do budynków komunalnych Gminy Długołęka.

I.          Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych z szamb z obiektów komunalnych Gminy Długołęka.

Wykaz nieruchomości, z których należy wywozić nieczystości płynne:

L.p. Lokalizacja Oznaczenie Pojemność zbiornika Częstotliwość wywozu
1 Stępin 75 Budynek mieszkalny 20 m³ Nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
2 Stępin 26 Budynek mieszkalny 8 m³ Nie rzadziej niż 6 razy w miesiącu

3

Kątna 36 Budynek mieszkalny 20 m³ Nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie

II.       Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • posiadają ważną umowę z czynną oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości ciekłych,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
    a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

III.   Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

IV.    Kryterium wyboru oferty: cena netto za wywóz 1 m3 ścieków.

V.       Sposób składania ofert:

Oferta powinna być wyrażona w cenie netto wywozu 1 m3 ścieków.

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w siedzibie
ZUK Sp. z o. o. lub drogą elektroniczną na adres: biuro@zuk-kielczow.pl. Do oferty należy dołączyć kserokopię zezwolenia oraz umowy z oczyszczalnią ścieków, o których mowa
w pkt. II.

Zakład zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty lub przeprowadzenia negocjacji.

Termin składania ofert: 19.12.2018 r. godz. 10.00

Wszelkie zapytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do p. Patrycji Kaspryszyn,
tel. 71/398-80-36 wew. 132, email: p.kaspryszyn@zuk-kielczow.pl

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf
zapytanie wywóz szamb 2019.pdf