Wykonanie robót geologicznych-Borowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie robót geologicznych polegających na wykonaniu dwóch otworów badawczo-eksploatacyjnych – studnie głębinowe nr III i IVA na dz. nr 308 (obecnie dz. nr 308/2) na ujęciu wód podziemnych w Borowej, gmina Długołęka

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 26.03.2018r., godz.0900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna), w dniu  26.03.2018r. godz. 0910
Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
decyzja zal nr 2.pdf
projekt robót zal nr 1.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
wzór oferty zal nr 4.pdf
wzór umowy zal nr 3.pdf
wzór zsetawienia referencji zal nr 5.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf