Windykacja należności

Windykacja należności

tel.kont. 537 256 284

Tutaj uzyskasz informacje o:

  1. zadłużeniu, dokonanych wpłatach na poczet zadłużenia
  2. podjętych działaniach windykacyjnych
  3. możliwościach zawarcia ugody i rozkładaniu zadłużenia na raty (zobacz jak złożyć wniosek)
  4. procedurach odcięcia dostaw wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z powodu zadłużenia (zobacz szczegóły)
  5. dopisaniu danych do rejestrów dłużników w KRD BIG S.A. (zobacz szczegóły)
  6. sprawach w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty mogą być składane:

-na piśmie osobiście przez zainteresowanego w Biurze Obsługi Klienta ZUK czynnym: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00
-na piśmie i przesłane listem poleconym na adres Zakład Usług Komunalnych, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
-pocztą elektroniczną: biuro@zuk-kielczow.pl

UWAGA!

Warunkiem rozłożenia zaległości na raty jest pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% wartości należności wymagalnych, powstałych na dzień złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać aktualny telefon kontaktowy oraz być czytelnie podpisany przez Odbiorcę usług , z którym ZUK ma zawartą umowę.

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty rozpatrywane są przez Zarząd Spółki.

Pobierz załącznik:

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Odcięcie dostaw wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego z powodu zadłużenia

W sprawach  w których występuje zadłużenie z tytułu dostaw wody lub odprowadzania ścieków obejmujące co najmniej dwa okresy obrachunkowe, a  podjęte wcześniej czynności windykacyjne okazują się bezskuteczne, ZUK może dokonać odcięcia przyłącza wodociągowego i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Podstawa prawna:
art. 8 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328 ze zm.).

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego będzie możliwe po uregulowaniu zaległych należności lub spłaty części zadłużenia wraz ze złożeniem wniosku o rozłożenie pozostałej zaległości na raty.

UWAGA!

Dodatkowo informujemy, że odbiorca usług-zgodnie z obowiązującym cennikiem-zostanie obciążony opłatą za ponowne włączenie do sieci po odcięciu z tytułu nieuregulowanych należności.

Opłata taka wynosi:

– 1230,00 zł dla przyłącza wodociągowego
– 1845,00 zł dla przyłącza kanalizacyjnego

Dopisanie danych o zobowiązaniu dłużnika do rejestrów dłużników w KRD BIG S.A.

W sprawach  w których występuje zadłużenie z tytułu dostaw wody, odprowadzania ścieków lub z tytułu innych usług będących w zakresie prowadzonej działalności, ZUK może przekazać do biura informacji gospodarczych dane o zobowiązaniu dłużnika.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  i wymianie danych gospodarczych będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

Dopisywanie dłużników do Rejestru następuje już po 30 dniach od daty wysłania wezwania do zapłaty i nie uregulowania wymagalnych należności.

UWAGA!

Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.