Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Podstawowe informacje

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie a Odbiorcą usług.

ZUK Sp. z o.o.  zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Zawieranie i rozwiązywanie umów

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • zmiany właściciela nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej, dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

W powyższych przypadkach należy złożyć w ZUK Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W sytuacji zmiany właściciela/najemcy nieruchomości do wniosku należy załączyć protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół winien zawierać takie dane jak:

– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– telefon kontaktowy sprzedającego oraz kupującego
– numer wodomierza
– stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości
– data przekazania nieruchomości
– podpisy obu stron.

Dotychczasowy Odbiorca usług natomiast ma obowiązek złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można przekazać drogą pocztową, e-mailem w postaci skanów lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów.

Wnioski o zawarcie i rozwiązanie umowy

Wymagane dokumenty do wniosku

W zależności od wyboru formy zawarcia umowy, ZUK Kiełczów w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku sporządza umowę i:

– w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na odległość – na adres korespondencyjny odbiorcy usług, przesyłane są dwa egzemplarze umowy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu zapoznania się, podpisania i odesłania do ZUK Kiełczów jednego egzemplarza umowy
– w przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy w lokalu – odbiorca otrzyma wiadomość sms na wskazany we wniosku numer telefonu, z informacją, iż umowa jest gotowa do podpisu w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów

W sytuacji złożenia Wniosku o rozwiązanie umowy, ZUK Kiełczów w terminie 14 dni sporządzi pismo dotyczące rozwiązania umowy wraz z rozliczeniem końcowym i przesyła dokumenty drogą pocztową, listem poleconym.

 

Aktualizacja danych

W przypadku zmiany danych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, aktualizacja nr telefonu, itp.), należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZUK Kiełczów wraz z wypełnionym wnioskiem 6C Wniosek o aktualizację danych oraz dokumentem potwierdzającym nowe dane (np. dowód osobisty) – do wglądu. Wypełniony wniosek można również przekazać drogą pocztową, w formie elektronicznej w postaci skanów lub poprzez konto eBOK.

Przepisy prawa:

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/współwłaścicielem/ użytkownikiem /innym posiadaczem nieruchomości a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. wynika z przepisów prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)

§ Uchwała Nr XXXVII 2421 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz.5632)

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie:

§ Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21):

Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:

– przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
– w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.