Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Podstawowe informacje

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie a Odbiorcą usług.

ZUK Sp. z o.o.  zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

Zawieranie i rozwiązywanie umów

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • zmiany właściciela nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej, dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

W powyższych przypadkach należy złożyć w ZUK Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W sytuacji zmiany właściciela/najemcy nieruchomości do wniosku należy załączyć protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół winien zawierać takie dane jak:

– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– telefon kontaktowy sprzedającego oraz kupującego
– numer wodomierza
– stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości
– data przekazania nieruchomości
– podpisy obu stron.

Dotychczasowy Odbiorca usług natomiast ma obowiązek złożyć wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przekazać drogą pocztową, e-mailem w postaci skanów, faxem lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Wnioski o zawarcie i rozwiązanie umowy

  • Wniosek o zawarcie umowy – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa – ODBIORCY INDYWIDUALNI (wzór)
  • Wniosek o zawarcie umowy – umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa – ODBIORCY INDYWIDUALNI (wzór)
  • Wniosek o zawarcie umowy – PRZEDSIĘBIORCY, INSTYTUCJE PUBLICZNE, GOSPODARSTWA ROLNE I INNE (wzór)
  • Wniosek o rozwiązanie umowy (wzór)

Wymagane dokumenty do wniosku

  • Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza na dzień przekazania nieruchomości (w przypadku np. zmiany właściciela, użytkownika, najemcy nieruchomości) (wzór protokołu)
  • Upoważnienie dla pełnomocnika (jeśli konieczne)

W zależności od złożonego wniosku o zawarcie umowy Zakład w terminie 14 dni od daty złożenia sporządza umowę i :

– w przypadku złożenia wniosku – umowa zawierana poza lokalem – przekazuje 2 egzemplarze umowy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu zapoznania się, podpisania i odesłania również 2 egzemplarzy umowy. Po otrzymaniu od Klienta podpisanych umów Zakład podpisuje umowy i odsyła 1 egzemplarz Odbiorcy, również drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
– w przypadku złożenia wniosku – umowa zawierana w lokalu – przesyła Klientowi informację smsem, na wskazany we wniosku numer telefonu, iż umowa jest gotowa do podpisu w Biurze Obsługi Klienta. Klient jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni.

W sytuacji złożenia wniosku o rozwiązanie umowy Zakład w terminie 14 dni sporządza pismo dotyczące rozwiązania umowy i przekazuje drogą pocztową listem poleconym wraz z rozliczeniem końcowym.

Aktualizacja danych

W przypadku zmiany danych w umowie (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, nazwy firmy, aktualizacja nr telefonu, itp.) należy zgłosić się osobiście w Biurze Obsługi Klienta wraz z wypełnionym wnioskiem o aktualizację danych oraz dokumentem potwierdzającym nowe dane (np. dowód osobisty) – do wglądu. Wypełniony wniosek można również przekazać drogą pocztową, e-mailem w postaci skanów lub przez eBOK.

Przepisy prawa:

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. wynika z przepisów prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
§ Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz.715)

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie:

§ Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r., poz.683):

Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:

– przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
– w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
– w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
– podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.