Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu (budowa odstojnika popłuczyn) z przyłączami

Data i godzina opublikowania:  25-09-2023 11:16

Data i godzina ostatniej edycji: 13-10-2023 12:57

Termin składania ofert do 13-10-2023 09:00

Data unieważnienia:  13-10-2023

Data przeniesienia do archiwum: 16-10-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcu (budowa odstojnika popłuczyn)
z przyłączami

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Uwaga:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie wydłuża terminy:

  1. Do dnia 13.10.2023 r. do godz. 9:00 następuje termin składania ofert.
  2. Do dnia 13.10.2023 r. do godz. 9:00 należy wpłacić wadium w wysokości 6 000,00 zł, tak by na dzień otwarcia ofert do godz. 9:00 kwota znajdowała się na koncie Zakładu.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZUK Sp. z o.o. dnia 13.10.2023 r. o godz. 9:30

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia: 31.03.2024 r.

Wadium: wymagane w kwocie 6 000 zł; wnoszone w pieniądzu; termin wpłaty 09.10.2023 r. do godz. 9:30

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny ofertowej; wnoszone w pieniądzu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem

Termin składania ofert: 13.10.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 13.10.2023 r. godz. 9:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie (opublikowano 13-10-2023).pdf

SWZ (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 4 – decyzja 370_2022 (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 4a – projekt budowlany (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 5 – projekt techniczny (opublikowano 25-09-2023).zip

Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna (opublikowano 25-09-2023).pdf

Załącznik nr 7 opinia dendrologiczna (opublikowano 25-09-2023).pdf