Remont dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej na OŚ Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: Remont dwóch pomp recyrkulacji wewnętrznej produkcji FLYGT typu NP. 3127 LT 420, moc 5,9 kW, wylot 150, zlokalizowanych na bloku RB1 oczyszczalni ścieków w Mirkowie.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 29.09.2020 r., godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 29.09.2020 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1-wzór oferty.pdf

Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf