Remont drogi wewnętrznej na terenie stacji zlewczej OŚ Mirków

Data i godzina opublikowania:  31-10-2023 14:52

Data i godzina ostatniej edycji: 16-11-2023 11:25

Termin składania ofert do 07-11-2023 12:00

Protokół z rozstrzygnięcia postępowania z dnia 16.11.2023

Data przeniesienia do archiwum: 17-11-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Remont drogi wewnętrznej na terenie stacji zlewczej OŚ Mirków

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: do 01.12.2023 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 07.11.2023 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 07.11.2023 r. godz. 12:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokol z rozstrzygniecia postepowania – Remont drogi OŚ Mirków (opublikowano 16-11-2023).pdf

Zapytanie ofertowe – Remont drogi (opublikowano 31-10-2023).pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy – Remont drogi (opublikowano 31-10-2023).pdf

Zał. 2. Wzór umowy – Remont drogi (opublikowano 31-10-2023).pdf

Zał. 3. OPZ – Remont drogi (opublikowano 31-10-2023).pdf

Zał. 4. Wykaz wykonanych zamówien – Remont drogi (opublikowano 31-10-2023).pdf