Reklamacje

Reklamacje

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres odbiorcy
 • adres nieruchomości, w której miała miejsce awaria
 • przedmiot reklamacji
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
 • dokumentacja potwierdzająca wystąpienie awarii
 • podpis odbiorcy

Reklamacje dotyczące wysokości opłat

Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta, przekazać drogą pocztową na adres Zakładu lub e-mailem na adres poczty elektronicznej. Zakład udzieli Odbiorcy odpowiedzi na pisemną reklamację dotyczącą świadczonych usług nie później niż w ciągu 14 dni. W szczególnych przypadkach wymagających zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni. W przypadku wniosku Odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowego regulowania należności. W wypadku powstania nadpłaty należności, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości wodomierza (ekspertyzy) nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Reklamacje dotyczące zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

Zakład ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług. Odbiorca może domagać się obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody przez Zakład o pogorszonej bądź złej jakości lub o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody oraz obniżenia należności za ścieki niewprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu na skutek awarii urządzeń będących w posiadaniu Zakładu.

Zakład jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Zakład odpowiedzialności nie ponosi.

WAŻNE!
Zakład nie ponosi odpowiedzialności za spowodowanie ograniczeń albo wstrzymanie dostawy wody wywołane:

 • z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Zakład nie ponosi odpowiedzialności, albo też z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej
 • niezawinioną przez Zakład awarią, na czas niezbędny do usunięcia awarii
 • niezawinionym przez Zakład brakiem wody na ujęciu
 • potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych
 • planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorców, związanymi z wykonaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych
 • wprowadzonym przez uprawniony organ władzy publicznej ograniczeniem korzystania z wód w przypadkach wystąpienia stanu klęski żywiołowej
 • wydaniem decyzji przez organ Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody

W przypadku potrzeby złożenia reklamacji i dochodzenia roszczeń Odbiorca ma możliwość skorzystania z pomocy organizacji ochrony konsumenta, takich jak Federacja Konsumentów, w której, w zakresie terytorialnym działania Dostawcy Usług jest Oddział Federacji Konsumentów we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 95, 50-014 Wrocław, tel. (71) 344 19 97,
e-mail: wroclaw@federacja-konsumentow.org.pl.

Przepisy prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
§ Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz.715)
§ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.472)