Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

KOMUNIKAT

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniach 24 i 31 grudnia będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniach 24 i 31 grudnia będzie zamknięty. Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka)
jest czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-15.00.

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Gminy Długołęka, informujemy, iż w PSZOK w Bielawie będzie dodatkowo czynny w każdy czwartek w godzinach 11:00-17:00 do odwołania.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników PSZOKu, w związku ze stanem epidemii, ustala się szczególne zasady obowiązujące na terenie PSZOKu od dnia 02.05.2020 do odwołania.

  1. Każda osoba przebywająca w PSZOKu zobowiązana jest posiadać i stosować osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.
  2. Minimalna odległość między osobami przebywającymi w PSZOKu wynosi 2 metry.
  3. Obowiązuje zakaz poruszania się po terenie PSZOKu dzieci poniżej 13. roku życia.
  4. Prosimy o ograniczenie ilości osób przybywających w PSZOKu do niezbędnego minimum, wynikającego z potrzeby rozładunku odpadów.
  5. W jednym czasie na terenie PSZOKu mogą znajdować się nie więcej niż 4 pojazdy osób dostarczających odpady.
  6. Odpady dostarczane do PSZOKu muszą być posortowane. Nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOKu.
  7. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych pracowników PSZOKu.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOKu w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękujemy za zrozumienie.

 

Opis funkcjonowania

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (w skrócie PSZOK) to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

  1. zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
  2. zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Do tej pory nie wydano przepisów wykonawczych na podstawie art. 4a.

PSZOK w Bielawie (gmina Długołęka) funkcjonuje od lipca 2013 r. Znajduje się w miejscowości Bielawa przy ul. Komunalnej 1 (wyjazd z Bielawy w stronę Piecowic).

Informacje ogólne

– PSZOK jest czynny w każdą sobotę (z wyjątkiem Świąt Państwowych) w godzinach 8:00-15:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 11:00-17:00
Do PSZOKu przyjmowane będą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Długołęka.
– Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
– Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz obsługę PSZOKu.
– Podstawą przyjęcia odpadów jest okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej (wydruk operacji, blankiet) lub w formie elektronicznej (na telefonie, tablecie itp.)
– Dostarczający odpady jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania poleceń i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK.

Wykaz odpadów

Odpady inne niż niebezpieczne:

a) papier i tektura;
b) tworzywa sztuczne;
c) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach);
d) szkło;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie);
f) przeterminowane leki;
g) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
i) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. w ilości do 8 szt. rocznie na rok kalendarzowy);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w gospodarstwach domowych podczas prowadzenia remontów “we własnym zakresie”).

Odpady niebezpieczne:

a) chemikalia, detergenty, środki ochrony roślin (wraz z opakowaniami);
b) opakowania zanieczyszczone substancjami toksycznymi, opakowania po aerozolach;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający niebezpieczne substancje (tonery z drukarek, telewizory kineskopowe, jarzeniówki itp.);
d) zużyte baterie i akumulatory.

PSZOK nie przyjmuje:

a) tekstyliów (ubrań, opakowań z tkanin, zużytego czyściwa tekstylnego);
b) opon od samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych;
c) odpadów budowalnych pochodzących z działalności gospodarczych;
d) części samochodowych;
e) złomu.

Kontakt

Ewelina Szewczyk- kom. 693 074 352

Przydatne linki

http://gmina.dlugoleka.pl/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/pszok/

https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=453 ← Dokumenty związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Długołęka

Jak dojechać