Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK czynny w dniach:
czwartki 11:00-17:00 lub do zapełnienia kontenerów
soboty 8:00-15:00 lub do zapełnienia kontenerów

KOMUNIKATY

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 06.01.2024 (sobota) będzie zamknięty.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 11.11.2023 r. (sobota) będzie zamknięty.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 22.07.2023 r. (sobota), w związku z organizowanym wyścigiem kolarskim, będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 08.06.2023 r. (czwartek) będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 16.06.2022 r. (czwartek) będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 16.04.2022 r. (sobota) będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 01.05.2021 r. (sobota) będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniu 03.04.2021 r. będzie zamknięty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka) w dniach 24 i 31 grudnia będzie zamknięty.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (gm. Długołęka)
jest czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-15.00.

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Gminy Długołęka, informujemy, iż w PSZOK w Bielawie będzie dodatkowo czynny w każdy czwartek w godzinach 11:00-17:00 do odwołania.

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady bezpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Długołęka przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Komunalna 1 55-093 Bielawa (zwany w dalszej części regulaminu PSZOK lub Punkt).
 2. Zarządcą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Długołęka jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie ul. Wilczycka 14.
 3. PSZOK jest czynny w czwartki w godzinach 11.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 15.00 z zastrzeżeniem, że w przypadku zapełnienia kontenerów PSZOK będzie zamykany w godzinach wcześniejszych. Informacja w tym zakresie będzie każdorazowo zamieszczona w postaci pisemnej informacji na bramie wjazdowej.
 4. Do PSZOK mogą być przyjmowane odpady określone w aktualnej decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 314/2020 zezwalającej Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. Kopia Decyzji znajduje się do wglądu w ZUK Sp. z o.o.
 5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą odpady komunalne zgodnie z uchwałą nr XX/204/20 Rady Gminy w Długołęce z dnia 30.04.2020 w sprawie przyjęcia / zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długołęka.
 6. Przyjęcie odpadów jest możliwe na podstawie okazania potwierdzenia uiszczenia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Długołęka w formie papierowej (wydruk operacji, blankiet) lub w formie elektronicznej (na telefonie, tablecie itp.).
 7. Odpady komunalne dostarczane przez mieszkańców do PSZOK, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg rocznie – przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego.
 8. Za dostarczone odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 300 kg pobierana jest opłata według cennika opłat przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Długołęka. Aktualna, obowiązująca opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 70 zł/tona.
 9. Do PSZOK-a przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne wskazane w §2 Regulaminu i dostarczone osobiście przez mieszkańców z terenu Gminy Długołęka własnym transportem i na własny koszt.
 10. Mieszkaniec dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach, w sposób wskazany przez tablice informacyjne oraz przez obsługę Punktu oraz do zachowania porządku, a po zakończeniu czynności związanych z oddaniem odpadów do uprzątnięcia pozostawionych ewentualnych nieczystości.
 11. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania i stosowania się do poleceń i wskazówek obsługujących Punkt.
 12. Obsługujący Punkt ma prawo odmówić przyjęcia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 13. Obsługujący Punkt jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady. Weryfikacja osoby dostarczającej odpady może następować poprzez przedstawienie dowodu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych będzie stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.
 14. Dostarczający odpady do Punktu mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu, zgodnie z oznakowaniem.
 15. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Wykaz odpadów

Rodzaje odpadów, które mieszkańcy gmin mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu: Odpady inne niż niebezpieczne:
 1. papier i tektura;
 2. tworzywa sztuczne;
 3. opakowania wielomateriałowe;
 4. szkło;
 5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone(skoszona trawa, liście, drobne gałęzie);
 6. przeterminowane leki, produkty lecznicze w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 7. zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. zużyte opony pochodzące  z  gospodarstw  domowych (np.    opony    od samochodów  osobowych,  motorowerów,  motocykli,  rowerów,  wózków   w ilości do 8 szt. rocznie na rok kalendarzowy);
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z gospodarstw domowych);
 11. odpady tekstyliów i odzieży.
Odpady niebezpieczne:
 1. chemikalia, detergenty, środki ochrony roślin (wraz z opakowaniami);
 2. opakowania zanieczyszczone substancjami   toksycznymi,   opakowania   po aerozolach;
 3. zużyty sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  zawierający  niebezpieczne substancje (tonery z drukarek, telewizory, świetlówki itp.);
 4. zużyte baterie i akumulatory.
PSZOK nie przyjmuje:
 1. odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 2. odpady, w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych;
 3. materiały zawierające azbest;
 4. szyby samochodowe;
 5. części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.;
 6. odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji;
 7. odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących);
 8. opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym;
 9. folie i agrowłóknina rolnicza;
 10. opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony nie mające ciągłości kształtu;
 11. oleje i smary samochodowe;
 12. odpady medyczne i weterynaryjne.

Korzystanie z PSZOKu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

Załącznik: Regulamin.pdf

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta- tel. 71  398 80 36/39

Informacji udzielamy od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do 15:00

Przydatne linki

https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=453 ← Dokumenty związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Długołęka

Bielawa, ul. Komunalna 1