Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo,

Dla zachowania Państwa zdrowia i naszych pracowników obsługujących PSZOK przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020: "§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;” Pamiętajmy – zdrowie jest najważniejsze! Apelujemy aby inne sprawy zostawić na później.

Pamiętajmy – zdrowie jest najważniejsze! Apelujemy aby inne sprawy zostawić na później.

Opis funkcjonowania

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (w skrócie PSZOK) to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

  1. zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
  2. zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Do tej pory nie wydano przepisów wykonawczych na podstawie art. 4a.

PSZOK w Bielawie (gmina Długołęka) funkcjonuje od lipca 2013 r. Znajduje się w miejscowości Bielawa przy ul. Komunalnej 1 (wyjazd z Bielawy w stronę Piecowic).

Informacje ogólne

– PSZOK jest czynny w każdą sobotę (z wyjątkiem Świąt Państwowych) w godzinach 9.00-15.00
Do PSZOKu przyjmowane będą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Długołęka.
– Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
– Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz obsługę PSZOKu.
– Podstawą przyjęcia odpadów jest okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej (wydruk operacji, blankiet) lub w formie elektronicznej (na telefonie, tablecie itp.)
– Dostarczający odpady jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania poleceń i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK.

Wykaz odpadów

Odpady inne niż niebezpieczne:

a) papier i tektura;
b) tworzywa sztuczne;
c) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach);
d) szkło;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie);
f) przeterminowane leki;
g) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
i) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. w ilości do 8 szt. rocznie na rok kalendarzowy);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w gospodarstwach domowych podczas prowadzenia remontów “we własnym zakresie”).

Odpady niebezpieczne:

a) chemikalia, detergenty, środki ochrony roślin (wraz z opakowaniami);
b) opakowania zanieczyszczone substancjami toksycznymi, opakowania po aerozolach;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający niebezpieczne substancje (tonery z drukarek, telewizory kineskopowe, jarzeniówki itp.);
d) zużyte baterie i akumulatory.

PSZOK nie przyjmuje:

a) tekstyliów (ubrań, opakowań z tkanin, zużytego czyściwa tekstylnego);
b) opon od samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych;
c) odpadów budowalnych pochodzących z działalności gospodarczych;
d) części samochodowych;
e) złomu.

Kontakt

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK:
Władysław Kozłowski – 530 341 200

Skargi, zażalenia, uwagi:
Patrycja Kaspryszyn – 71/398-80-36 wew. 132 lub
p.kaspryszyn@zuk-kielczow.pl

Przydatne linki

http://gmina.dlugoleka.pl/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/pszok/

https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=453 ← Dokumenty związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Długołęka

Jak dojechać