Przyłączenie do sieci wod-kan

Przyłączenie do sieci wod-kan - OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 18.09.2020 R.

ETAP 1. – PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

KROK 1. – ZŁÓŻ WNIOSEK

Do Zakładu, należy dostarczyć wniosek o „Wydanie warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków”, który jest dostępny na stornie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
– elektronicznie za pośrednictwem e-maila, na adres biuro@zuk-kielczow.pl, oraz
– pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

Warunki wydawane są nieodpłatnie w terminie do 30 dni kalendarzowych (licząc od daty złożenia kompletnego wniosku).

Do wniosku, należy dołączyć następujące załączniki:

– aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (jest to mapa do celów opiniodawczych do pobrania w Powiatowym Urzędzie Katastralnym we Wrocławiu) lub mapa do celów projektowych sporządzona przez geodetę;
– plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości wraz z proponowaną trasą przyłącza – mapa;
– koncepcję zagospodarowania terenu z zaznaczonym układem drogowym (jeżeli jest konieczne);
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub aktualny wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją (zgodnie z Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 114) – wniosek dostępny na stornie internetowej;
– upoważnienie właściciela/inwestora dla pełnomocnika składającego wniosek (jeżeli jest konieczne).

W przypadku innych inwestycji niż 1 budynek mieszkalny jednorodzinny, jednolokalowy, do wniosku należy dodatkowo załączyć:

– dokładny opis planowanej inwestycji: rodzaj inwestycji, ilość pomieszczeń, ilość kondygnacji, użytkowość poddasza,
– bilans wody i ścieków,
– zapotrzebowanie wody na cele p.poż zewnętrzne i wewnętrzne.

W PRZYPADKU BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO (bez rozbudowy sieci).

KROK 2. – ZLEĆ WYKONANIE PROJEKTU

Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, należy udać się do biura projektowego, celem wykonania projektu przyłączy. Projekt może wykonać projektant, który posiada uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

KROK 3. – UZGODNIJ PROJEKT PRZYŁĄCZA

 • Przygotowany projekt, wykonany zgodnie z wydanymi warunkami należy złożyć do Zakładu w 2 egzemplarzach (osobiście w BOK lub pocztą) celem jego uzgodnienia. Zakład zweryfikuje poprawność wykonania projektu z wydanymi warunkami oraz przeanalizuje zaproponowane przez projektanta rozwiązania techniczne.
  „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji techniczne przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego” jest dostępny na stornie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.
  Należy pamiętać, że warunki techniczne muszą być aktualne na dzień złożenia wniosku o uzgodnienie projektu. Ważność warunków technicznych jest podana na dokumencie.
 • Uzgodnienie techniczne projektu wydawane jest nieodpłatnie w terminie do 14 dni kalendarzowych (licząc od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji).
 • W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie zaleca złożyć do Starosty Powiatu Wrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy.
  • Wraz z Uzgodnieniem (w przypadku, gdy uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub* kanalizacyjnego dotyczy wpięcia do czynnej, będącej własnością ZUK Sp. z o.o. sieci wodociągowej i/lub* kanalizacyjnej) zostaje wydawane zezwolenie na wykonanie wpięcia bez konieczności składania osobnego wniosku.

W przypadku braku możliwości wydania Zezwolenia na wykonanie wpięcia wraz z ww. Uzgodnieniem należy złożyć „Wniosek o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej”.
Zezwolenie jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

W PRZYPADKU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ wraz z PRZYŁĄCZEM

KROK 2. – ZLEĆ WYKONANIE PROJEKTU

Po otrzymaniu warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz warunków podłączenia nieruchomości do tej sieci, należy udać się do biura projektowego, celem wykonania projektu sieci lub/i przyłączy. Projekt może wykonać projektant, który posiada uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W pierwszej kolejności Zakład uzgadnia projekt sieci, a następnie projekt przyłącza/-y. Tym samym projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do uzgodnienia ODDZIELNIE.

KROK 3A. – UZGODNIJ PROJEKT SIECI

 • Przygotowany projekt, wykonany zgodnie z wydanymi warunkami należy złożyć do Zakładu w 2 egzemplarzach (osobiście w BOK lub pocztą) celem jego uzgodnienia. Zakład zweryfikuje poprawność wykonania projektu z wydanymi warunkami oraz przeanalizuje zaproponowane przez projektanta rozwiązania techniczne.

„Wniosek o uzgodnienie dokumentacji techniczne sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” jest dostępny na stornie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.
Należy pamiętać, że warunki techniczne muszą być aktualne na dzień złożenia wniosku o uzgodnienie projektu. Ważność warunków technicznych jest podana na dokumencie.

 • Uzgodnienie techniczne projektu wydawane jest nieodpłatnie w terminie do 14 dni kalendarzowych (licząc od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji).
 • Dodatkowo, projekt należy również uzgodnić:
  – z dysponentami kolizyjnej infrastruktury technicznej;
  – z właścicielem terenu, po którym przebiega przyłącze oraz uzyskać jego zgodę na prowadzenie robót;
  – z innymi Instytucjami, z którymi konieczność uzgodnienia wynika z obowiązującego prawa;
  – Narada koordynacyjna w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Sieć wodociągową należy wykonać wg uzgodnionego z ZUK Sp. z o.o. projektu oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane .

KROK 3B. – UZGODNIJ PROJEKT

PRZYŁĄCZA

(do projektowanej sieci)
 • Przygotowany projekt, wykonany zgodnie z wydanymi warunkami należy złożyć do Zakładu w 2 egzemplarzach (osobiście w BOK lub pocztą) celem jego uzgodnienia. Zakład zweryfikuje poprawność wykonania projektu z wydanymi warunkami oraz przeanalizuje zaproponowane przez projektanta rozwiązania techniczne.

„Wniosek o uzgodnienie dokumentacji techniczne przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego” jest dostępny na stornie internetowej lub w Biurze Obsługi Klienta.
Należy pamiętać, że warunki techniczne muszą być aktualne na dzień złożenia wniosku o uzgodnienie projektu. Ważność warunków technicznych jest podana na dokumencie.
W przypadku utraty ważności Warunków technicznych należy złożyć „Wniosek o aktualizację (…)”.

 • Uzgodnienie techniczne projektu wydawane jest nieodpłatnie w terminie do 14 dni kalendarzowych (licząc od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji).
 • W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie zaleca złożyć do Starosty Powiatu Wrocławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy.
 • Wydanie zezwolenia na wpięcie przyłącza do wykonywanej przez tego samego Inwestora sieci, będzie możliwe po wybudowaniu sieci, uzyskaniu zgody na jej użytkowanie przez Nadzór Budowlany oraz uregulowanie stanu prawnego sieci względem Zakładu. Zezwolenie wydawane jest na wniosek Inwestora.

ETAP 2. – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

KROK 1. – ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Sieć wodociągową i kanalizacyjną (zwaną dalej siecią) należy wykonać wg uzgodnionego z ZUK Sp. z o.o. projektu oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409 z późn. zm.).

Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy powiadomić pisemnie ZUK Sp. z o.o. składając zawiadomienie o rozpoczęciu robót, dołączając:

– kserokopię decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– kserokopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (PINB)
– kserokopię pierwszej strony zarejestrowanego dziennika budowy
– oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków
– kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
– projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Zakładem (mapa z pieczątką ZUK Sp. z o.o.)
– profil sieci
– schematy węzłów (w przypadku sieci wodociągowej bądź kanalizacji ciśnieniowej)

W przypadku, gdy kierownik budowy posiada przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż wymaganej dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnej, do dokumentów Inwestor dołącza oświadczenie kierownika robót o podjęciu obowiązków, kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót w zakresie sieci wod.-kan. wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

KROK 2A. – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin odbioru:

– robót zanikających i ulegających zakryciu
– przeprowadzenia próby szczelności
– wyłączenia wody w sieci wodociągowej w celu wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej
– odbioru wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej
– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego sieci.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić próbę szczelności sieci poprzez próbę ciśnieniową w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=1,0 MPa, czas próby 30 minut)

W dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne sieci wybudowanej przez Inwestora oraz dokonać odbioru sieci bez jego obecności.

Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. Do manipulowania zasuwami sieciowymi na czynnej sieci wodociągowej uprawniony jest tylko i wyłącznie ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Wybudowaną sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji oraz przeprowadzić jej płukanie. Wodę z nowo wybudowanego wodociągu należy poddać badaniu wody zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu wpięcia nowo wybudowanej sieci jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci wodociągowej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. Wydanie zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci wodociągowej odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” oraz po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, pozytywnym odbiorze próby szczelności, dostarczeniu do ZUK Sp. z o.o. pozytywnych wyników badań wody (oryginał sprawozdania).

KROK 2B. – BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin odbioru:

– robót zanikających i ulegających zakryciu
– przeprowadzenia próby szczelności (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej)
– wyłączenia przepompowni w celu wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej i odbioru wpięcia budowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacyjnej
– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego sieci.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu Zakład przeprowadzi inspekcję TV sieci (Inwestor musi zapewnić utwardzony dojazd do miejsca wykonywanej inspekcji dla pojazdów o masie do 3,5 t.). Próba szczelności sieci (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej) wykonywana jest poprzez próbę ciśnieniową w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=0,6 MPa, czas próby 30 minut).

W dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne sieci wybudowanej przez Inwestora oraz dokonać odbioru sieci bez jego obecności.

Wszelkie prace na sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu wpięcia nowo wybudowanej sieci jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci kanalizacyjnej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. Wydanie zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do sieci kanalizacyjnej odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” oraz po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, inspekcji TV, pozytywnym odbiorze próby szczelności (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej)

KROK 3A. – ODBIÓR KOŃCOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Odbiór końcowy sieci odbywa się po dostarczeniu przez Inwestora operatu powykonawczego do ZUK Sp. z o.o. oraz zamontowaniu i zniwelowaniu skrzynek ulicznych wraz z ich obudowaniem na zasuwach sieciowych i hydrantowych, obudowaniu hydrantów oraz umieszczeniu tabliczek informacyjnych. Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia
– Protokół z próby płukania
– Protokół z wpięcia sieci z wrysowanym schematem wpięcia
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał badań wody
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– pisemna Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę lub kopia umowy z Wykonawcą zawierająca udzielenie gwarancji.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru sieci wodociągowej musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót). Wydanie protokołu odbioru nastąpi po sprawdzeniu armatury i jej oznakowania w terenie oraz sprawdzeniu poprawności wykonania sieci na podstawie dokumentów załączonych w operacie powykonawczym w ciągu 14 dni.

KROK 3B. - ODBIÓR KOŃCOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Odbiór końcowy sieci odbywa się po dostarczeniu przez Inwestora operatu powykonawczego do ZUK Sp. z o.o. oraz zamontowaniu i zniwelowaniu włazów.
Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci kanalizacyjnej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej)
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– pisemna Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę lub kopia umowy z Wykonawcą zawierająca udzielenie gwarancji.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru sieci kanalizacyjnej musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót). Wydanie protokołu odbioru nastąpi po sprawdzeniu armatury w terenie oraz sprawdzeniu poprawności wykonania sieci na podstawie dokumentów załączonych w operacie powykonawczym.

ETAP 3. – BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

KROK 1. – ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Przyłącze wodociągowe (zwane dalej przyłączem) należy wykonać wg uzgodnionego z ZUK Sp. z o.o. projektu oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409 z późn. zm.).

Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy powiadomić pisemnie ZUK Sp. z o.o. składając na BOK zawiadomienie o rozpoczęciu robót, dołączając:

– oświadczenie kierownika budowy (robót) o podjęciu obowiązków
– kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy (robót) w zakresie przyłączy wod.-kan. wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
– kserokopię zezwolenia na wpięcie przyłącza wydanego przez ZUK Sp. z o.o.
– projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Zakładem (mapa z pieczątką ZUK Sp. z o.o.)
– profil przyłącza
wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków

KROK 2A. – BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin odbioru:

– robót zanikających i ulegających zakryciu
– przeprowadzenia próby szczelności
– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego przyłącza.

W dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy (robót), Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne przyłącza wybudowanego przez Inwestora oraz dokonać odbioru przyłącza bez jego obecności.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić próbę szczelności poprzez próbę ciśnieniową przyłącza w obecności Inspektora ZUK Sp. z o.o. (próba ciśnieniowa przy użyciu wody, ciśnienie próby P=1,0 MPa, czas próby 30 minut). Uruchomienie przyłącza, po pozytywnym odbiorze próby szczelności, może nastąpić pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu przeprowadzenia próby szczelności przyłącza, prób technicznych oraz wpięcia (uruchomienia) przyłącza jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. Wydanie zezwolenia na wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

Zaplombowanie wodomierza głównego przez Inspektora ZUK Sp. z o.o. stanowić będzie podstawę do zarejestrowania przyłącza wodociągowego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcia świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i zawarcia umowy o dostawę wody. Umowa o zaopatrzenie w wodę zostanie sporządzona po zarejestrowaniu przyłącza w bazie ZUK Sp. z o.o.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru przyłącza wodociągowego musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót).

KROK 2B. – BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Inwestor zobowiązany jest ustalić z Inspektorem ZUK Sp. z o.o. termin odbioru:

– robót zanikających i ulegających zakryciu
– przeprowadzenia próby szczelności (w przypadku przyłącza ciśnieniowego)
– przeprowadzenia prób technicznych i odbioru końcowego przyłącza.

W dokonywanych odbiorach i próbach technicznych uczestniczą Inwestor, Wykonawca, Kierownik budowy (robót), Inspektor ZUK Sp. z o.o. W przypadku nieobecności Inwestora pomimo ustalonego terminu, ZUK Sp. z o.o. może przeprowadzić próby techniczne przyłącza wybudowanego przez Inwestora oraz dokonać odbioru przyłącza bez jego obecności.

Warunkiem koniecznym do ustalenia terminu przeprowadzenia prób technicznych oraz wpięcia (uruchomienia) przyłącza jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na wpięcie przyłącza do sieci kanalizacyjnej wydanego przez ZUK Sp. z o.o. Wydanie zezwolenia na wpięcie przyłącza do sieci kanalizacyjnej odbywa się na podstawie złożonego „Wniosku o wydanie zezwolenia na wpięcie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany na otwartym wykopie. Wszelkie prace na czynnej sieci muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia czynnych urządzeń, sieci, przyłączy wod-kan. na terenie budowy Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ZUK Sp. z o.o., ich naprawy pod nadzorem Inspektora ZUK Sp. z o.o. i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

Po pozytywnym odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu Zakład przeprowadzi kamerowanie przyłącza. W roli Inwestora pozostaje zapewnienie dojazdu dla pojazdów o masie do 3,5 t. w celu umożliwienia przeprowadzenia inspekcji TV.

Pozytywne zakończenie prób technicznych przez Inspektora ZUK Sp. z o.o. stanowić będzie podstawę do zarejestrowania przyłącza kanalizacyjnego w bazie ZUK Sp. z o.o. oraz rozpoczęcia świadczenia usług odbioru ścieków i zawarcia umowy o odbiór ścieków. Umowa o odbiór ścieków zostanie sporządzona po zarejestrowaniu przyłącza w bazie ZUK Sp. z o.o.

W przypadku gdy Inwestor korzysta z ujęcia wody własnej zobowiązany jest do zamontowania urządzenia pomiarowego w celu umożliwienia naliczania ilości zrzuconego ścieku do kanalizacji sanitarnej.

Sporządzony przez ZUK Sp. z o.o. protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego musi zostać podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy (robót).

KROK 3. – ODBIÓR KOŃCOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Odbiór końcowy przyłącza odbywa się po dostarczeniu przez Inwestora do ZUK Sp. z o.o. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanego przyłącza wraz ze szkicem polowym i wypisem długości przyłącza. Dodatkowo:

– zamontowaniu i zniwelowaniu skrzynki ulicznej wraz z jej obudowaniem w miejscu wpięcia na sieci wodociągowej i zasuwie do istniejącego poziomu terenu oraz umieszczeniu tabliczek informacyjnych – oznakowanie miejsca wpięcia w sieć wodociągową (w przypadku przyłącza wodociągowego)
– zniwelowaniu włazu studni przyłączeniowej do istniejącego poziomu terenu (w przypadku przyłącza kanalizacyjnego)

Wydanie protokołu odbioru przyłącza nastąpi po sprawdzeniu poprawności wykonania przyłącza na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wraz ze szkicem polowym z wypisem długości) dołączonej przy „Wniosku o wydanie protokołu odbioru wykonanego przyłącza” dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzeniu armatury i jej oznakowania w terenie