Przyłączenie do sieci wod-kan

Procedura przyłączenia nieruchomości:

 1. “Wniosek o przyłączenie”.
 2. ZUK Sp. z o.o. Kiełczów wydaje Warunki przyłączenia wraz z Wytycznymi budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej, które są integralnym załącznikiem do wydanych Warunków.
 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, na 7 dni przed rozpoczęciem robót, składa druk „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót” wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. „Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” należy złożyć jako jeden z załączników do druku „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót”.
 5. ZUK Sp. z o.o. Kiełczów sporządza Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Uruchomienie przyłącza/-y (montaż i zaplombowanie wodomierza bądź spięcie instalacji wewnętrznej przyłącza kanalizacyjnego ze studnią przyłączeniową) nastąpi po podpisaniu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 6. Przedstawiciel ZUK Sp. z o.o. Kiełczów dokonuje odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Wykonawcą robót bądź Inwestorem.
 7. Z ww. prac zostaje spisany Protokół przeprowadzenia prób technicznych.
 8. Po pozytywnym odbiorze prób technicznych, w skład których wchodzi m. in. przeprowadzenie próby szczelności przyłącza wodociągowego oraz kamerowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej (składowe czynności mogą odbyć się w innym terminie) następuje podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 9. Końcowy odbiór przyłącza nastąpi po: m.in. nawierceniu, płukaniu, montażu wodomierza, plombowaniu oraz spięcia instalacji wewnętrznej z przyłączem.
 10. Rejestracja przyłącza w bazie ZUK.
 11. Sporządzenie Protokołu odbioru technicznego.
 12. Podpisanie ww. Protokołu przez Wykonawcę, Kierownika budowy (robót) i Inwestora.