Przedłużenie terminu obowiązywania taryf

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie informuje, że taryfa obowiązująca w okresie od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r. ulega na mocy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłużeniu do dnia wejścia w życie nowej taryfy ( Art. 24g ww. ustawy), a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.

Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.