Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego

Informujemy, że zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być dokonane przez Zakład wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza (tzw. wodomierza ogrodowego lub podlicznika) zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym, mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody, są następujące:

 • na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako tzw. podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
 • zaleca się umieszczenie wodomierza (podlicznika) na instalacji przeznaczonej do podlewania, w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
 • na odcinku instalacji od wodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepianych i przewodów giętkich,
 • niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem (podlicznikiem) a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji; takie instalacje nie będą przez Zakład akceptowane do rozliczeń,
 • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
 • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
 • woda pobierana za wodomierzem (podlicznikiem) nie może być odprowadzana do kanalizacji,
 • wodomierz (podlicznik) nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury oraz działanie temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza,
 • wodomierz (podlicznik) zalecany: typ JS 1,5; średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.

Zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.
Dla wodomierza DN 15mm (= 1/2″) minimalne długości odcinków prostych wynoszą: L1 >=75mm, L2 >=45mm (L1≥5DN tj. 5x15mm=75mm, L2≥3DN tj. 3x15mm=45mm).

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje Odbiorca usług na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Zakładu o sprawdzenie montażu wodomierza i zaplombowanie wodomierza (podlicznika), które odbywa się również na koszt Odbiorcy usług. Wodomierze (podliczniki) plombowane są przez uprawnionych pracowników Zakładu (Inkasentów) (wykaz miejscowości wraz z danymi kontaktowymi Inkasenta) Koszt plombowania zgodnie z obowiązującym w Zakładzie cennikiem usług.

Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) oraz wystawienie rachunku za wodę zużytą do podlewania, wykonywany będzie przez Zakład przy jednoczesnym odczycie wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz (podlicznik) i będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości.

Dokładnych wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta (tel. 71 398 80 36).

WAŻNE!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Za odbiór i plombowanie wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Zakład pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza (podlicznika) oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Przepisy prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
§ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.472)
§ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U.2017 poz. 885).