Organy Spółki i struktura

Organy Spółki i struktura

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał 31.12.1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

Siedziba Zakładu mieści się w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
– działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
– wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– zbieranie odpadów,
– działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Kapitał zakładowy wynosi 33 562 870  zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym wnosi i obejmuje Gmina Długołęka.

Zakład został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana pod numerem KRS: 0000098993.

NIP: 8961198303
REGON: 931976499

Władze Spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników
  100% udziałów w Zakładzie posiada Gmina Długołęka reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka.
 2. Rada Nadzorcza:
  • Małgorzata Biernacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Joanna Adamek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  •  Anna Kiełb – Członek Rady Nadzorczej
  • Elżbieta Dajewska – Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesław Korzeniowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Dominik Czekajło – Członek Rady Nadzorczej
 3. Zarząd Spółki: Robert Lewandowski – Prezes Zarządu

Struktura

W szczegółowej strukturze organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się jeden pion podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmujący następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Produkcji i Dystrybucji wody,
 • Dział Gospodarki Ściekowej i Komunalnej,
 • Dział Inżynieryjny i Obsługi Klienta,
 • Dział Finansowo-Księgowy.