Odpłatne przejmowanie urządzeń wod-kan

ODPŁATNE PRZEJMOWANIE URZĄDZEŃ WOD-KAN

1. Wartość sieci oraz kwota odpowiedniego wynagrodzenia

2. W celu odpłatnego przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezbędne jest:

– dokonanie odbioru końcowego na podstawie pozytywnie przeprowadzonych prób technicznych i  złożonego operatu powykonawczego*przez Inwestora/Wykonawcę (operat powykonawczy zawiera inne dokumenty w przypadku sieci wodociągowej, a sieci kanalizacyjnej)
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bądź braku sprzeciwu w zawiadomieniu o zakończeniu budowy, które Inwestor otrzymuje w nadzorze budowlanym.
– podpisanie umowy przeniesienia prawa własności do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym (wypłata odpowiedniego wynagrodzenia zgodnie z umową)

*Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci wodociągowej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia
– Protokół z próby płukania
– Protokół z wpięcia sieci z wrysowanym schematem wpięcia
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał badań wody
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– Gwarancja wykonawcy lub umowa z wykonawcą w której udzielił gwarancji.
– Cesja uprawnień wynikających z gwarancji

*Dokumenty wchodzące w skład operatu powykonawczego wybudowanej sieci kanalizacyjnej to:

– Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności (wykonalności) lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem
– Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa
– Kopia uzgodnienia projektu z ZUK
– Kopia zezwolenia na wpięcie z ZUK
– Protokół z próby ciśnienia (w przypadku kanalizacji ciśnieniowej)
– Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
– Szkic polowy z wypisem długości sieci
– Oświadczenie geodety o długości wybudowanej sieci z podziałem na średnice i zastosowany materiał
– Informacja geodety dotycząca usytuowania obiektów budowlanych zgodnie z PZT lub odstępstwach od tego projektu + uprawnienia geodety
– Wypełniony dziennik budowy
– Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zgodne z drukami PINB)
– Protokół odbioru pasa drogowego – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna) – w przypadku realizacji w drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
– Atesty i deklaracje na wbudowane materiały
– Oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczętowanego przy zgłoszeniu
– Gwarancja wykonawcy
– Cesja uprawnień wynikających z gwarancji lub umowa z wykonawcą w której udzielił gwarancji.