ODBIORY TECHNICZNE PRZYŁĄCZY/SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, odbiory techniczne przyłączy realizujemy zdalnie, na tyle ile jest to możliwe. Podejmujemy realizację odbiorów przyłączy bez udziału przedstawiciela ZUK, w oparciu o przesłaną dokumentację fotograficzną.

W przypadku zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

 1. Należy minimum tydzień wcześniej złożyć „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót” wraz z wymaganymi załącznikami, spakowane w kopercie, do skrzynki podawczej przy Biurze Obsługi Klienta lub przesłać jego skan na adres mailowy biuro@zuk-kielczow.pl
 2. Uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem ZUK (tj. Tomasz Podsiadło tel. +48693074342, Dominik Czekajło, tel. +48534491048) zasady odbioru przyłącza oraz termin wykonania robót – w zależności od przypadku pracownik Zakładu zadecyduje indywidualnie czy odbiór powinien odbyć się w jego obecności.

W sytuacji, gdy ma być dokonany odbiór przyłącza wodociągowego:

 1. Wszystkie procedury odbiorowe uzgodnionego przyłącza powinny zostać zachowane, tj. kontrola użytego materiału, roboty ulegające zanikowi, odbiór końcowy (wraz z próbą ciśnienia na całym odcinku od miejsca wpięcia do budynku, nawierceniem, płukaniem oraz montażem wodomierza). Wykonawca/Inwestor powinien na bieżąco wykonywać dokumentację fotograficzną (dla siebie/dla Zakładu).
 2. Całą dokumentację fotograficzną należy przedstawić inspektorowi ZUK, przesyłając ją na mail: t.podsiadlo@zuk-kielczow.pl, możliwe jest również przesyłanie zdjęć za pomocą aplikacji WhatsUp.
 3. W przypadku odbioru zdalnego należy przedstawić następującą dokumentację fotograficzną:
 • zdjęcie napisu z rur (grubość ścianki rury lub SDR, średnica),
 • zdjęcie wykonane z trasą przyłącza na tle budynku wraz z odniesieniem do głębokości za pomocą łaty pomiarowej,
 • zdjęcie wykonanego wpięcia do sieci (element nawiercający nałożony i skręcony, nienawiercony), wraz z obudową i zawleczką zabezpieczającą,
 • zdjęcie przejścia pod fundamentem w rurze osłonowej,
 • zdjęcie zasuwki na posesji wraz z bloczkiem oporowym, obudową i zawleczką zabezpieczającą,
 • zdjęcia przedstawiające prawidłowo wykonaną podsypkę, obsypkę i zasypkę wraz z ułożoną taśmą ostrzegawczą,
 • zdjęcie konsoli wodomierzowej wraz z zaworami kulowymi oraz zaworem antyskażeniowym.

W sytuacji, gdy ma być dokonany odbiór przyłącza kanalizacyjnego:

 1. Wszelkie procedury odbiorowe uzgodnionego przyłącza powinny zostać zachowane, tj. kontrola użytego materiału, roboty ulegające zanikowi, odbiór końcowy (wraz z inspekcją TV wykonywaną przez Zakład, próbą ciśnienia w przypadku przyłącza ciśnieniowego). Wykonawca/Inwestor powinien na bieżąco wykonywać dokumentację zdjęciową (dla siebie/dla Zakładu).
 2. Całą dokumentację fotograficzną należy przedstawić inspektorowi ZUK, przesyłając ją na mail: d.czekajlo@zuk-kielczow.pl, możliwe jest również przesyłanie zdjęć za pomocą aplikacji WhatsUp.
 3. W przypadku odbioru zdalnego należy przedstawić następującą dokumentację fotograficzną:
 • zdjęcie napisu z rur (czy jest to rura lita, niespieniona, klasa sztywności rury, średnica)
 • jeżeli wstawiania jest studnia betonowa (norma, klasa betonu na dennicy oraz kręgach wznoszących, zwężkach, płytach studziennych)
 • zdjęcia użytego włazu (klasa obciążeniowa włazu, jego średnica)
 • zdjęcie wykonane z trasą przyłącza na tle budynku wraz z odniesieniem do głębokości za pomocą łaty pomiarowej (zagłębienie przy studzience przyłączeniowej na posesji)
 • zdjęcie wykonanego wpięcia do sieci (czy jest do wpięcie do kinety studni istniejącej, czy za pomocą nawiertu, kaskady, sięgacza, trójnika, nasady)
 • zdjęcia przedstawiające prawidłowo wykonaną podsypkę, obsypkę i zasypkę
 • jeżeli budynek ma już podłączenie do wody – zdjęcie wodomierza z stanem licznika w momencie podłączenia kanalizacji.

Co zrobić, gdy potrzebuję do odbioru budynku protokołów przyłączy wod-kan?

Ze względu na bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników staramy się ograniczyć kontakt do niezbędnego minimum. Poinformowaliśmy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, iż przyjęliśmy praktykę dostarczania protokołów odbioru do klientów drogą e-mail (w postaci skanu) W tym celu należy:

 1. Złożyć „Wniosek o wydanie protokołu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego” wraz z załącznikami (mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i szkic polowy w wypisem długości przyłączy) do skrzynki podawczej przy Biurze Obsługi Klienta lub przesłać jego skan na adres mailowy biuro@zuk-kielczow.pl.
 2. W terminie 2 tygodni od złożenia wniosku pracownik Zakładu sprawdzi poprawność wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokona kontroli w terenie. Kontroli podlegają: tabliczka orientacyjna na przyłączu wodociągowym, poprawność działania armatury oraz prawidłowa niwelacja skrzynek od zasuw/włazu studni dotyczących Państwa przyłącza.
 3. Jeżeli inspektor ZUK nie wykryje żadnych nieprawidłowości, na podany przez Państwa adres mailowy zostanie wysłany skan protokołu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

W przypadku zamiaru wykonania i odbioru sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

 1. Należy minimum tydzień wcześniej złożyć „Zawiadomienie o rozpoczęciu robót” wraz z wymaganymi załącznikami, spakowane w kopercie, do skrzynki podawczej przy Biurze Obsługi Klienta, lub przesłać jego skan na adres mailowy biuro@zuk-kielczow.pl
 2. Uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem ZUK zasady odbioru sieci oraz termin wykonania robót .
 • W przypadku sieci wodociągowej – Tomasz Podsiadło tel. +48693074342
 • W przypadku sieci kanalizacyjnej – Dominik Czekajło, tel. +48534491048