Oczyszczalnia ścieków Borowa

Oczyszczalnia ścieków Borowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zajmuje się eksploatacją dwóch gminnych oczyszczalni ścieków komunalnych – w Mirkowie i w Borowej.

Oczyszczalnia ścieków w Borowej, to komunalna oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, której celem jest oczyszczenie ścieków z miejscowości: Borowa, Byków, Bielawa i Raków. Została zaprojektowana i wybudowana jako kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu BOS-EK o przepustowości 240 m3/d. Zlokalizowana jest przy ulicy Cisowej 4 w miejscowości Borowa. Obiekt położony jest na działce 391/2, obręb Borowa i zajmuje powierzchnię około 0,2 ha. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 120 m od granic oczyszczalni. W chwili obecnej do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej z miejscowości Borowa i Byków, a w najbliższym czasie również z miejscowości Bielawa i Raków, gdzie trwają prace nad zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji. Przez oczyszczalnię w Borowej dziennie przepływa średnio około 140 m3/d. Roczny przepływ oscyluje w okolicach 55 000 m3. Ścieki oczyszczone trafiają kolektorem odpływowym do odbiornika, którym jest rów R5. Oczyszczalnia w Borowej nie przyjmuje ścieków dowożonych.

Parametry, jakie spełniać musi ściek oczyszczony wypływający z obiektu, zostały ściśle określone w Decyzji Nr WR.ZUZ.5.4210.405.2021.MO  wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01 września 2021 r. Stanowi ona pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, tj.: “na wprowadzanie do rowu (R-5) zlokalizowanego na dz. nr 319 obręb Borowa w zlewni rz. Oleśnica”2, w ilości:

Qmax= 0,0079 m3/s
Qśrd = 275,0 m3/d
Qmax.dop.rok =  120450,0 m3/rok

Zgodnie z posiadaną Decyzją, skład ścieków oczyszczonych na wylocie do rowu melioracyjnego R-5 nie może przekroczyć niżej podanych wartości:

BZT5   ≤25 mg O2/dm3
ChZT   ≤125 mg O2/dm3
Zawiesiny ogólne ≤35 mg/dm3

Technologia oczyszczania ścieków

Dopływające do obiektu zanieczyszczenia poddawane są mechanicznemu oczyszczeniu, a pierwszym urządzeniem mechanicznym jest krata rzadka, zamontowana przed przepompownią ścieków surowych. Kolejno, ścieki tłoczone są do urządzenia kompaktowego – sitopiaskownika. Urządzenie o przepustowości 60 dm3/s, wyposażone jest w sito cedzące do skratek i separator piasku. Z sitopiaskownika ścieki grawitacyjnie wpływają do reaktora biologicznego umieszczonego w budynku oczyszczalni.

Drugim stopień oczyszczania – biologiczny – realizowany jest w reaktorze biologicznym. Składa się on z trzech komór: komory osadu czynnego (KOCz), osadnika wtórnego (OW) oraz komory magazynowej (KM). W KOCz następuje utlenianie biologicznie rozkładalnych związków organicznych. Proces ten odbywa się w warunkach tlenowych,
a powietrze podawane jest za pomocą rusztów napowietrzających, umiejscowionych przydennie na całej powierzchni komory. KOCz połączona jest rurą stalową z osadnikiem wtórnym, do którego ścieki przepływają grawitacyjnie. Sedymentujący osad z dna osadnika zawracany jest pompą recyrkulacji do komory osadu czynnego, a jego nadmiar odprowadzany jest do komory magazynowej (KM). Oczyszczalnia ścieków w Borowej nie posiada instalacji do odwadniania osadu, dlatego też ściek technologiczny przewożony jest na Oczyszczalnię Ścieków w Mirkowie w celu dalszej obróbki i odwodnienia razem z osadem nadmiernym z tamtejszego obiektu.

Ścieki oczyszczone odpływają systemem koryt grawitacyjnie do odbiornika – rowu R-5. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków mierzony jest przy pomocy przepływomierza elektromagnetycznego, zamontowanego na kolektorze odpływowym.

2 Decyzja Nr WR.ZUZ.5.4210.405.2021.MO wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01 września 2021 r