Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. Z/S W KIEŁCZOWIE

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

1. Korzystając z serwisów Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14, akceptujesz zasady polityki prywatności.

2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.

3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.

4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098993, NIP 8961198303, REGON 931976499. Mogą się Państwo z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 71 398 80 36 lub adres email: biuro@zuk-kielczow.pl. Mogą się Państwo skontaktować również z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zuk-kielczow.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych uwarunkowany jest zależnościami pomiędzy Państwem a ZUK Sp. z o.o. Przetwarzamy dane w celu:

 1. rejestracji i realizacji wniosków, zgłoszeń oraz reklamacji,
 2. dostawy wody i odprowadzania ścieków związanych z zawarciem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz jej realizacją,
 3. należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 4. ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 5. realizacji Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)
 6. realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi,
 7. ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów pomiędzy Państwem a Spółką, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, a także przed organami scigania,
 8. stwierdzenia zasadności roszczeń i obrony przed roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, z tytułu eksploatowanych lub użytkowanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków, budowli, zlokalizowanych na tych nieruchomościach, do których nie dysponujemy tytułem prawnym,
 9. odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 10. nabywania tytułów prawnych do nieruchomości na potrzeby planowanych i realizowanych przez Spółkę inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 11. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce,
 12. w celach analitycznych i statystycznych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a) RODO),
 2. zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a Spółką, jak też konieczność podjęcia takich działań na Państwa żądanie celem zawarcia takiej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy
 3. realizacja obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO), takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka, w szczególności:
  – świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
  – odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dane przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
  – podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez Spółkę, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
  – nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
  – podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres 10 lat
  – od momentu złożenia wniosku;
 4. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit. f) RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:
  – obsługi Państwa zgłoszenia/wniosku (zapewnienie komunikacji, obsługa wniosków, zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
  – analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. ebok.zuk-kielczow.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP.

Jakie Państwa dane przetwarzamy?

Spółka informuje, że w celach i na zasadach, o których mowa powyżej, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON),
 2. dane dotyczące miejsca zameldowania (stałego/czasowego) lub pobytu,
 3. dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa
  (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe);
 2. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, windykacji należności, kadrowe, prawnicze, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, IT i handlowe.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 1. do czasu wycofania przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 2. nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, wniosku, rozpatrzenia reklamacji złożonych za pośrednictwem formularza internetowego, przesłanego e-mailem lub za pośrednictwem telefonu;
 3. przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia postępowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu Zamówienia, a po dokonaniu odbioru przez okres przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji,
 4. przez okres realizacji ciążącego na nas obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.),
 5. przez cały okres realizacji umów i po jej rozwiązaniu do czasu upływu terminu zgłaszania ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartych umowy (do 2 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową o dostawę wody i odbiór ścieków oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat),
 6. przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków i przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Maja Państwo prawo do:

 1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 3. przenoszenia swoich danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, o ile podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed datą jej wycofania,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia przez Spółkę usług, niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do Spółki korespondencji, wniosków, zgłoszeń, reklamacji, zapewnienia prawidłowej komunikacji ze Spółką. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy ze Spółką.

Informacje dodatkowe

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.