Legalizacje i wymiany wodomierzy

Legalizacja i wymiana wodomierzy

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi, mierzącymi objętość przepływającej przez nie wody i stosowane są w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Urządzenia te podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Okres ważności cechy legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Okres ważności dowodu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat. Zakład wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących własnością Spółki.

Wymiana wodomierzy głównych

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością Zakładu. Zakład prowadzi szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, Zakład wymienia wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym w Zakładzie harmonogramem. Wszelkie informacje dotyczące miejscowości, w których przeprowadzane się w danym okresie czynności wymiany wodomierzy głównych, dostępne są w zakładce „Ważne informacje.

W przypadku uszkodzenia wodomierza z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, kosztami wymiany obciążany jest Odbiorca zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług świadczonych przez Zakład.

Wymiana wodomierzy dodatkowych (tzw. ogrodowych lub podliczników)

W przypadku wodomierzy dodatkowych (tzw. ogrodowych lub podliczników), zamontowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej na koszt Odbiorcy, za eksploatację i prawidłowe działanie odpowiada Odbiorca. Cecha legalizacyjna wodomierza ważna jest 5 lat. Po tym czasie Odbiorca zobowiązany jest do wymiany wodomierza (lub wykonania jego ponownej legalizacji) oraz zgłoszenia Inkasentowi, obsługującemu dany teren, celem ponownego plombowania. Podczas plombowania należy udostępnić do wglądu Inkasentowi zdemontowany wodomierz, w celu spisania wskazania końcowego i dokonania rozliczenia.

Przepisy prawa:

§ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
§ Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
§ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U.2017 poz. 885)