Inspektor nadzoru Łosice

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosice, gm. Długołęka”.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 29.03.2019r.  godz. 1010.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf
Protokół z otwarcia – Inspektor SUW Łosice.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 1 do Umowy.pdf
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 5.doc
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf