Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O”.

Dokumentacja postępowania do pobranie na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 17.02.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Zaproszenie do złożenia ofert.pdf

Formularz ofertowy.pdf

Umowa.pdf