Dostawa wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Data i godzina opublikowania: 10-07-2023 10:20

Data i godzina ostatniej edycji:  19-07-2023 12:17

Termin składania ofert do 14-07-2023 10:00

Rozstrzygnięcie z dnia 19-07-2023

Data przeniesienia do archiwum: 20-07-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: „Dostawę wapna palonego do oczyszczalni ścieków w Mirkowie”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 01.08.2023 – 31.12.2023 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 14.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2023 r. godz. 10:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie – Dostawa wapna palonego na OS Mirków (opublikowano 19-07-2023).pdf

Zapytanie ofertowe – Dostawa wapna palonego na OS Mirków (opublikowano 10-07-2023).pdf

Zal. 1. Formularz ofertowy – Dostawa wapna palonego na OS Mirków (opublikowano 10-07-2023).pdf

Zal. 2. Projekt umowy – dostawa wapna palonego na OS Mirków (opublikowano 10-07-2023).pdf