Dostawa flokulantu Zetag 9248FS wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Data i godzina opublikowania:  27-10-2023 08:26

Data i godzina ostatniej edycji: 06-11-2023 09:52

Termin składania ofert do 03-11-2023 10:00

Protokół z rozstrzygnięcia postępowania: 06.11.2023

Data przeniesienia do archiwum: 17-11-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Dostawa flokulantu Zetag 9248FS wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.11.2023 r. godz. 10:45

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygniecia postepowania – Dostawa flokulantu Zetag (opublikowano 06-11-2023).pdf

Zapytanie ofertowe – Dostawa flokulantu Zetag (opublikowano 27-10-2023).pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy – Dostawa flokulantu Zetag (opublikowano 27-10-2023).pdf

Zał. 2. Wzór umowy – Dostawa flokulantu Zetag (opublikowano 27-10-2023).pdf