Dostawa flokulantu wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawę flokulantu wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 20.04.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 20.04.2021 r. godz. 1100.

Pobierz załączniki:

2021 flokulant SMOO rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert 20.04.2021r.pdf

Pytanie_i_odpowiedz_19.03.2021.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 – formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 – Wzór raportu z prób technologicznych odwadniania osadu.pdf

Załącznik nr 4 – Wzór podsumowania z prób technologicznych odwadniania osadu.pdf

Załącznik nr 5 – wzór protokołu wyniku prób technologicznych z odwadniania osadu.pdf