Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa urządzeń dodatkowych

Data i godzina opublikowania:  08-02-2024 14:55

Data i godzina ostatniej edycji: 26-02-2024 10:20

Termin składania ofert do 15-02-2024 09:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 16-02-2024

Unieważnienie z dnia 26-02-2024

Data przeniesienia do archiwum: 27-02-2024

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

  1. Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi, kompatybilnych z systemem radiowego odczytu funkcjonującym w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów.
  2. Dostawa urządzeń dodatkowych służących do objazdowego odczytu radiowego tj. antena do wyprowadzania sygnału 2m.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 31-07-2024 r.

Wadium: wymagane w kwocie 5000,00 zł.; wnoszone w pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek bankowy; termin wpłat
15-02-2024 r. do godz. 900.

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia dotyczącego należytego wykonania umowy.

Termin składania ofert: 15.02.2024 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 15.02.2024 r. godz. 930.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane obowiązującym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie (opublikowano 26-02-2024).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 16-02-2024).pdf

SWZ (opublikowano 08-02-2024).pdf

Formularz ofertowy (opublikowano 08-02-2024).pdf

Formularz ofertowy (opublikowano 08-02-2024).doc

Wzór umowy (opublikowano 08-02-2024).pdf