Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa urządzeń dodatkowych, rozszerzenie oprogramowania READy Manager

Data i godzina opublikowania: 30-05-2023 14:59

Data i godzina ostatniej edycji:  12-06-2023 14:44

Termin składania ofert do 06-06-2023 08:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 07-06-2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 12-06-2023

Data przeniesienia do archiwum: 13-06-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

  1. Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi.
  2. Dostawa urządzeń dodatkowych służących do objazdowego odczytu radiowego, kompatybilnych z systemem radiowego odczytu funkcjonującym w ZUK Sp. z o.o. Kiełczów tj. Magnetyczna antena samochodowa do konwertera; Konwerter do odczytów zdalnych; Antena do wyprowadzania sygnału 2m.
  3. Rozszerzenie oprogramowania READy Manager do ilości użytkowników min. 7500 szt. wraz ze wsparciem i licencją.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 30-09-2023 r.

Wadium: wymagane w kwocie 5000,00 zł.; wnoszone w pieniądzu; termin wpłaty 06-06-2023 r. do godz. 800.

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia dotyczącego należytego wykonania umowy.

Termin składania ofert: 06.06.2023 r. godz. 800.

Termin otwarcia ofert: 06.06.2023 r. godz. 830.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowano 12-06-2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 07-06-2023).pdf

Pytania i odpowiedzi 1 z 01-06-2023 (opublikowano 01-06-2023).pdf

SWZ (opublikowano 30-05-2023).pdf

Formularz ofertowy – zakup wodomierzy (opublikowano 01-06-2023).doc