Dostawa do oczyszczalni ścieków w Mirkowie przy ul. Bławatnej 1A roztworu siarczanu (VI) żelaza (III)

Data i godzina opublikowania: 19-07-2023 12:32

Data i godzina ostatniej edycji:  26-07-2023 11:59

Termin składania ofert do 26-07-2023 10:00

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia z dnia 26-07-2023

Data przeniesienia do archiwum: 27-07-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Dostawa do oczyszczalni ścieków w Mirkowie przy ul. Bławatnej 1A roztworu siarczanu (VI) żelaza (III) o zawartości żelaza zawierającej się w granicach 36–41% wagowo i gęstości ς nie mniejszej niż 1,50 g/cm3 i nie większej niż 1,58 g/cm3, w partiach po około 7 m3

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: 01.08.2023 – 31.07.2024 r.

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego:
biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 26.07.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2023 r. godz. 10:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia – Dostawa PIXu na OS Mirków (opublikowano 26-07-2023).pdf

Zapytanie ofertowe – dostawa PIXu na OS Mirków (opublikowano 19-07-2023).pdf

Zal. 1. Formularz ofertowy – dostawa PIXu na OS Mirków (opublikowano 19-07-2023).pdf

Zal. 2. Projekt umowy – dostawa PIXu na OS Mirków (opublikowano 19-07-2023).pdf