Dostawa armatury wodociągowej i hydrantów dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie

Data i godzina opublikowania:  09-10-2023 11:00

Data i godzina ostatniej edycji: 26-10-2023 10:22

Termin składania ofert do 18-10-2023 09:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18-10-2023

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia: 25-10-2023

Data przeniesienia do archiwum: 27-10-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Dostawę armatury wodociągowej i hydrantów dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej

  1. Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto do wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2021 poz. 1129 ze zm. ), prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. zs. w Kiełczowie.

Termin składania ofert: 18.10.2023 r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 18.10.2023 r. godz. 11.00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowany (26.10.2023).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 18-10-2023).pdf

SWZ armatura i hydranty (opublikowano 09-10-2023).pdf

załącznik nr.1 wzór oferty armatyra i hydranty (opublikowano 09-10-2023).pdf

załącznik nr.2 wzór umowy armatura i hydranty (opublikowano 09-10-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 09-10-2023).pdf