Dostaw wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru przepływu wody

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na „Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru przepływu wody zimnej wraz ze zdalnym systemem radiowego, objazdowego odczytu wodomierzy (oprogramowanie do odczytu i zarządzania gospodarką wodomierzową), działającym w oparciu o smartfon i/lub tablet połączony bezprzewodowo z czytnikiem radiowym, działającym w bezpłatnym paśmie częstotliwości, z możliwością późniejszej rozbudowy do systemu automatycznego odczytu wodomierzy”. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 15.09.2020 r., godz.0900.

Termin otwarcia ofert: 15.09.2020 r. godz. 0930

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert

SIWZ.pdf

Załącznik 1- Formularz oferty.pdf

Załącznik 2- Wzór Umowy.pdf