Cennik usług świadczonych przez Spółkę

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena jedn. netto [PLN]
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UZGODNIENIAMI PROJEKTÓW
1.1 Uzgodnienie tras uzbrojeń obcych za 1szt. projektu 300,00
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1 Wyłączenie wody w sieci wodociągowej pierwsza godzina 300,00
(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej) każde następne rozpoczęte 15min. 100,00
2.2 Zamknięcie lub otwarcie opasko-nawiertki/zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie Klienta usługa 150,00
2.3 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza wodociągowego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1000,00
2.4 Plombowanie 1 szt. wodomierza na życzenie klienta przy średnicy wodmierza: usługa
– Ø 15 – Ø 32 50,00
– Ø 40- Ø 80 80,00
– Ø 100- Ø 150 100,00
2.5 Wyłączenie wody w przyłączu wodociągowym na życzenie klienta (w przypadku niesprawnej opasko-nawiertki/zasuwy lub ich braku) usługa wg kalkulacji indywidualnej
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI KANALIZACYJNEJ
3.1 Unieruchomienie 1szt. przepompowni ścieków na życzenie Klienta z koniecznością zastępczego odbioru ścieków. pierwsza godzina 400,00
każde następne rozpoczęte 15min. 120,00
3.2 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1500,00
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
4.1 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne za 1szt. przyłącza wg kalkulacji indywidualnej
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ
5.1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne za 1szt. przyłącza wg kalkulacji indywidualnej
5.2 Montaż/wymiana włazu studni 1szt. wg kalkulacji indywidualnej
5.3 Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do przyłącza kanalizacyjnego usługa wg kalkulacji indywidualnej
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
6.1 Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – stawka podstawowa rozpoczęta godzina 300,00
każde następne rozpoczęte 15min. 100,00
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – współczynniki różnicujące: jak wyżej
– praca w godz. 15.00 – 20.00 wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu na miejsce awarii km 2,00
6.2 Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – stawka podstawowa rozpoczęta godzina 400,00
każde następne rozpoczęte 15min. 200,00
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – współczynniki różnicujące: jak wyżej
– praca w godz. 15.00 – 20.00 wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu na miejsce awarii km 2,00
6.3 Wymiana zaworu przy wodomierzu o średnicy: 1 szt.
– do Ø25 włącznie 50,00
– powyżej Ø25 wg kalkulacji indywidualnej
6.4 Wymiana wodomierza o średnicy: 1 szt.
– do Ø25 włącznie 250,00
– powyżej Ø25 wg kalkulacji indywidualnej
6.5 Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza 1 szt. 150,00
6.6 Wymiana hydrantu przeciwpożarowego 1 szt. wg kalkulacji indywidualnej
6.7 Uzupełnienie braków przy odbiorach technicznych przyłączy i sieci wodociągowych:
– sprawdzenie ciśnienia na przyłączu lub sieci wodociągowej 1 pkt. 100,00
– montaż i oznakowanie tabliczki 1 szt. 50,00
– obudowanie skrzynek zasuw 1 szt. 200,00
– odnalezienie zasuw i wyniesienie ich na powierzchnię 1 szt. 300,00
6.8 Odpompowanie wody ze studni wodomierzowej usługa 200,00
6.9 Wynajęcie sprzętu do robót budowlanych
– wynajęcie koparki WACKER-NEUSON wraz z operatorem 1 godz. 100,00
– wynajęcie koparki JCB wraz z operatorem 1 godz. 110,00
Dojazd sprzętu km 2,00
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM
7.1 Inspekcja zbiornika zamkniętego rozpoczęta godzina każde następne rozpoczęte 15min. 480,00
120,00
7.2 Inspekcja TV kanału o długości:
– poniżej 100m usługa 400,00
– od 100,01m do 500m 1mb kanału 8,00
– od 500,01m do 1000m 1mb kanału 6,00
– powyżej 1000m 1mb kanału wg kalkulacji indywidualnej
Uwaga: Cena dla kanału oczyszczonego
7.3 Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym dla kanału o długości powyżej 15mb przy średnicy kanału: 1mb kanału
– poniżej Ø160 18,00
– od Ø160 do Ø200 20,00
– dla Ø200 i Ø250 25,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym -przy długości kanału nie przekraczającej 15mb. rozpoczęta godzina 300,00
każde następne rozpoczęte 15min. 50,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym – współczynniki różnicujące:
– praca w godz. 15.00 – 20.00 jak wyżej wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu km 2,00
7.4 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania 1 szt. spięcia 200,00
7.5 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania – praca urządzenia do zamgławiania kanału 1 godz. 400,00
7.6 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania wraz z inspekcją TV spięcia instalacji wewnętrznej 1szt. spięcia 400,00
OPŁATY Z TYTUŁU NIELEGALNEGO WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ, NIELEGALNEGO POBORU WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY INNE
8.1 Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Uwaga:W przypadku ujawnienia wpięcia do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej opłata ulega podwojeniu. 2000,00
8.2 Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków Ilość wody nielegalnie pobranej oblicza się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002 r., poz. 70). W przypadku braku udokumentowanego okresu nielegalnego poboru należności naliczne są zgodnie z obowiązującymi przepisami. wg obowiązującej na dzień ujawniena nielegalnego poboru taryfy

Poniżej w załączniku do pobrania Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Cennik usług.pdf