Cennik usług świadczonych przez Spółkę

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena jedn. netto [PLN]
UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UZGODNIENIAMI PROJEKTÓW
1.1 Uzgodnienie tras uzbrojeń obcych za 1szt. projektu 300,00
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI WODOCIĄGOWEJ
2.1 Wyłączenie wody w sieci wodociągowej pierwsza godzina 300,00
(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej) każde następne rozpoczęte 15min. 100,00
2.2 Zamknięcie lub otwarcie opasko-nawiertki/zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie Klienta usługa 150,00
2.3 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza wodociągowego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1000,00
2.4 Plombowanie 1 szt. wodomierza na życzenie klienta przy średnicy wodomierza: usługa
– Ø 15 – Ø 32 50,00
– Ø 40- Ø 80 80,00
– Ø 100- Ø 150 100,00
2.5 Wyłączenie wody w przyłączu wodociągowym na życzenie klienta (w przypadku niesprawnej opasko-nawiertki/zasuwy lub ich braku) usługa wg kalkulacji indywidualnej
2.6 Prace na przyłączu wodociągowym usługa wg kalkulacji indywidualnej
2.7 Prace na sieci wodociągowej usługa wg kalkulacji indywidualnej
PRACE NA PRZYŁĄCZU I SIECI KANALIZACYJNEJ
3.1 Unieruchomienie 1szt. przepompowni ścieków na życzenie Klienta z koniecznością zastępczego odbioru ścieków. pierwsza godzina 400,00
każda następna rozpoczęta godzina 480,00
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
4.1 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne za 1szt. przyłącza wg kalkulacji indywidualnej
ROBOTY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ
5.1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Kalkulacja stawki może obejmować opłaty z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, odtworzenia nawierzchni, uzgodnień, wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego oraz opłaty za odbiory techniczne i inne za 1szt. przyłącza wg kalkulacji indywidualnej
5.2 Montaż/wymiana włazu studni 1szt. wg kalkulacji indywidualnej
5.3 Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do przyłącza kanalizacyjnego usługa wg kalkulacji indywidualnej
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM
6.1 Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – stawka podstawowa rozpoczęta godzina 300,00
każda następna rozpoczęta godzina wg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym – współczynniki różnicujące: jak wyżej
– praca w godz. 15.00 – 20.00 wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu na miejsce awarii km 2,00
6.2 Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – stawka podstawowa rozpoczęta godzina 400,00
każda następna rozpoczęta godzina wg kalkulacji indywidualnej
Usunięcie awarii na sieci wodociągowej – współczynniki różnicujące: jak wyżej
– praca w godz. 15.00 – 20.00 wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu na miejsce awarii km 2,00
6.3 Wymiana zaworu przy wodomierzu o średnicy: 1 szt.
– do Ø25 włącznie 50,00
– powyżej Ø25 wg kalkulacji indywidualnej
6.4 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy o średnicy: 1 szt.
– do Ø25 włącznie 250,00
– powyżej Ø25 wg kalkulacji indywidualnej
6.5 Wymiana wodomierza z modułem radiowym uszkodzonego z winy odbiorcy o średnicy: 1 szt.
-Ø15 476,00
-Ø20 476,00
-Ø25 1050,00
-Ø32 1144,00
-Ø40 1407,00
-Ø50 2667,00
-Ø65 3402,00
-Ø80 4105,00
6.6 Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza 1 szt. 150,00
6.7 Wymiana hydrantu przeciwpożarowego 1 szt. wg kalkulacji indywidualnej
6.8 Uzupełnienie braków przy odbiorach technicznych przyłączy i sieci wodociągowych:
– sprawdzenie ciśnienia na przyłączu lub sieci wodociągowej 1 pkt. 100,00
– montaż i oznakowanie tabliczki 1 szt. 50,00
– obudowanie skrzynek zasuw 1 szt. 200,00
– odnalezienie zasuw i wyniesienie ich na powierzchnię 1 szt. 300,00
6.9 Odpompowanie wody ze studni wodomierzowej usługa 200,00
6.10 Wynajęcie sprzętu do robót budowlanych
– wynajęcie koparki WACKER-NEUSON wraz z operatorem 1 godz. 100,00
– wynajęcie koparki JCB wraz z operatorem 1 godz. 110,00
Dojazd sprzętu km 2,00
INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ ORAZ PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM
7.1 Inspekcja zbiornika zamkniętego rozpoczęta godzina każde następne rozpoczęte 15min. 480,00
120,00
7.2 Inspekcja TV kanału o długości:
– poniżej 100m usługa 400,00
– od 100,01m do 500m 1mb kanału 8,00
– od 500,01m do 1000m 1mb kanału 6,00
– powyżej 1000m 1mb kanału wg kalkulacji indywidualnej
Uwaga: Cena dla kanału oczyszczonego
7.3 Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym dla kanału o długości powyżej 15mb przy średnicy kanału: 1mb kanału
– poniżej Ø160 18,00
– od Ø160 do Ø200 20,00
– dla Ø200 i Ø250 25,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym -przy długości kanału nie przekraczającej 15mb. rozpoczęta godzina 300,00
każde następne rozpoczęte 15min. 50,00
Czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym – współczynniki różnicujące:
– praca w godz. 15.00 – 20.00 jak wyżej wzrost stawki podstawowej o 50%
– praca w godz. 20.00 – 07.00 wzrost stawki podstawowej o 100%
– praca w dni wolne od pracy wzrost stawki podstawowej o 100%
Uwaga: współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu
Dojazd sprzętu km 2,00
7.4 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania 1 szt. spięcia 200,00
7.5 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania – praca urządzenia do zamgławiania kanału 1 godz. 400,00
7.6 Kontrola spięcia instalacji wewnętrznej przy użyciu urządzenia do zamgławiania wraz z inspekcją TV spięcia instalacji wewnętrznej 1szt. spięcia 400,00
OPŁATY Z TYTUŁU NIELEGALNEGO WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ, NIELEGALNEGO POBORU WODY/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OPŁATY INNE
8.1 Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Uwaga:W przypadku ujawnienia wpięcia do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej opłata ulega podwojeniu. 2000,00
8.2 Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków Ilość wody nielegalnie pobranej oblicza się na podstawie wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002 r., poz. 70). W przypadku braku udokumentowanego okresu nielegalnego poboru należności naliczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. wg obowiązującej na dzień ujawniena nielegalnego poboru taryfy
8.3 Opłata za ujawnienie uszkodzonej lub zerwanej plomby na wodomierzu przez odbiorcę usług oraz za ponowne plombowanie wodomierza usługa 500,00
8.4 Ponowne uruchomienie 1 szt. przyłącza kanalizacyjnego po odcięciu z tytułu nieuregulowania należności usługa 1500,00

Poniżej w załączniku do pobrania Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Cennik usług.pdf