Budowa sieci wodociągowej w125 PEHD po dz. nr 125, 67/1, 66/10, 65/16, obręb Brzezia Łąka (ul. Szkolna)

Data i godzina opublikowania:  10-10-2023 07:30

Data i godzina ostatniej edycji: 26-10-2023 10:36

Termin składania ofert do 20-10-2023 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia 26-10-2023

Data przeniesienia do archiwum: 27-10-2023

.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Budowa sieci wodociągowej w125 PEHD po dz. nr 125, 67/1, 66/10, 65/16, obręb Brzezia Łąka (ul. Szkolna)

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2023 r.

Wadium: wymagane w kwocie 2 000 zł; wnoszone w pieniądzu; termin wpłaty 20.10.2023 r. do godz. 9:30

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny ofertowej; wnoszone w pieniądzu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem

Termin składania ofert: 20.10.2023 r. godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: 20.10.2023 r. godz. 10:00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowany (26.10.2023).pdf

Pytania i odpowiedzi (opublikowano 16-10-2023).pdf

SWZ (opublikowano 10-10-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 10-10-2023).docx

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 10-10-2023).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 10-10-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 10-10-2023).doc

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 10-10-2023).pdf

Załącznik nr 4 – projekt budowlany (opublikowano 10-10-2023).zip

Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna (opublikowano 10-10-2023).zip