Budowa sieci wodociągowej ϕ 225 PEHD Kamień-Byków

Data i godzina opublikowania:  03-10-2023 11:28

Data i godzina ostatniej edycji: 20-10-2023 14:33

Termin składania ofert do 13-10-2023 09:30

Rozstrzygnięcie z dnia 20-10-2023

Data przeniesienia do archiwum: 23-10-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Budowa sieci wodociągowej ϕ 225 PEHD Kamień-Byków

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Termin wykonania zamówienia: 31.05.2024 r.

Wadium: wymagane w kwocie 15 000 zł; wnoszone w pieniądzu; termin wpłaty 13.10.2023 r. do godz. 9:30

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny ofertowej; wnoszone w pieniądzu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem

Termin składania ofert: 13.10.2023 r. godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: 13.10.2023 r. godz. 10:00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 20-10-2023).pdf

Sprostowanie omyłki (opublikowano 05-10-2023).pdf

SWZ (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 03-10-2023).docx

Załącznik nr 1 – wzór oferty (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 03-10-2023).doc

Załącznik nr 3 – wzór referencji (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 4 – projekt budowlano-wykonawczy (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 4a – projekt budowlano-wykonawczy teren PKP (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 6 – umowa PKP (opublikowano 03-10-2023).pdf

Załącznik nr 7 – umowa Kogeneracja (opublikowano 03-10-2023).pdf