home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Wykonanie remontu ośmiu studni
Budowa sieci wodoc. Bukowina-Bąków zad2
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice_Jaksonowice
Ochrona mienia od 01-01-2018
Wykonanie analiz wraz z poborem_akredytowanym
Wypompowywanie ścieku z OŚ-Borowa
Oprac. dokumentacji RT Pruszowice
Wywóz nieczystości płynnych z szamb
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ-Mirków
Remont węzłów wodociągowych
Wycinka drzew SUW-Siedlec
Remont s. wodoc. Siedlec, ul. Różana
Przebudowa i rozbudowa s.wodoc.Długołęka
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Wierzbowa-E2
Wykonanie remontu siedmiu studni
Wycinka drzew SUW Siedlec
Dostawa części do pomp FLYGT
Dostawa hydrantów 2017
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2017
Wykonanie prac renowacyjnych SUW Długołęka
Modernizacja dwóch studni SUW Borowa
Modernizacja 2 studni SUW Borowa
Remont nawierzchni OŚ Mirków
Opracowanie dokumentacji PG2 Kiełczów
Opracowanie Studium Wykonalności2
Opracowanie Studium Wykonalności
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017
Sporządzenie operatu szacunkowego_
Wykonanie pomiarów ochronnych2017
Dostawa dwóch pomp FLYGT
Sporządzenie operatu szacunkowego
Licytacje
Dostawa lokalizatora podziemnej FerroTec FT10
Wykonanie analiz wody
Usługa ochrony mienia i dozoru obiektu
Dostawa przyczepy typu B2630
Wykonanie sieci wodoc. Mirków-Zadanie nr 1
Wykonanie nasadzeń zastępczych i osłonowych
Dostawa armatury wodociągowej
Zakup i dostawa mieszadeł FLYGT, prowadnic...
Dostawa plomb zatrzaskowych
Wyłożenie dwóch studni na terenie OŚ Mirków
Instalacja systemu CCTV
Oferty na wywóz nieczystości płynnych
Dostawa części hydraulicznych do pomp FLYGT
Dostawa wodomierzy 2016
Budowa sieci wodoc. Kiełczow-Piecowice
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2016
Dostawa przepływomierza wraz z instalacją
Dostawa FerroTec
Dostawa agregatu prądotwórczego
Dostawa hydrantów 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2016
Wykonanie dok. projektowej-SUW Śliwice i Łosice
Zakup i dostawa spiralowej maszyny czyszczącej
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2016
Budowa sieci wodoc. Januszkowice-Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Kępa-Jaksonowice
Analiza wody, analiza popłuczyn 2016
Sprzedaż samochodu i inne urządzenia
Analiza wody i analiza popłuczyn2016
Analiza wody i analiza popłuczyn 2016
Zakup zestaw inkasencki
Ochrona mienia
Wykonanie _pomiarów ochronnych
Wypompowywanie ścieku z OŚ_Borowa
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym
Wykonanie pomiarów _ochronnych
Odbiór,wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Dostawa hydrantów 2015
Wycinka drzew –SUW Siedlec
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Zad 1
Zakup i dostawa obejm 2015
Czyszczenie zbiornika wód SUW Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2015
Wycinka drzewostanu -SUW Siedlec
Inspektor ds. zieleni - Siedlec
Wysadzenie drzew i krzewów
Remont sieci - Siedlec
Modernizacja 4 studni przy SUW-Łozina
Montaż obudowy studni - Piecowice
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Kątna
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Łozina
Budowa i przebudowa SUW - Siedlec
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2015
Modernizacja 4 studni przy SUW Łozina
Inspektor nadzoru inwestorskiego SUW Siedlec
Montaż obudowy studni Piecowice
Budowa i przebudowa SUW Siedlec
Budowa s. wodociągowej Dobroszów-Byków
Budowa zbiornika wody-Piecowice
Wykonanie prac-budynek ZUK Wilczycka 14
Remont pomieszczeń-budynek ZUK Wilczycka 14
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 75
Budowa zbiornika wody w Piecowicach
Budowa sieci wodociągowej Dobroszów-Byków
Dostawa wodnego roztw. chl. poliglinu Al
Analiza wody i analiza popłuczyn 2015
Wykonanie projektów tranzytowej sieci wodociągow
Wykonanie analiz ścieków i osadów
Wykonanie projektów Siedlec-Bukowina zadanie1
Wykonanie pomiarów ochronnych_
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-Mirków
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-OŚ Mirków
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Remont dachu bud. magazynowego
Odwiert Łosice-studnia głębinowa III
Odwiert Łosice-studnia awaryjna IIA
Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Siedlec
Zakup hydrantów 2014
remont pompy CR 32-4-2 A-F-A E HQQE
Czyszczenie zbiornika popłuczyn SUW Siedlec
Wykonanie projektów budowlano -wykonawczych
Prace wiertniczo-geologiczne-Łosice
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Remont pokrycia dachowego
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Remont lokalu mieszkalnego-Stępin 75-3
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Wykonanie prac remontowych ZOZ Kiełczów
Wykonanie powłoki hydrofobowej Wilczycka 4-3
Zakup i dostawa obejm i plomb
Dostawa wodomierzy i akcesoriów
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Wykonanie dokumentacji technicznej-OŚ Mirków
Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG1
Wygłuszenie OŚ Pruszowice
Budowa sieci kanalizacji Kiełczów-PG1
Renowacje podłoża w pomieszczeniu magazynowym
Naprawa kontnera socjalnego-Bielawa 45
Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika
Wypompowywanie ścieku z OŚ Borowa
Projekt dwóch odc. s. wodociągowej Domaszczyn
Zapytanie remont wiat
Wykonanie wysiewu traw-składowisko odpadów
Badania monitoringowe składowiska odpadów 2014
Wykonanie dok. projektowej remont 3 lokali
Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowice
Budowa sieci wodoc. -Kamień
Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka
Dostawa wodnego roztw. chlorku poliglinu
Analiza wody i analiza popłuczyn 2014
Wyk. analiz wraz z poborem akredytowanym
Remont odcinka sieci-Siedlec,ul.Leśna
Wykonanie pomiarów ochronnych-
Rozbudowa instlacji wod-kan Stępin 75/7
Remont inst. elektrycznej-Mirków,Wrocławska36
Remont lokalu mieszkalnego-Mirków,Kiełczowska
Dostawa oleju opałowego
Zakup hydrantów
Odbiór osadu z oczyszczalni ścieków w Mirkowie
Remont budynku magazynowego ZUK
Budowa sieci wodociągowej-2 zadania
Wykonanie legalizacji wagi samochodowej
Wykonanie wymiany instalacji-c.o.
Remont lokalu w Pasikurowicach
Budowa sieci wodociągowej 2 zadania
Wykonanie wymiany instalacji c.o.
Wykonanie oceny stanu technicznego
Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan
Remont klatki schodowej-Łozina,Milicka6
Dostawa wodomierzy 2013
Zakup materiałów wraz z ich dostarczeniem
Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec
Wykonanie okresowej kontroli
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Dostawa wodnego rozt. chlorku poliglinu
Pełnienie nadzoru archeologicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na Odb. odpadów
Analiza wody i analiza popłuczyn 2013
Wykonanie analiz wraz z poborem
Wykonanie przeglądów budowlanych
Remont klatki schodowej-Stępin 75
Remont klatki schodowej-Kątna 36
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 26
Remont instalacji elektrycznej-Kątna 36
Remont instalacji elektrycznej-Pasikurowice
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 75
Wykonanie pomiarów ochronnych
Remont zbiornika wody SUW Łosice
Zakup 5 zestawów inkasenckich
Wykonanie pomiarów ochronnych
Dostawa oleju opałowego
Remont parkingu ZUK
Sprzedaż Ford Focus 1.6 Kombi
Malowanie klatki schodowej-Stępin 26
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwestorskiego
Budowa SUW Piecowice
Budowa SUW Piecowice-unieważniony
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwest.-unieważnio
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 26
Wymiana okna-Kątna 36
Wymiana drzwi-Kątna36 i Stępin 75
Zapytanie rozbiórka stodoły
Wykonanie zbiornika wody SUW Łosice
Monitoring składowiska – faza poeksploatacyjna
Dostawa wodomierzy
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al
Aktualizacja pozwoleń SUW Borowa i Łosice
Analiza wody i analiza popłuczyn
Projekty na budowę kilku odcinków sieci wodoc.
Prace wiertniczo-geologiczne-Siedlec
Prace wiertniczo-geologiczne-Piecowice
Wykonanie prac wiertniczo-geologicznych
Wykonanie projektów kilku odc. sieci wodoc.
Wykonanie pomiarów ochronnych
Remont budynku warsztatowego ZUK
Opracowanie dokumentacji PG1 Kiełczów
Projekt modernizacji S.U.W. w Piecowicach
Dostawa wodomierzy
Remont parteru oraz klatki schodowej w budynku ZUK
Projekt modernizacji SUW w Piecowicach
Zakup i dostawa rur PVC i PEHD
Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków
Monitoring składowiska –faza poeksploatacyjna
Dostawa polielektrolitu
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu
Wykonanie analiz ścieków
Monitoring wody i analiza popłuczyn
Wykonanie projektów kilku odcinków sieci wodoc.
Komputerowy System Ewidencji Sieci Wod-Kan
Samochód asenizacyjny - sprzedaż
Wykonanie pomiarów ochronnych
Samochód asenizacyjny - leasingu operacyjny
Budowa pomieszczeń higien-sanit - negocjacje
koparko-ładowarka w formie leasingu operacyjnego
przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Oprac. dokumentacji Długołęka, Mirków
Projekt sieci wodociągowej Szczodre-Długołęka
Aktualizacja pozwoleń SUW Łozina i Długołęka
Projekt sieci wodociągowej w m. Pruszowice
Projekt sieci wodociągowej w m. Brzezia Łąka
Oprac. dokumentacji PG 1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wodociągowego
Badania monitoringowe składowiska odpadów
Szacowanie wartości rynkowej sieci
wykonanie analizy wody na rok 2010
Koparko-Ładowarka -w trybie negocjacji
Remont elewacji budynku ZUK-w trybie negocjacji
Remont kanal. Zawad.-Wsch.
Remont elewacji budynku ZUK
Budowa sieci wodociągowej Bąków-Domaszczyn
Budowa sieci wodociągowej Domaszczyn-Pruszowice
Wymiana odcinka sieci w Domaszczynie,Dębowa
Samochód-brygada wodociągowa w trybie negocjacji
Oprac. dokumentacji PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Leasing operacyjny samochodu dostawczego
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Siedlec
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Piecowice
Remont korytarza I piętra budynku ZUK
Wykonanie analizy wody
Projekt na obudowę studni w Śliwicach
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi-archiwum
Dostawa armatury wodociągowej

Data opublikowania: 2016-09-12 12:50          Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15 14:08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Dostawa armatury wodociągowej wg załączonego zestawienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa armatury wodociągowej niezbędnej do wykonania remontu siedmiu węzłów na sieci wodociągowej w miejscowości Długołęka.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Złożenie ofert do dnia 14.09.2016 r. , dostawa - 3 dni od złożenia zamówienia

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena - 100%

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

a) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

b) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;

c) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

d) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności zamówienia

e) termin wykonania dostawy: 3 dni od złożenia zamówienia ( planowane złożenie zamówienia 14.09.2016 r.)

f) warunki płatności: 14 dni od daty dostawy

g) warunki gwarancji: wg gwarancji udzielanych przez producenta ( 24 m-ce)

h) inne:

W wycenie należy uwzględnić to, iż materiały nazwane „Awaryjne" nie są częścią zamówienia głównego, prosimy o zawarcie w ofercie informacji dotyczącej dostępności tych materiałów. Są to elementy, które zostaną zamówione jeśli zaistnieje taka konieczność po dokonaniu odkrywki stanu istniejącego.

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2016 r., do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta;

b) Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: ZUK Sp. z o.o. 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14

- za pośrednictwem faksu: 71-398 81 81*

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@zuk-kielczow.pl*

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

 

8. Miejsce i termin weryfikacji ofert:

 

Weryfikacja złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2016 r.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :

a) Agnieszka Krzysiak, tel. 543-830-077, a.krzysiak@zuk-kielczow.pl

(imię i nazwisko, nr tel., e- mail)

 

10. Informacje dodatkowe:

 

a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

b) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.

c) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

d) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Uniewaznienie postępowania - dostawa armatury.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty