home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Wykonanie remontu ośmiu studni
Budowa sieci wodoc. Bukowina-Bąków zad2
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice_Jaksonowice
Ochrona mienia od 01-01-2018
Wykonanie analiz wraz z poborem_akredytowanym
Wypompowywanie ścieku z OŚ-Borowa
Oprac. dokumentacji RT Pruszowice
Wywóz nieczystości płynnych z szamb
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ-Mirków
Remont węzłów wodociągowych
Wycinka drzew SUW-Siedlec
Remont s. wodoc. Siedlec, ul. Różana
Przebudowa i rozbudowa s.wodoc.Długołęka
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Wierzbowa-E2
Wykonanie remontu siedmiu studni
Wycinka drzew SUW Siedlec
Dostawa części do pomp FLYGT
Dostawa hydrantów 2017
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2017
Wykonanie prac renowacyjnych SUW Długołęka
Modernizacja dwóch studni SUW Borowa
Modernizacja 2 studni SUW Borowa
Remont nawierzchni OŚ Mirków
Opracowanie dokumentacji PG2 Kiełczów
Opracowanie Studium Wykonalności2
Opracowanie Studium Wykonalności
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017
Sporządzenie operatu szacunkowego_
Wykonanie pomiarów ochronnych2017
Dostawa dwóch pomp FLYGT
Sporządzenie operatu szacunkowego
Licytacje
Dostawa lokalizatora podziemnej FerroTec FT10
Wykonanie analiz wody
Usługa ochrony mienia i dozoru obiektu
Dostawa przyczepy typu B2630
Wykonanie sieci wodoc. Mirków-Zadanie nr 1
Wykonanie nasadzeń zastępczych i osłonowych
Dostawa armatury wodociągowej
Zakup i dostawa mieszadeł FLYGT, prowadnic...
Dostawa plomb zatrzaskowych
Wyłożenie dwóch studni na terenie OŚ Mirków
Instalacja systemu CCTV
Oferty na wywóz nieczystości płynnych
Dostawa części hydraulicznych do pomp FLYGT
Dostawa wodomierzy 2016
Budowa sieci wodoc. Kiełczow-Piecowice
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2016
Dostawa przepływomierza wraz z instalacją
Dostawa FerroTec
Dostawa agregatu prądotwórczego
Dostawa hydrantów 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2016
Wykonanie dok. projektowej-SUW Śliwice i Łosice
Zakup i dostawa spiralowej maszyny czyszczącej
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2016
Budowa sieci wodoc. Januszkowice-Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Kępa-Jaksonowice
Analiza wody, analiza popłuczyn 2016
Sprzedaż samochodu i inne urządzenia
Analiza wody i analiza popłuczyn2016
Analiza wody i analiza popłuczyn 2016
Zakup zestaw inkasencki
Ochrona mienia
Wykonanie _pomiarów ochronnych
Wypompowywanie ścieku z OŚ_Borowa
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym
Wykonanie pomiarów _ochronnych
Odbiór,wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Dostawa hydrantów 2015
Wycinka drzew –SUW Siedlec
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Zad 1
Zakup i dostawa obejm 2015
Czyszczenie zbiornika wód SUW Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2015
Wycinka drzewostanu -SUW Siedlec
Inspektor ds. zieleni - Siedlec
Wysadzenie drzew i krzewów
Remont sieci - Siedlec
Modernizacja 4 studni przy SUW-Łozina
Montaż obudowy studni - Piecowice
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Kątna
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Łozina
Budowa i przebudowa SUW - Siedlec
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2015
Modernizacja 4 studni przy SUW Łozina
Inspektor nadzoru inwestorskiego SUW Siedlec
Montaż obudowy studni Piecowice
Budowa i przebudowa SUW Siedlec
Budowa s. wodociągowej Dobroszów-Byków
Budowa zbiornika wody-Piecowice
Wykonanie prac-budynek ZUK Wilczycka 14
Remont pomieszczeń-budynek ZUK Wilczycka 14
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 75
Budowa zbiornika wody w Piecowicach
Budowa sieci wodociągowej Dobroszów-Byków
Dostawa wodnego roztw. chl. poliglinu Al
Analiza wody i analiza popłuczyn 2015
Wykonanie projektów tranzytowej sieci wodociągow
Wykonanie analiz ścieków i osadów
Wykonanie projektów Siedlec-Bukowina zadanie1
Wykonanie pomiarów ochronnych_
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-Mirków
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-OŚ Mirków
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Remont dachu bud. magazynowego
Odwiert Łosice-studnia głębinowa III
Odwiert Łosice-studnia awaryjna IIA
Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Siedlec
Zakup hydrantów 2014
remont pompy CR 32-4-2 A-F-A E HQQE
Czyszczenie zbiornika popłuczyn SUW Siedlec
Wykonanie projektów budowlano -wykonawczych
Prace wiertniczo-geologiczne-Łosice
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Remont pokrycia dachowego
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Remont lokalu mieszkalnego-Stępin 75-3
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Wykonanie prac remontowych ZOZ Kiełczów
Wykonanie powłoki hydrofobowej Wilczycka 4-3
Zakup i dostawa obejm i plomb
Dostawa wodomierzy i akcesoriów
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Wykonanie dokumentacji technicznej-OŚ Mirków
Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG1
Wygłuszenie OŚ Pruszowice
Budowa sieci kanalizacji Kiełczów-PG1
Renowacje podłoża w pomieszczeniu magazynowym
Naprawa kontnera socjalnego-Bielawa 45
Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika
Wypompowywanie ścieku z OŚ Borowa
Projekt dwóch odc. s. wodociągowej Domaszczyn
Zapytanie remont wiat
Wykonanie wysiewu traw-składowisko odpadów
Badania monitoringowe składowiska odpadów 2014
Wykonanie dok. projektowej remont 3 lokali
Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowice
Budowa sieci wodoc. -Kamień
Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka
Dostawa wodnego roztw. chlorku poliglinu
Analiza wody i analiza popłuczyn 2014
Wyk. analiz wraz z poborem akredytowanym
Remont odcinka sieci-Siedlec,ul.Leśna
Wykonanie pomiarów ochronnych-
Rozbudowa instlacji wod-kan Stępin 75/7
Remont inst. elektrycznej-Mirków,Wrocławska36
Remont lokalu mieszkalnego-Mirków,Kiełczowska
Dostawa oleju opałowego
Zakup hydrantów
Odbiór osadu z oczyszczalni ścieków w Mirkowie
Remont budynku magazynowego ZUK
Budowa sieci wodociągowej-2 zadania
Wykonanie legalizacji wagi samochodowej
Wykonanie wymiany instalacji-c.o.
Remont lokalu w Pasikurowicach
Budowa sieci wodociągowej 2 zadania
Wykonanie wymiany instalacji c.o.
Wykonanie oceny stanu technicznego
Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan
Remont klatki schodowej-Łozina,Milicka6
Dostawa wodomierzy 2013
Zakup materiałów wraz z ich dostarczeniem
Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec
Wykonanie okresowej kontroli
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Dostawa wodnego rozt. chlorku poliglinu
Pełnienie nadzoru archeologicznego
Zaproszenie do złożenia ofert na Odb. odpadów
Analiza wody i analiza popłuczyn 2013
Wykonanie analiz wraz z poborem
Wykonanie przeglądów budowlanych
Remont klatki schodowej-Stępin 75
Remont klatki schodowej-Kątna 36
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 26
Remont instalacji elektrycznej-Kątna 36
Remont instalacji elektrycznej-Pasikurowice
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 75
Wykonanie pomiarów ochronnych
Remont zbiornika wody SUW Łosice
Zakup 5 zestawów inkasenckich
Wykonanie pomiarów ochronnych
Dostawa oleju opałowego
Remont parkingu ZUK
Sprzedaż Ford Focus 1.6 Kombi
Malowanie klatki schodowej-Stępin 26
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwestorskiego
Budowa SUW Piecowice
Budowa SUW Piecowice-unieważniony
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwest.-unieważnio
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 26
Wymiana okna-Kątna 36
Wymiana drzwi-Kątna36 i Stępin 75
Zapytanie rozbiórka stodoły
Wykonanie zbiornika wody SUW Łosice
Monitoring składowiska – faza poeksploatacyjna
Dostawa wodomierzy
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al
Aktualizacja pozwoleń SUW Borowa i Łosice
Analiza wody i analiza popłuczyn
Projekty na budowę kilku odcinków sieci wodoc.
Prace wiertniczo-geologiczne-Siedlec
Prace wiertniczo-geologiczne-Piecowice
Wykonanie prac wiertniczo-geologicznych
Wykonanie projektów kilku odc. sieci wodoc.
Wykonanie pomiarów ochronnych
Remont budynku warsztatowego ZUK
Opracowanie dokumentacji PG1 Kiełczów
Projekt modernizacji S.U.W. w Piecowicach
Dostawa wodomierzy
Remont parteru oraz klatki schodowej w budynku ZUK
Projekt modernizacji SUW w Piecowicach
Zakup i dostawa rur PVC i PEHD
Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków
Monitoring składowiska –faza poeksploatacyjna
Dostawa polielektrolitu
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu
Wykonanie analiz ścieków
Monitoring wody i analiza popłuczyn
Wykonanie projektów kilku odcinków sieci wodoc.
Komputerowy System Ewidencji Sieci Wod-Kan
Samochód asenizacyjny - sprzedaż
Wykonanie pomiarów ochronnych
Samochód asenizacyjny - leasingu operacyjny
Budowa pomieszczeń higien-sanit - negocjacje
koparko-ładowarka w formie leasingu operacyjnego
przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Oprac. dokumentacji Długołęka, Mirków
Projekt sieci wodociągowej Szczodre-Długołęka
Aktualizacja pozwoleń SUW Łozina i Długołęka
Projekt sieci wodociągowej w m. Pruszowice
Projekt sieci wodociągowej w m. Brzezia Łąka
Oprac. dokumentacji PG 1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wodociągowego
Badania monitoringowe składowiska odpadów
Szacowanie wartości rynkowej sieci
wykonanie analizy wody na rok 2010
Koparko-Ładowarka -w trybie negocjacji
Remont elewacji budynku ZUK-w trybie negocjacji
Remont kanal. Zawad.-Wsch.
Remont elewacji budynku ZUK
Budowa sieci wodociągowej Bąków-Domaszczyn
Budowa sieci wodociągowej Domaszczyn-Pruszowice
Wymiana odcinka sieci w Domaszczynie,Dębowa
Samochód-brygada wodociągowa w trybie negocjacji
Oprac. dokumentacji PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Leasing operacyjny samochodu dostawczego
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Siedlec
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Piecowice
Remont korytarza I piętra budynku ZUK
Wykonanie analizy wody
Projekt na obudowę studni w Śliwicach
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi-archiwum
Wykonanie remontu ośmiu studni
Wykonanie remontu ośmiu studniData opublikowania: 2017-12-29 15:52

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Umowa.pdf
Załącznik 3-Opis przedmiotu zamówienia i techno.pdf
Załącznik nr 1 do umowy.pdf
Załącznik nr 2 do umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Bukowina-Bąków zad2
Budowa sieci wodoc. Bukowina-Bąków zad2Data opublikowania: 2017-12-21 11:30

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
mapa poglądowa Bukowina - Bąków.pdf
otwarcie ofert - Bukowina - Bąków.pdf
Unieważnienie Bukowina - Bąków.pdf
Wykaz uzgodnień - ZAD 1 i ZAD 2.pdf
ZAD 2 - 1. Zaproszenie.pdf
ZAD 2 - 2. SIWZ.pdf
ZAD 2 - 3. Formularz oferty - załącznik 1.pdf
ZAD 2 - 4. Wzór UMOWY - załącznik 2.pdf
ZAD 2 - 5. Wzór referencji - załącznik 3.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina zad1
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina zad1Data opublikowania: 2017-12-21 11:20

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Informacja o zmianach w SIWZ.pdf
mapa poglądowa Siedlec - Bukowina.pdf
odpowiedz na pytanie 1, 2.pdf
otwarcie ofert - Siedlec - Bukowina.pdf
SIWZ po zmianach.pdf
Unieważnienie Siedlec - Bukowina.pdf
Wykaz uzgodnień - ZAD 1 i ZAD2.pdf
ZAD 1 - 1. Zaproszenie.pdf
ZAD 1 - 2. SIWZ.pdf
ZAD 1 - 3. Formularz oferty - załącznik 1.pdf
ZAD 1 - 4. Wzór UMOWY - załącznik 2.pdf
ZAD 1 - Wzór referencji - załącznik 3.pdf
zał. 1 formularz oferty - zmiana.pdf
zał. 2 wzór umowy - zmiana.pdf
ZMIANA TRASY.zip
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Januszkowice_Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Januszkowice_JaksonowiceData opublikowania: 2017-12-19 16:00

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAD1.zip
2 UZGODNIENIA ZAD1-GDDKiA.zip
2 UZGODNIENIA ZAD1-GMINA.zip
2 UZGODNIENIA ZAD1-POWIAT.zip
2 UZGODNIENIA ZAD1-ZUDP.zip
2 UZGODNIENIA ZAD1-ZUK.zip
3 WARUNKI TECHNICZNE ZAD1.zip
4 IZBA I UPRAWNIENIA ZAD 1.zip
6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAD 1.zip
decyzja pozwolenia na budowę- zadanie nr 1.pdf
ORZ - zadanie 1.zip
otwarcie ofert - Januszkowice - Jaksonowice.pdf
Pytania i odpowiedzi1i2.pdf
SIWZ Januszkowice.pdf
Unieważnienie Januszkowice - Jaksonowice.pdf
uzg konserwator ZAD 1.pdf
zał. 1 - formularz oferty Januszkowice.pdf
zał. 2 - wzór umowy.pdf
zał. 3 - wzór referencji.pdf
zaproszenie.pdf
ZGŁOSZENIE.pdf
więcej >>
Ochrona mienia od 01-01-2018
Ochrona mienia od 01-01-2018Data opublikowania: 2017-12-13 13:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ochrona mienia od 01-01-2018.pdf
Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf
więcej >>
Wykonanie analiz wraz z poborem_akredytowanym
Wykonanie analiz wraz z poborem_akredytowanymData opublikowania: 2017-12-01 14:30

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz ofertowy zał nr 1 do umowy 2017.pdf
Formularz ofertowy zał nr 1 do umowy 2017.doc
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym.pdf
Wzór umowy.pdf
więcej >>
Wypompowywanie ścieku z OŚ-Borowa
Wypompowywanie ścieku z OŚ-BorowaData opublikowania: 2017-10-25 11:10

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
SIWZ.pdf
Unieważnienie.pdf
Zał 1-Formularz ofert.pdf
Zał 2-Wzór umowy.pdf
Zał 3-wykaz pojazdów.pdf
Zał 4-wykaz osób.pdf
Zał 5-oświadczenie.pdf
więcej >>
Oprac. dokumentacji RT Pruszowice
Oprac. dokumentacji RT PruszowiceData opublikowania: 2017-10-19 14:20

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Umowa.pdf
Wzór oferty.pdf
Załącznik graficzny.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Wywóz nieczystości płynnych z szamb
Wywóz nieczystości płynnych z szambData opublikowania: 2017-09-18 10:25

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania.pdf
zapytanie wywóz szamb 2017.pdf
więcej >>
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ-Mirków
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ-MirkówData opublikowania: 2017-09-02 15:52

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert i postępowania.pdf
Pytania i odpowiedzi1.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Zał nr 1 -Formularz oferty.pdf
Zał nr 1 -Formularz oferty.doc
Zał nr 1 do umowy-Wagowy rejestr zbiorczy.pdf
Zał nr 2 - Umowa.pdf
Zmiana w SIWZ.pdf
więcej >>
Remont węzłów wodociągowych
Remont węzłów wodociągowychData opublikowania: 2017-08-31 13:20

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
formularz ofertowy.pdf
Protokół z otwarcia ofert - węzły.pdf
referencje.pdf
Rozstrzygnięcie - węzły.pdf
SIWZ węzły.pdf
wzór umowy węzły.pdf
więcej >>
Wycinka drzew SUW-Siedlec
Wycinka drzew SUW-SiedlecData opublikowania: 2017-08-30 14:59

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja - załącznik nr 5.pdf
Decyzja - załącznik nr 6.pdf
Mapa do załącznika nr 4.pdf
Operat dendrologiczny - załącznik nr 4.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Wzór oferty - załącznik nr 1.pdf
Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf
Wzór zestawienia referencji - załącznik nr 3.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Remont s. wodoc. Siedlec, ul. Różana
Remont s. wodoc. Siedlec, ul. RóżanaData opublikowania: 2017-08-14 08:39

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na remont sieci wodociągowej w miejscowości Siedlec, ul. R

Pobierz załączniki:
Profil Siedlec, ul. Różana.pdf
Projekt Siedlec, ul. Rózana.pdf
PZT Różana.pdf
SIWZ.pdf
zał. 1 Formularz oferty.pdf
zał. 2 Wzór umowy.pdf
zał. 3 Wzór referencji.pdf
Zaproszenie.pdf
więcej >>
Przebudowa i rozbudowa s.wodoc.Długołęka
Przebudowa i rozbudowa s.wodoc.DługołękaData opublikowania: 2017-08-04 15:35

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty Słowackiego.pdf
Profil cz. 1.pdf
Profil cz. 2.pdf
Profil DSDiK cz. 1.pdf
Profil DSDiK cz. 2.pdf
Projekt DSDiK.pdf
Projekt treść.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
PZT cz.1.pdf
PZT cz.2.pdf
Rozstrzygnięcie Długołęka, ul. Słowackiego.pdf
Siwz Słowackiego.pdf
Uzgodnienia.pdf
Węzły.pdf
Wzór referencji Słowackiego.pdf
wzór umowy Słowackiego.pdf
Zgłoszenie.pdf
więcej >>
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Wierzbowa-E2
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Wierzbowa-E2Data opublikowania: 2017-08-04 14:58

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty Wierzbowa.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ Wierzbowa.pdf
Wzór umowy Wierzbowa.pdf
Wzór zestawienia referencji Wierzbowa.pdf
więcej >>
Wykonanie remontu siedmiu studni
Wykonanie remontu siedmiu studniData opublikowania: 2017-08-04 10:38

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Załącznik nr 1 do umowy.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.doc
Załącznik nr 2 do umowy.pdf
Załącznik nr 2-Umowa.pdf
Załącznik nr 3-Opis przedmiotu zamówienia i tec.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Wycinka drzew SUW Siedlec
Wycinka drzew SUW SiedlecData opublikowania: 2017-07-25 08:55

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja - załącznik nr 5.pdf
Decyzja - załącznik nr 6.pdf
Mapa do załącznika nr 4.pdf
Operat dendrologiczny - załącznik nr 4.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Unieważnienie.pdf
Wzór oferty - załącznik nr 1.pdf
Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf
Wzór zestawienia referencji - załącznik nr 3.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Dostawa części do pomp FLYGT
Dostawa części do pomp FLYGTData opublikowania: 2017-07-07 10:45

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Umowa.pdf
Wzór oferty.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Dostawa hydrantów 2017
Dostawa hydrantów 2017Data opublikowania: 2017-06-28 13:56

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty - hydranty.doc
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi1i2.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Wzór umowy.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2017
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2017Data opublikowania: 2017-06-27 12:55

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Wzór formularza oferty.pdf
Wzór formularza oferty.doc
Wzór umowy.pdf
więcej >>
Wykonanie prac renowacyjnych SUW Długołęka
Wykonanie prac renowacyjnych SUW DługołękaData opublikowania: 2017-05-26 14:00

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Unieważnienie.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Modernizacja dwóch studni SUW Borowa
Modernizacja dwóch studni SUW BorowaData opublikowania: 2017-05-12 14:40

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
załącznik nr 1 do umowy.pdf
załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
załącznik nr 2-wzór umowy.pdf
załącznik nr 3.pdf
załącznik nr 4.pdf
więcej >>
Modernizacja 2 studni SUW Borowa
Modernizacja 2 studni SUW BorowaData opublikowania: 2017-04-28 14:55

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowanie.pdf
ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
SIWZ.pdf
załącznik do umowy.pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
załącznik nr 3.pdf
załącznik nr 4.pdf
więcej >>
Remont nawierzchni OŚ Mirków
Remont nawierzchni OŚ MirkówData opublikowania: 2017-04-19 08:31

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Zał 1-Wzór oferty nawierzchnia oś Mirków.pdf
Zał 1-Wzór oferty nawierzchnia oś Mirków.doc
Zał 2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Opracowanie dokumentacji PG2 Kiełczów
Opracowanie dokumentacji PG2 KiełczówData opublikowania: 2017-03-29 14:46

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.doc
Załącznik 2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Opracowanie Studium Wykonalności2
Opracowanie Studium Wykonalności2Data opublikowania: 2017-03-22 14:06

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.doc
Załącznik nr2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Opracowanie Studium Wykonalności
Opracowanie Studium WykonalnościData opublikowania: 2017-03-17 12:33

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Unieważnienie.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.pdf
Załącznik nr1-wzór formularza oferty.doc
Załącznik nr2-wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2017Data opublikowania: 2017-03-03 11:50

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.pdf
Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.doc
Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 - wzór szczegółowego opisu ofe.pdf
Załącznik nr 3 - wzór szczegółowego opisu ofe.doc
Zapytanie ofertowe.pdf
więcej >>
Sporządzenie operatu szacunkowego_
Sporządzenie operatu szacunkowego_Data opublikowania: 2017-02-21 10:55

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Treść zaproszenia.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych2017
Wykonanie pomiarów ochronnych2017Data opublikowania: 2017-02-21 10:50

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Umowa.pdf
Załącznik nr 1 do umowy.pdf
więcej >>
Dostawa dwóch pomp FLYGT
Dostawa dwóch pomp FLYGTData opublikowania: 2017-02-02 08:36

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Treść zaproszenia.pdf
więcej >>
Sporządzenie operatu szacunkowego
Sporządzenie operatu szacunkowegoData opublikowania: 2017-01-26 14:50

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Treść ogłoszenia.pdf
Unieważnienie.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Oświadczenie.pdf
więcej >>
Licytacje
LicytacjeLicytacje
Pobierz załączniki:
Obwieszczenie o licytacji ruchomości.pdf
więcej >>
Dostawa lokalizatora podziemnej FerroTec FT10
Dostawa lokalizatora podziemnej FerroTec FT10Data opublikowania: 2017-01-25 07:51

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Dostawa lokalizatora podziemnej FerroTec FT10.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
więcej >>
Wykonanie analiz wody
Wykonanie analiz wodyData opublikowania: 2016-12-22 12:36

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Wzór umowy.pdf
Zaproszenie.pdf
więcej >>
Usługa ochrony mienia i dozoru obiektu
Usługa ochrony mienia i dozoru obiektuData opublikowania: 2016-12-16 11:58

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Unieważnienie.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Dostawa przyczepy typu B2630
Dostawa przyczepy typu B2630Data opublikowania: 2016-11-28 10:22

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg na dostawę przyczepy.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
więcej >>
Wykonanie sieci wodoc. Mirków-Zadanie nr 1
Wykonanie sieci wodoc. Mirków-Zadanie nr 1Data opublikowania: 2016-09-28 14:16

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Modyfikacja umowy.pdf
Nowy wzór umowy.pdf
ogłoszenie.pdf
Projekt-część1.zip
Projekt-część2.zip
Protokół z otwarcia.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1 -formularz ofertowy.pdf
załącznik 2 - wzór umowy.pdf
załącznik 3 - wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Wykonanie nasadzeń zastępczych i osłonowych
Wykonanie nasadzeń zastępczych i osłonowychData opublikowania: 2016-09-28 13:40

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Dokumentacja.zip
Ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie1 i odpowiedź.pdf
Rozstrzygnięcie nasadzenia.pdf
Załącznik 1 - formularz ofertowy.pdf
Załącznik 2 -wzór umowy.pdf
Załącznik 3.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Dostawa armatury wodociągowej
Dostawa armatury wodociągowejData opublikowania: 2016-09-09 12:50

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Uniewaznienie postępowania - dostawa armatury.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa mieszadeł FLYGT, prowadnic...
Zakup i dostawa mieszadeł FLYGT, prowadnic... Data opublikowania: 2016-09-09 11:40

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygięcie.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Dostawa plomb zatrzaskowych
Dostawa plomb zatrzaskowychData opublikowania: 2016-09-08 13:28

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowanie postępowania.pdf
Formularz oferty.pdf
Ogłoszenie.pdf
więcej >>
Wyłożenie dwóch studni na terenie OŚ Mirków
Wyłożenie dwóch studni na terenie OŚ MirkówData opublikowania: 2016-08-30 14:25

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Załącznik nr 1-mapa.pdf
Załącznik nr 2-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4-Projekt umowy.pdf
Zaproszenie.pdf
więcej >>
Instalacja systemu CCTV
Instalacja systemu CCTVData opublikowania: 2016-08-18 11:45

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
informacja o zmianie załącznika nr 2.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Pytania i odpowiedzi z dn 25-08-2016.pdf
Pytania i odpowiedzi z dn 26-08-2016.pdf
SIWZ.pdf
Zał.1-formularz oferty.pdf
Zał.2-wzór umowy.pdf
Zał.4-wykaz osób.pdf
Zał.5-Oświadczenie.pdf
Zał.6 -zest. referencji.pdf
więcej >>
Oferty na wywóz nieczystości płynnych
Oferty na wywóz nieczystości płynnychData opublikowania: 2016-08-17 12:22

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
więcej >>
Dostawa części hydraulicznych do pomp FLYGT
Dostawa części hydraulicznych do pomp FLYGTData opublikowania: 2016-08-09 14:51

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Ogłoszenie.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy 2016
Dostawa wodomierzy 2016Data opublikowania: 2016-08-05 14:25

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 1-2.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2 - Umowa.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Kiełczow-Piecowice
Budowa sieci wodoc. Kiełczow-PiecowiceData opublikowania: 2016-08-01 14:15

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 1-3.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Zał. 1 - formularz ofertowy.pdf
Zał. 2 - wzór umowy.pdf
Zal. 3 - wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2016
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2016Data opublikowania: 2016-06-27 12:05

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowanie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Pytanie i odpowiedź2.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Umowa.pdf
więcej >>
Dostawa przepływomierza wraz z instalacją
Dostawa przepływomierza wraz z instalacjąData opublikowania: 2016-06-15 13:10

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania.pdf
Treść zaproszenia.pdf
więcej >>
Dostawa FerroTec
Dostawa FerroTecData opublikowania: 2016-06-06 14:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Tresc ogloszenia.pdf
więcej >>
Dostawa agregatu prądotwórczego
Dostawa agregatu prądotwórczegoData opublikowania: 2016-06-03 15:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
więcej >>
Dostawa hydrantów 2016
Dostawa hydrantów 2016Data opublikowania: 2016-05-06 13:55

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Modyfikacja SIWZ.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z rozstrzygnięcia.pdf
Pytania i odpowiedzi1-2.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Umowa poprawiona.pdf
Zał 1-Formularz oferty.pdf
Zał 2-Umowa.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego2016Data opublikowania: 2016-04-07 08:47

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Pytanie i odpowiedź2.pdf
Załącznik nr 1- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZA.pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3-SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO P.doc
Załącznik nr 3-SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO P.pdf
Załącznik nr 4 Umowa.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Wykonanie dok. projektowej-SUW Śliwice i Łosice
Wykonanie dok. projektowej-SUW Śliwice i ŁosiceData opublikowania: 2016-03-17 14:15

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Wzór umowy.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa spiralowej maszyny czyszczącej
Zakup i dostawa spiralowej maszyny czyszczącejData opublikowania: 2016-03-15 08:40

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówie.pdf
Wzór umowy.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2016
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2016Data opublikowania: 2016-03-01 09:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z rozstrzygnięcia.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Umowa.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2016
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2016Data opublikowania: 2016-02-26 13:50

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Pytanie i odpowiedź2.pdf
Pytanie i odpowiedź3-4.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM.pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO Pr.pdf
Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO Pr.doc
Załącznik nr 4 Umowa-wzór.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Januszkowice-Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Januszkowice-JaksonowiceData opublikowania: 2016-02-19 14:58

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
2_2015 - PROFIL Januszkowice-Jaksonowice RYS 2.pdf
2_2015 - PROFIL Januszkowice-Jaksonowice RYS 3.pdf
2_2015 - PROFIL Januszkowice-Jaksonowice s8.pdf
2_2015 - WĘZŁY Januszkowice-Jaksonowice RYS 4.pdf
Anulowane.pdf
Formularz ofertowy Januszkowice-Jaksonowice.pdf
Formularz oferty Januszkowce - Jaksonowice zad.1.doc
Modyfikacja SIWZ Januszkowice-Jaksonowice 24.02.20.pdf
obszar mapa.pdf
Obszar oddziaływania.pdf
Protokół z otwarcia ofert Januszkowice-Jaksonowi.pdf
SIWZ Januszkowice-Jaksonowice.pdf
Wzór referencji Januszkowce - Jaksonowice zad.1.doc
Wzór umowy Januszkowice-Jaksonowice.pdf
Wzór zestawienia referencji Januszkowice-Jaksonow.pdf
Zmieniony Wzór referencji Januszkowce - Jaksonowi.pdf
Zmieniony Wzór referencji Januszkowice - Jaksonow.doc
więcej >>
Budowa sieci wodoc. Kępa-Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Kępa-JaksonowiceData opublikowania: 2016-02-19 14:58

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
2_2015 - opis techniczny - zadanie nr 2.pdf
2_2015 - WĘZŁY Januszkowice-Kępa- RYS 3.pdf
2_2015 OKŁADKA - zadanie nr 2.pdf
Formularz ofertowy Kępa-Jaksonowice.pdf
Formularz oferty Kępa - Jaksonowice zad.2.doc
Modyfikacja SIWZ Kępa-Jaksonowice 24.02.2016.pdf
obszar mapa.pdf
Protokół z otwarcia ofert Kępa-Jaksonowice.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ Kępa-Jaksonowice.pdf
Wzór referencji Kępa - Jaksonowice zad.2.doc
Wzór umowy Kepa-Jaksonowice.pdf
Wzór zestawienia referencji Kępa-Jaksonowice.pdf
Zmieniony Wzór referencji Kępa - Jaksonowice zad.pdf
Zmieniony Wzór referencji Kepa - Jaksonowice zad..doc
więcej >>
Analiza wody, analiza popłuczyn 2016
Analiza wody, analiza popłuczyn 2016Data opublikowania: 2016-02-04 14:22

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Sprostowanie.pdf
Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Sprzedaż samochodu i inne urządzenia
Sprzedaż samochodu i inne urządzeniaData opublikowania: 2016-02-02 08:00

Protokół z otwarcia ofert w załączniku.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Sprzedaż samochodu i inne urządzenia.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn2016
Analiza wody i analiza popłuczyn2016Data opublikowania: 2016-01-25 17:26

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Pismo - zmiany do zaproszenia do skł. of..pdf
Unieważnienie przetargu.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór umowy zmieniony.pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy zmieniony.doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy zmieniony.pdf
Załacznik do pisma - zmiany do zaproszenia.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn 2016
Analiza wody i analiza popłuczyn 2016Data opublikowania: 2016-01-12 13:15

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz ofertowy.pdf
Formularz ofertowy.doc
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Unieważnienie.pdf
Wzór umowy.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Zakup zestaw inkasencki
Zakup zestaw inkasenckiData opublikowania: 2016-01-12 10:27

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania.pdf
Zakup zestaw inkasencki.pdf
więcej >>
Ochrona mienia
Ochrona mieniaData opublikowania: 2015-12-15 10:30

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ochrona mienia.pdf
Protokół z postępowania.pdf
więcej >>
Wykonanie _pomiarów ochronnych
Wykonanie _pomiarów ochronnychData opublikowania: 2015-12-11 14:58

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z rozstrzygnięcia.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
więcej >>
Wypompowywanie ścieku z OŚ_Borowa
Wypompowywanie ścieku z OŚ_BorowaData opublikowania: 2015-11-23 09:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ-Wypompowywanie ścieku z OŚ Borowa.pdf
więcej >>
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanymData opublikowania: 2015-11-20 14:15

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz ofertowy.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Wykonywanie analiz wraz z poborem akredytowanym.pdf
Wzór umowy.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów _ochronnych
Wykonanie pomiarów _ochronnychData opublikowania: 2015-11-20 14:00

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Unieważnienie.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
więcej >>
Odbiór,wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Odbiór,wywóz i zagospod. osadu OŚ MirkówData opublikowania: 2015-10-14 08:30

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Umowa.pdf
Wagowy rejestr zbiorczy.pdf
więcej >>
Dostawa hydrantów 2015
Dostawa hydrantów 2015Data opublikowania: 2015-09-11 14:15

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz - zał .1.pdf
Ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania1-4 i odpowiedzi.pdf
Pytanie5 i odpowiedź.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Umowa - zał. 2.pdf
więcej >>
Wycinka drzew –SUW Siedlec
Wycinka drzew –SUW SiedlecData opublikowania: 2015-09-09 15:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja - załacznik nr 5.pdf
Formularz oferty załącznik nr 1.pdf
Mapa do decyzji - załącznik nr 5.pdf
Ogłoszenie wycinka drzew.pdf
Operat dendrologiczny - załącznik nr 4.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Wzór umowy załącznik nr 2.pdf
Wzór zestawienia referencji załacznik nr 3.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Zad 1
Budowa s. wodoc. Domaszczyn-Zad 1Data opublikowania: 2015-09-09 14:21

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
formularz oferty-zal. 1.pdf
ogłoszenie.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania1-3 i odpowiedzi.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
szablon umowy-zal. 2.pdf
zestawienie referencji-zal. 3.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa obejm 2015
Zakup i dostawa obejm 2015Data opublikowania: 2015-09-07 07:51

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania obejmy.pdf
Zapytanie ofertowe plomby.pdf
więcej >>
Czyszczenie zbiornika wód SUW Długołęka
Czyszczenie zbiornika wód SUW DługołękaData opublikowania: 2015-09-03 13:53

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z postępowania czyszczenie zbiornika D.pdf
Treść zaproszenia.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2015
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2015Data opublikowania: 2015-08-27 13:15

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ-Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2015.pdf
Treść Ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2-Wzór umowy.pdf
więcej >>
Wycinka drzewostanu -SUW Siedlec
Wycinka drzewostanu -SUW SiedlecData opublikowania: 2015-08-27 13:11

Postępowanie zostało anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane.pdf
Formularz oferty zał 1.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Uzupełnienie do zaproszenia.pdf
Wzór umowy zał 2.pdf
więcej >>
Inspektor ds. zieleni - Siedlec
Inspektor ds. zieleni - SiedlecData opublikowania: 2015-08-11 07:43

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
Treść ogłoszenia-Inspektor ds zieleni - Siedlec.pdf
Wzór umowy-Inspektor ds zieleni - Siedlec.pdf
więcej >>
Wysadzenie drzew i krzewów
Wysadzenie drzew i krzewówData opublikowania: 2015-07-28 15:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Postępowanie na nasadzenie drzew w Bielawie.pdf
Protokol z postepowania.pdf
więcej >>
Remont sieci - Siedlec
Remont sieci - SiedlecData opublikowania: 2015-07-08 15:00

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór zestawienia referencji.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór zestawienia referencji.doc
więcej >>
Modernizacja 4 studni przy SUW-Łozina
Modernizacja 4 studni przy SUW-ŁozinaData opublikowania: 2015-07-02 12:03

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 1-14.pdf
Rozstrzygnięcie-Modernizacja 4 studni przy SUW-Ł.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr1-formularz oferty.pdf
Załącznik nr1-formularz oferty.doc
Załącznik nr2-wzór umowy.pdf
Załącznik nr3-Wzór referencji.pdf
Załącznik nr3-Wzór referencji.doc
więcej >>
Montaż obudowy studni - Piecowice
Montaż obudowy studni - PiecowiceData opublikowania: 2015-06-30 14:50

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Projekt budowlany studni-Piecowice cz1.pdf
Projekt budowlany studni-Piecowice cz2.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie-Montaż obudowy studni - Piecowic.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór zestawienia referencji.pdf
Załącznik nr 3 - Wzór zestawienia referencji.doc
Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonywan.pdf
więcej >>
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Kątna
Remont inst. elek. w lok. mieszk. KątnaData opublikowania: 2015-06-29 11:25

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania inst. elektr._Kątna 36.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
więcej >>
Remont inst. elek. w lok. mieszk. Łozina
Remont inst. elek. w lok. mieszk. ŁozinaData opublikowania: 2015-06-29 11:16

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania inst. elektr._Łozina, .pdf
Treść ogłoszenia.pdf
więcej >>
Budowa i przebudowa SUW - Siedlec
Budowa i przebudowa SUW - SiedlecData opublikowania: 2015-06-26 15:14

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA +ZAŁĄCZNIKI str 1-35.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA +ZAŁĄCZNIKI str 36-120.pdf
Ogłoszenie.pdf
PB - CZĘŚĆ OPISOWA.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 3-5.pdf
Pytania i odpowiedzi nr 1- nr 2.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa i przebudowa SUW-Siedlec.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 10 ST- DROGOWA.pdf
Załącznik nr 11 ST - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA.pdf
Załącznik nr 12 ST - TECHNOLOGIA.pdf
Załącznik nr 13 ST - INSTALACJE WEWNETRZNE.pdf
Załącznik nr 14 ST - SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE, TEC.pdf
Załącznik nr 15 ST - ROBOTY KONSTRUKCYJNE BUDOWL.pdf
Załącznik nr 16 ST - ROZRUCH SUW.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 5.doc
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.doc
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY.pdf
Załącznik nr 8a PRZEDMIAR ROBÓT.pdf
Załącznik nr 8b PRZEDMIAR ROBÓT.pdf
Załącznik nr 9 ST - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
więcej >>
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewówData opublikowania: 2015-06-26 13:16

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Treść ogłoszenia.pdf
Unieważnienie postępowania na nasadzenia drzew w.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2015
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2015Data opublikowania: 2015-06-25 14:44

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-zakup i dostawa sprzę.pdf
Rozstrzygnięcie-zakup i dostawa sprzętu komputer.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM.pdf
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO P.doc
Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO P.pdf
Załącznik nr 4 Umowa.pdf
Zaproszenie do składania ofert.pdf
więcej >>
Modernizacja 4 studni przy SUW Łozina
Modernizacja 4 studni przy SUW ŁozinaData opublikowania: 2015-06-25 13:50

Brak złożonych ofert, szczegóły w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Brak złożonych ofert.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr1-formularz oferty.pdf
Załącznik nr1-Formularz oferty.doc
Załącznik nr2-wzór umowy.pdf
Załącznik nr3-Wzór referencji.pdf
Załącznik nr3-Wzór referencji.doc
więcej >>
Inspektor nadzoru inwestorskiego SUW Siedlec
Inspektor nadzoru inwestorskiego SUW SiedlecData opublikowania: 2015-06-16 13:39

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Modifikacja SIWZ z dnia 22-06-2015.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.doc
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
więcej >>
Montaż obudowy studni Piecowice
Montaż obudowy studni PiecowiceData opublikowania: 2015-06-10 14:27

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Projekt budowlany studni-Piecowice część1.pdf
Projekt budowlany studni-Piecowice część2.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Unieważnienie.pdf
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3-wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Budowa i przebudowa SUW Siedlec
Budowa i przebudowa SUW SiedlecData opublikowania: 2015-06-03 13:58

Anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane-Budowa i przebudowa SUW Siedlec.pdf
CZĘŚĆ OPISOWA.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA +ZAŁĄCZNIKI str 1-35.pdf
CZĘŚĆ RYSUNKOWA +ZAŁĄCZNIKI str 36-120.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 13-16.pdf
Pytania i odpowiedzi 17-18.pdf
Pytania i odpowiedzi 1do 13.pdf
Pytania i odpowiedzi 7-8.pdf
SIWZ.doc
SIWZ.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Załącznik nr 1.doc
Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 10 ST- DROGOWA.pdf
Załącznik nr 11 ST - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA.pdf
Załącznik nr 12 ST - TECHNOLOGIA.pdf
Załącznik nr 13 ST - INSTALACJE WEWNETRZNE.pdf
Załącznik nr 14 ST - SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE, TEC.pdf
Załącznik nr 15 ST - ROBOTY KONSTRUKCYJNE BUDOWL.pdf
Załącznik nr 16 ST - ROZRUCH SUW.pdf
Załącznik nr 2.doc
Załącznik nr 2-oświadczenia Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 3.doc
Załącznik nr 3-Wykaz załączonych dokumentów.pdf
Załącznik nr 4.doc
Załącznik nr 4-wykaz podwykonawców.pdf
Załącznik nr 5.doc
Załącznik nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlany.pdf
Załącznik nr 6.doc
Załącznik nr 6-Wykaz osób które będą uczestn.pdf
Załącznik nr 7 - wzór umowy po zmianach.pdf
Załącznik nr 7-wzór umowy.pdf
Załącznik nr 8 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf
Załącznik nr 9 ST - WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
więcej >>
Budowa s. wodociągowej Dobroszów-Byków
Budowa s. wodociągowej Dobroszów-BykówData opublikowania: 2015-05-15 11:34

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa s. wodoc. Dobroszów-Bykó.pdf
SIWZ-Budowa s. wodociągowej Dobroszów-Byków.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 Wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Budowa zbiornika wody-Piecowice
Budowa zbiornika wody-PiecowiceData opublikowania: 2015-05-07 13:27

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa zbiornika wody-Piecowice.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 Wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Wykonanie prac-budynek ZUK Wilczycka 14
Wykonanie prac-budynek ZUK Wilczycka 14Data opublikowania: 2015-03-31 09:01

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Kosztorys ofertowy.pdf
Protokół z postępowania.pdf
Wykonanie prac-budynek ZUK Wilczycka 14.pdf
więcej >>
Remont pomieszczeń-budynek ZUK Wilczycka 14
Remont pomieszczeń-budynek ZUK Wilczycka 14Data opublikowania: 2015-03-31 08:52

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Kosztorys ofertowy.pdf
Protokół z postępowania.pdf
Remont pomieszczeń-budynek ZUK Wilczycka 14.pdf
więcej >>
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 75
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 75Data opublikowania: 2015-03-31 08:39

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania.pdf
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 75.pdf
więcej >>
Budowa zbiornika wody w Piecowicach
Budowa zbiornika wody w PiecowicachData opublikowania: 2015-03-23 13:54

Anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane-Budowa zbiornika wody w Piecowicach.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa zbiornika wody w Piecowica.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 3 Wzór zestawienia referencji.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodociągowej Dobroszów-Byków
Budowa sieci wodociągowej Dobroszów-BykówData opublikowania: 2015-03-20 14:55

Anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane-Budowa sieci wodociągowej Dobroszów-By.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
SIWZ-Budowa sieci wodociągowej Dobroszów - Bykó.pdf
Sprostowanie do SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty-Budowa sieci wod.pdf
Załącznik nr 2 Wzór umowy-Budowa sieci wodocią.pdf
Załącznik nr 3 Wzór zestawienia referencji-Budo.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego roztw. chl. poliglinu Al
Dostawa wodnego roztw. chl. poliglinu AlData opublikowania: 2015-02-27 14:52

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodnego roztworu chlorku .pdf
Protokół z otwarcia ofert-Dostawa wodnego roztwo.pdf
Pytanie i odpowiedź1-Dostawa wodnego roztworu chl.pdf
Rozstrzygnięcie-Dostawa wodnego roztworu chlorku .pdf
SIWZ-Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al.pdf
Umowa-Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu A.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn 2015
Analiza wody i analiza popłuczyn 2015Data opublikowania: 2015-01-09 09:57

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Analiza wody i analiza popłuczyn 2015.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Analiza wody i analiza.pdf
Rozstrzygnięcie-Analiza wody i analiza popłuczyn.pdf
Terminy poboru próbek-Analiza wody2015.pdf
Uzupełnienie do protokołu z postępowania.pdf
Wzór umowy-Analiza wody 2015.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów tranzytowej sieci wodociągow
Wykonanie projektów tranzytowej sieci wodociągowejData opublikowania: 2014-12-04 13:02

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie projektu tra.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Wykonanie projektu tranzytow.pdf
Pytania i odpowiedzi2-Wykonanie projektu tranzytow.pdf
Rozstrzygnięcie-Wykonanie projektu tranzytowej si.pdf
SIWZ-wykonanie projektów Janusz.-Jak, Kępa-Jak.pdf
Zał. Nr 1-Formularz oferty-wykonanie projektów J.pdf
Zał. Nr 2-Wzór umowy-wykonanie projektów Janusz.pdf
Zał. Nr 3-Przebieg tras projektowanych sieci wodo.pdf
więcej >>
Wykonanie analiz ścieków i osadów
Wykonanie analiz ścieków i osadówData opublikowania: 2014-12-01 09:13

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie analiz ście.pdf
Rozstrzygnięcie-Wykonanie analiz ścieków.pdf
Wykonanie analiz ścieków-.pdf
Wzór umowy-Wykonanie analiz ścieków-.pdf
Zakres badań ścieków i osadów 2015.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów Siedlec-Bukowina zadanie1
Wykonanie projektów Siedlec-Bukowina zadanie1Data opublikowania: 2014-11-24 08:16

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert 2.12.2014.pdf
Rozstrzygnięcie-Wykonanie projektów Siedlec-Buko.pdf
SIWZ-Wykonanie projektów Siedlec-Bukowina zadanie.pdf
Zał. Nr 1-Formularz oferty wraz z oświadczeniami.pdf
Zał. Nr 2-Wzór umowy.pdf
Zał. Nr 3-Przebieg tras projektowanych sieci wodo.pdf
Zapytania i odpowiedzi1.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych_
Wykonanie pomiarów ochronnych_Data opublikowania: 2014-11-18 07:57

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie pomiarów oc.pdf
Rozstrzygnięcie-Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
więcej >>
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-Mirków
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-MirkówPostępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.
Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia-wykonanie remontu wraz z dok.pdf
Pytania i odpowiedzi1-wykonanie remontu wraz z dok.pdf
Rozstrzygnięcie-wykonanie remontu wraz z dok. tec.pdf
SIWZ-wykonanie remontu wraz z dok. tech.-OŚ Mirk.pdf
zał nr 1 formularz oferty-wykonanie remontu wraz .pdf
Zał nr 2 wzór umowy-wykonanie remontu wraz z dok.pdf
zał nr 3- wzór zest. referencji-wykonanie remont.pdf
zał nr 4 ekspertyza techniczna-wykonanie remontu .pdf
więcej >>
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-OŚ Mirków
Wykonanie remontu wraz z dok.tech.-OŚ Mirków

Anulowano

Pobierz załączniki:
SIWZ-wykonanie remontu wraz z dok. tech.-OŚ Mirk.pdf
zał nr 1 formularz oferty-wykonanie remontu wraz .pdf
Zał nr 2 wzór umowy-wykonanie remontu wraz z dok.pdf
zał nr 3- wzór zest. referencji-wykonanie remont.pdf
zał nr 4 ekspertyza techniczna-wykonanie remontu .pdf
więcej >>
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ Mirków
Odbiór, wywóz i zagospod. osadu OŚ MirkówPostępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Odbiór, wywóz i zago.pdf
Pytanie i odpowiedź1-Odbiór, wywóz i zagospodar.pdf
Pytanie i odpowiedź2-Odbiór, wywóz i zagospodar.pdf
Rozstrzygnięcie-Odbiór, wywóz i zagospodarowani.pdf
SIWZ-Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadu OŚ .pdf
więcej >>
Remont dachu bud. magazynowego
Remont dachu bud. magazynowegoZakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, fax. 71/398-81-81, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl Zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych polegających na remon
Pobierz załączniki:
Przedmiar robót-Remont dachu bud. magazynowego.pdf
Remont dachu bud. magazynowego.pdf
więcej >>
Odwiert Łosice-studnia głębinowa III
Odwiert Łosice-studnia głębinowa III

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Odwiert Łosice-studni.pdf
Rozstrzygnięcie-studnia głębinowa III.pdf
SIWZ-studnia głębinowa III.pdf
Zał nr 1 formularz oferty-studnia głębinowa III.pdf
Zał nr 2 umowa-studnia głębinowa III.pdf
Zał nr 3-projekt robót-Łosice, studniaIII.zip
Zał nr 4 Decyzja 12 2014-Łosice, studniaIII.pdf
więcej >>
Odwiert Łosice-studnia awaryjna IIA
Odwiert Łosice-studnia awaryjna IIA

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-studnia awaryjna IIA.pdf
Rozstrzygnięcie-studnia awaryjna IIA.pdf
SIWZ-studnia awaryjna IIA.pdf
Zał nr 1-Formularz oferty-studnia awaryjna IIA.pdf
Zał nr 2 umowa-studnia awaryjna IIA.pdf
Załącznik nr 3-projekt robót-studnia IIA.zip
Załącznik nr 4 Decyzja 12 2014-studnia IIA.pdf
więcej >>
Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Siedlec
Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Siedlec

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
mapa1-Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Sie.pdf
mapa2-Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Sie.pdf
mapa3-Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Sie.pdf
Protokół z otw. ofert-Remont odc. s. wod. fi110.pdf
Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Siedlec.pdf
Umowa-Remont odcinka sieci wodociągowej fi110-Sie.pdf
Unieważnienie-Remont odc. s. wod. fi110.pdf
więcej >>
Zakup hydrantów 2014
Zakup hydrantów 2014

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Zakup hydrantów 2014.pdf
Protokół z otwarcia ofert-zakup hydrantów.pdf
Pytanie i odpowiedź-zakup hydrantów.pdf
Rozstrzygnięcie-zakup hydrantów 2014.pdf
SIWZ-Zakup hydrantów 2014.pdf
Umowa-Zakup hydrantów 2014.pdf
więcej >>
remont pompy CR 32-4-2 A-F-A E HQQE
remont pompy CR 32-4-2 A-F-A E HQQEKiełczów, dn.17.09.2014r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398-81-81, e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza do składania ofert cenowych na remont pompy CR 3
Pobierz załączniki:
remont pompy CR 32-4-2 A-F-A E HQQE.pdf
więcej >>
Czyszczenie zbiornika popłuczyn SUW Siedlec
Czyszczenie zbiornika popłuczyn SUW Siedlec

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Rozstrzygnięcie-czyszczenie zbiornika popłuczyn .pdf
Schemat odstojnika popłuczyn-SUW Siedlec.pdf
Zaproszenie-czyszczenie zbiornika popłuczyn SUW S.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów budowlano -wykonawczych
Wykonanie projektów budowlano -wykonawczych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Wykonanie projektów budowlano-wy.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie proj. bud.-w.pdf
Rozstrzygnięcie-Wykonanie proj. bud.-wykonawczych.pdf
SIWZ-Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych.pdf
Wzór umowy-Wykonanie projektów budowlano-wykonaw.pdf
Zał. nr3-przebieg tras projektowanych s. wodc.pdf
więcej >>
Prace wiertniczo-geologiczne-Łosice
Prace wiertniczo-geologiczne-Łosice

Postępowanie jest anulowane, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Anulowane-odwierty 2 studni Łosice.pdf
Protokół z otwarcia-odwierty 2 studni Łosice.pdf
Rozstrzygnięcie-odwierty 2 studni Łosice.pdf
SIWZ-odwierty 2 studni Łosice.pdf
Załącznik nr 1 Formularz oferty-odwierty 2 studn.pdf
Załącznik nr 2 Wzór umowy-odwierty 2 studni Ło.pdf
Załącznik nr 3-projekt robót-odwierty 2 studni .zip
Załącznik nr 4 Decyzja 12 2014-odwierty 2 studni.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Zakup i dostawa  sprzętu komputerowego

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert na zakup i dostawa spr.pdf
Rozstrzygnięcie-zakup i dostawa sprzętu komputer.pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedm. zamów.pdf
Załącznik nr 2 Formularz oferty -zakup sprzętu .pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis oferowanego p.pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis oferowanego p.doc
Załącznik nr 4 Umowa na zakup sprzętu komputero.pdf
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu.pdf
więcej >>
Remont pokrycia dachowego
Remont pokrycia dachowegoZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie prac remontowych polegających na wymi
Pobierz załączniki:
Remont pokrycia dachowego.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Wykonanie projektów budowlano-wy.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie projektów b.pdf
SIWZ-Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych.pdf
Unieważnienie-Wykonanie projektów budowlano-wyko.pdf
Wzór umowy-Wykonanie projektów budowlano-wykonaw.pdf
Zał. nr3-przebieg tras projektowanych s. wodocią.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Zakup sprzętu kompute.pdf
Unieważnienie-zakup sprzętu komputerowego.pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zam.pdf
Załącznik nr 2 Formularz oferty-zakup sprzętu k.pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis oferowanego pr.pdf
Załącznik nr 3 wersja edytowalna.doc
Załącznik nr 4 Umowa-zakup sprzętu komputeroweg.pdf
Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu .pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszkalnego-Stępin 75-3
Remont lokalu mieszkalnego-Stępin 75-3

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Stępin 75/3-Remont lok.pdf
Remont lokalu mieszk.-Stępin 75-3-cz.graficzna.pdf
Remont lokalu mieszk.-Stępin 75-3-cz.opisowa.pdf
Remont lokalu mieszkalnego-Stępin 75-3-Przedmiar.pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Mirków-Wrocławska36/5.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-5-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-5-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-5-Przedmiar.pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Mirków-Wrocławska36/4.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-4-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-4-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-4-Przedmiar.pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Mirków-Wrocławska36/3.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-3-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-3-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-3-Przedmiar.pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Remont lokalu mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Mirków-Wrocławska36/1.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-1-Proj.-cz. opisow.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-1-cz. graficzn.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-1-Przedmiar.pdf
więcej >>
Wykonanie prac remontowych ZOZ Kiełczów
Wykonanie prac remontowych ZOZ Kiełczów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-ZOZ Kiełczów-Wykonani.pdf
Wykonanie prac remontowych ZOZ Kiełczów.pdf
więcej >>
Wykonanie powłoki hydrofobowej Wilczycka 4-3
Wykonanie powłoki hydrofobowej Wilczycka 4-3

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wilczycka 4/3-Wykonanie.pdf
Przedmiar-Wykonanie powłoki hydrofobowej-Kiełcz.pdf
Wykonanie powłoki hydrofobowej-Kiełczów Wilczyc.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa obejm i plomb
Zakup i dostawa obejm i plombSzczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
Zakup i dostawa obejm i plomb.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy i akcesoriów
Dostawa wodomierzy i akcesoriów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodomierzy i akcesoriów.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Dostawa wodomierzy i a.pdf
Rozstrzygnięcie-Dostawa wodomierzy i akcesoriów.pdf
SIWZ-Dostawa wodomierzy i akcesoriów.pdf
Umowa-SIWZ-Dostawa wodomierzy i akcesoriów.pdf
więcej >>
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322 rok produkcji 1998. Ze stanem technicznym maszyny można się zapoznać na terenie siedziby Sp
Pobierz załączniki:
Protokół z postepowania-Sprzedaż FS LUBLIN 3322.pdf
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN 3322.pdf
więcej >>
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Sprzedaż pojazdu FSLUB.pdf
Sprzedaż pojazdu ciężarowego FS LUBLIN.pdf
więcej >>
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek  K-162

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Sprzedaż Ostrówek K-1.pdf
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162.pdf
więcej >>
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-5

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-5-Proj.-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-5-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-5-Przedmiar.pdf
Unieważnienie-Remont lok. mieszk.-M.-Wroc 36-5.pdf
więcej >>
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-4

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-4-Proj.-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-4-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-4-Przedmiar.pdf
Unieważnienie-Remont lok. mieszk.-M.-Wroc 36-4.pdf
więcej >>
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-3

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-3-Proj.-cz.graficzna.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-3-Proj.-cz.opisowa.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-3-Przedmiar.pdf
Unieważnienie-Remont lok. mieszk.-M.-Wroc 36-3.pdf
więcej >>
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wrocławska 36-1

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-1-Proj.-cz. graficzn.pdf
Remont lok. mieszk.-M.Wroc 36-1-Proj.-cz. opisow.pdf
Remont lok. mieszk.-Mirków-Wroc 36-1-Przedmiar.pdf
Unieważnienie-Remont lok. mieszk.-M.-Wroc 36-1.pdf
więcej >>
Wykonanie dokumentacji technicznej-OŚ Mirków
Wykonanie dokumentacji technicznej-OŚ Mirków

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
SIWZ-Wykonanie dokumentacji technicznej-OŚ Mirkó.pdf
Unieważnienie-Wykonanie dokumentacji technicznej-.pdf
więcej >>
Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG1
Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG1

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku "Protokół z postępowania-Budowa s. kanal. PG-1.pdf" poniżej.

Pobierz załączniki:
K-PG1 uzgodnienia-198 archeolog pozwolenie.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198 pozwolenie zuk pdm.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_ ZGODA NA ZMIANE TRASY ZUK.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gaz system mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gaz system opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gmina mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_konserwator.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_starostwo.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_starostwo-mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg DSG.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg gmina opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUDP opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK opinia KANALIZA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK opinia WODA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_ZUDP mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-593-2.pdf
K-PG1 uzgodnienia-593-2 MAPA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system - aktualizacja uzgodn.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system -aktualizacja uzgodni.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system- aktualizacja uzgodni.pdf
K-PG1 uzgodnienia-zgoda 167-3.pdf
K-PG1-BADANIA GEOTECHNICZNE.pdf
K-PG1-projekt-INFORMACJA BIOZ.pdf
K-PG1-projekt-OKŁADKA.pdf
K-PG1-projekt-OPIS TECHNICZNY.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 1.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 10.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 11.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 12.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 13.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 14.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 15.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 16.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 17.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 18.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 19.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 2.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 3.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 4.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 5.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 6.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 7.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 8.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 9.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-izba roberta do 2014.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-Robert proj 1str.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-Robert proj 2str.pdf
K-PG1-PRZEDMIAR.zip
K-PG1-STIWZ-OKŁADKA.pdf
K-PG1-STIWZ-OPIS.pdf
K-PG1-WARUNKI TECHNICZNE - ZUK I TAURON.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa s. kanal. PG-1.pdf
Protokół z postępowania-Budowa s. kanal. PG-1.pdf
SIWZ-Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG1.pdf
więcej >>
Wygłuszenie OŚ Pruszowice
Wygłuszenie OŚ Pruszowice

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Rozstrzygnięcie-Wygłuszenie OŚ Pruszowice.pdf
Unieważnienie-Wygłuszenie OŚ Pruszowice.pdf
Wygłuszenie OŚ Pruszowice.pdf
więcej >>
Budowa sieci kanalizacji Kiełczów-PG1
Budowa sieci kanalizacji Kiełczów-PG1

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
K-PG1 uzgodnienia-198 archeolog pozwolenie.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198 pozwolenie zuk pdm.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_ ZGODA NA ZMIANE TRASY ZUK.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gaz system mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gaz system opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_gmina mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_konserwator.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_starostwo.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_starostwo-mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg DSG.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg gmina opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUDP opinia.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK opinia KANALIZA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_uzg ZUK opinia WODA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-198_ZUDP mapa.pdf
K-PG1 uzgodnienia-593-2.pdf
K-PG1 uzgodnienia-593-2 MAPA.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system - aktualizacja uzgodn.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system -aktualizacja uzgodni.pdf
K-PG1 uzgodnienia-gaz-system- aktualizacja uzgodni.pdf
K-PG1 uzgodnienia-zgoda 167-3.pdf
K-PG1-BADANIA GEOTECHNICZNE.pdf
K-PG1-projekt-INFORMACJA BIOZ.pdf
K-PG1-projekt-OKŁADKA.pdf
K-PG1-projekt-OPIS TECHNICZNY.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 1.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 10.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 11.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 12.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 13.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 14.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 15.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 16.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 17.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 18.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 19.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 2.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 3.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 4.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 5.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 6.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 7.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 8.pdf
K-PG1-projekt-RYS. NR 9.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-izba roberta do 2014.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-Robert proj 1str.pdf
K-PG1-projekt-uprawnia izby-Robert proj 2str.pdf
K-PG1-PRZEDMIAR.zip
K-PG1-STIWZ-OKŁADKA.pdf
K-PG1-STIWZ-OPIS.pdf
K-PG1-WARUNKI TECHNICZNE - ZUK I TAURON.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa sieci kanal.-PG.pdf
Pytanie i odpowiedź1-2-Budowa s. kanal. K-PG1.pdf
Pytanie i odpowiedź1-Budowa s. kanalizacji K-PG1.pdf
SIWZ-Budowa sieci kanalizacji Kiełczów-PG1.pdf
Unieważnienie-Budowa s. kanalizacji Kiełczów-PG.pdf
więcej >>
Renowacje podłoża w pomieszczeniu magazynowym
Renowacje podłoża w pomieszczeniu magazynowym

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Renowacje podłoża w p.pdf
Renowacje podłoża w pomieszczeniu magazynowym.pdf
więcej >>
Naprawa kontnera socjalnego-Bielawa 45
Naprawa kontnera socjalnego-Bielawa 45

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Naprawa kontnera socjalnego-Bielawa 45.pdf
Protokół z postępowania-Naprawa kontnera socjal.pdf
więcej >>
Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika
Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół postępowania-Wykonanie ogrodzenie wok.pdf
Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika.pdf
więcej >>
Wypompowywanie ścieku z OŚ Borowa
Wypompowywanie ścieku z OŚ Borowa

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Rozstrzygnięcie-Wypompowywanie ścieku technologi.pdf
SIWZ-Wypompowywanie ścieku technologicznego z OŚ.pdf
więcej >>
Projekt dwóch odc. s. wodociągowej Domaszczyn
Projekt dwóch odc. s. wodociągowej Domaszczyn

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Projekt dwóch odc. s..pdf
Pytania i odpowiedzi1-Projekt dwóch odc. s. wodoc.pdf
Rozstrzygnięcie-Projekt dwóch odc. s. wodociągo.pdf
Schemat planowanej s. wodoc. do zadania nr1.pdf
Schemat planowanej s. wodoc. do zadania nr2.pdf
umowa-Projekt dwóch odc. s. wodociągowej Domaszc.pdf
więcej >>
Zapytanie remont wiat
Zapytanie remont wiatZakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, fax. 71/398-81-81, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl Zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na wykonanie ekspertyz wyrobów z a
Pobierz załączniki:
zapytanie remont wiat.pdf
więcej >>
Wykonanie wysiewu traw-składowisko odpadów
Wykonanie wysiewu traw-składowisko odpadów

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie wysiewu traw-.pdf
Wykonanie wysiewu traw-składowisko odpadów.pdf
więcej >>
Badania monitoringowe składowiska odpadów 2014
Badania monitoringowe składowiska odpadów 2014

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Badania monitoringowe składowiska odpadów 2014.pdf
Protokół z postępowania-Badania monitoringowe s.pdf
więcej >>
Wykonanie dok. projektowej remont 3 lokali
Wykonanie dok. projektowej remont 3 lokali

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie dok. projekto.pdf
Wykonanie dok. projektowej remont 3 lokali.pdf
więcej >>
Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowice
Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Budowa dwóch odc. s. wodoc-Pieco.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa dwóch odcinkó.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Budowa sieci wodoc Kamień-D.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa dwóch odcinków sieci wod.pdf
SIWZ-Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowice.pdf
Umowa-Budowa dwóch odcinków sieci wodoc.Piecowic.pdf
wzór zest. referencji-Budowa dwóch odc.s.Piecowi.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc. -Kamień
Budowa sieci wodoc. -Kamień

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Budowa sieci wodoc. -Kamień.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa sieci wodoc. -K.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Budowa sieci wodoc Kamień-D.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa sieci wodoc. -Kamień.pdf
SIWZ-Budowa sieci wodoc. -Kamień.pdf
umowa-Budowa sieci wodoc. -Kamień.pdf
wzór zest. referencji-Budowa sieci wodoc. -Kamie.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka
Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Budowa sieci wodoc Kamień-Długo.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa sieci wodoc Kam.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Budowa sieci wodoc Kamień-D.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa sieci wodoc Kamień-Długo.pdf
SIWZ-Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka.pdf
umowa-Budowa sieci wodoc Kamień-Długołęka.pdf
wzór zest.referencji-Budowa sieci wodoc Kamień-D.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego roztw. chlorku poliglinu
Dostawa wodnego roztw. chlorku poliglinu

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodnego roztw. chlorku po.pdf
Projekt umowy-Dostawa wodnego roztw. chlorku polig.pdf
Rozstrzygnięcie-Dostawa wodnego roztw. chlorku po.pdf
SIWZ-Dostawa wodnego roztw. chlorku poliglinu.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn 2014
Analiza wody i analiza popłuczyn 2014

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Analiza wody2014.pdf
Rozstrzygnięcie-Analiza wody2014.pdf
Terminy poboru próbek-Analiza wody2014.pdf
Wzór umowy-Analiza wody i analiza popłuczyn2014.pdf
więcej >>
Wyk. analiz wraz z poborem akredytowanym
Wyk. analiz wraz z poborem akredytowanym

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie analiz wraz z.pdf
Wykonanie analiz wraz z poborem akredytowanym.pdf
więcej >>
Remont odcinka sieci-Siedlec,ul.Leśna
Remont odcinka sieci-Siedlec,ul.LeśnaZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71 398 80 36, fax. 71 398-81-81, e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza do składania ofert cenowych na remont odcinka sieci wodociągowej 110 o długości oko
Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Remont odcinka sieci-S.pdf
Wzór umowy-Remont odcinka sieci-Siedlec,Leśna.pdf
Zapytanie ofertowe-Remont odcinka sieci-Siedlec.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych-
Wykonanie pomiarów ochronnych-

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wyk. pom. ochronnych 20.pdf
Rozstrzygnięcie-Wyk. pom. ochronnych 2013.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych 2013.pdf
więcej >>
Rozbudowa instlacji wod-kan Stępin 75/7
Rozbudowa instlacji wod-kan Stępin 75/7

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postepowania-Rozbud. inst. Stępin75/.pdf
Rozbudowa instlacji wod-kan Stępin 75/7.pdf
więcej >>
Remont inst. elektrycznej-Mirków,Wrocławska36
Remont inst. elektrycznej-Mirków,Wrocławska36

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Remont instalacji elekt.pdf
Remont instalacji elektrycznej-Mirków,Wrocławska.pdf
więcej >>
Remont lokalu mieszkalnego-Mirków,Kiełczowska
Remont lokalu mieszkalnego-Mirków,Kiełczowska

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Remont lokalu mieszkaln.pdf
Remont lokalu mieszkalnego-Mirków,Kiełczowska.pdf
więcej >>
Dostawa oleju opałowego
Dostawa  oleju  opałowego

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-zapytanie olej opałowy.pdf
więcej >>
Zakup hydrantów
Zakup hydrantówZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na zakup hydrantów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp
Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Zakup hydrantów.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Zakup hydrantów.pdf
Pytania i odpowiedzi3-Zakup hydrantów.pdf
Pytanie i odpowiedzi2-Zakup hydrantów.pdf
SIWZ-Zakup hydrantów.pdf
więcej >>
Odbiór osadu z oczyszczalni ścieków w Mirkowie
Odbiór osadu z oczyszczalni ścieków w MirkowieOdbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwienie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz
Pobierz załączniki:
Protokół z postepowania-Odbiór osadu z oczyszcz.pdf
pytania i odpowiedzi do SIWZ na osady.pdf
SIZW-Odbiór osadu z oczyszczalni ścieków w Mirk.pdf
więcej >>
Remont budynku magazynowego ZUK
Remont budynku magazynowego ZUK
Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Remont budynku magazynowego ZUK.pdf
Lokalizacja uszkodzeń w bud. maga-1.pdf
Lokalizacja uszkodzeń w bud. maga-2.pdf
Lokalizacja uszkodzeń w bud. maga-3.pdf
SIWZ-Remont budynku magazynowego ZUK.pdf
Umowa-Remont budynku magazynowego ZUK.pdf
Wzmocnienie rygała żelbetowego w miejscu podparc.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodociągowej-2 zadania
Budowa sieci wodociągowej-2 zadania

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
4 - PZT - rys. nr 1.196,188,189.pdf
4 - PZT-AM1A.119,121,109-7.pdf
4 - PZT-AM2B.119,121,109-7.pdf
4 - PZT-AM3C.119,121,109-7.pdf
4 - PZT-AM4.119,121,109-7.pdf
5 - profil - rys. nr 2.196,188,189.pdf
5 - PROFIL-Rys.nr 2.119,121,109-7.pdf
6 - schemat węzłów montażowych - rys. nr 3.196.pdf
6 - Schemat węzłów-Rys.nr 3.119,121,109-7.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Budowa s. wodoc-2 zada.pdf
SIWZ-Budowa sieci wodociągowej-2 zadania.pdf
więcej >>
Wykonanie legalizacji wagi samochodowej
Wykonanie legalizacji wagi samochodowej

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie legalizacji w.pdf
Wykonanie legalizacji wagi samochodowej.pdf
więcej >>
Wykonanie wymiany instalacji-c.o.
Wykonanie wymiany instalacji-c.o.

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Projekt wykonawczy-Remont inst.co w Kiełczowie.pdf
Projekt wykonawczy-Rozwinięcie.pdf
Projekt wykonawczy-Rzut.pdf
Protokół z postępowania-Wykonanie wymiany insta.pdf
SIWZ-Wykonanie wymiany instalacji-c.o..pdf
więcej >>
Remont lokalu w Pasikurowicach
Remont lokalu w Pasikurowicach

Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Remont lokalu w Pasikur.pdf
Remont lokalu w Pasikurowicach.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodociągowej 2 zadania
Budowa sieci wodociągowej 2 zadania

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Budowa sieci wodociąg.pdf
SIWZ-Budowa sieci wodociągowej 2 zadania.pdf
Unieważniony-Budowa sieci wodociągowej 2 zadania.pdf
więcej >>
Wykonanie wymiany instalacji c.o.
Wykonanie wymiany instalacji c.o.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie wymiany inst.pdf
SIWZ-Wykonanie wymiany instalacji c.o..pdf
Unieważniony-Wykonanie wymiany instalacji c.o..pdf
więcej >>
Wykonanie oceny stanu technicznego
Wykonanie oceny stanu technicznego

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie oceny stanu .pdf
SIWZ-Wykonanie oceny stanu technicznego.pdf
Unieważniony-Wykonanie oceny stanu technicznego.pdf
więcej >>
Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan
Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole postępowania poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Wykonanie rozbudowy wew. inst. wo.pdf
Projekt rozbudowy wew. inst. wod-kan.pdf
Protokół z postępowania-Wykonanie rozbudowy wew.pdf
SIWZ-Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan.pdf
Umowa-Wykonanie rozbudowy wew. inst. wod-kan.pdf
więcej >>
Remont klatki schodowej-Łozina,Milicka6
Remont klatki schodowej-Łozina,Milicka6

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Remont Łozina,Milicka6.pdf
Remont klatki schodowej-Łozina,Milicka6.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy 2013
Dostawa wodomierzy 2013Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych
Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Dostawa wodomierzy2013.pdf
SIWZ-Dostawa wodomierzy 2013.pdf
więcej >>
Zakup materiałów wraz z ich dostarczeniem
Zakup materiałów wraz z ich dostarczeniem

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Zakup materiałów wra.pdf
Pytania i odpowiedzi1Zakup materiałów wraz z ich.pdf
Pytania i odpowiedzi2-Zakup materiałów wraz z ic.pdf
Rozstrzygnięcie-Zakup materiałów wraz z ich dos.pdf
SIWZ-Zakup materiałów wraz z ich dostarczeniem.pdf
więcej >>
Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec
Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Program Funkcjonalno-Użytkowy CzęśćI.pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy CzęśćII.pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy CzęśćIII.pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy Zał.1.pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy Zał.2.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie dok. projekt.pdf
Pytania i odpowiedzi1-Wykonanie dok. projektowej-S.pdf
rozstrzygnięcie-Wykonanie dok. projektowej-SUW Si.pdf
SIWZ-Wykonanie dok. projektowej-SUW Siedlec.pdf
Wynik badań wody surowej-Siedlec studnia 1.pdf
Wynik badań wody surowej-Siedlec studnia 2.pdf
więcej >>
Wykonanie okresowej kontroli
Wykonanie okresowej kontroli

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie okresowej kon.pdf
Wykonanie okresowej kontroli.pdf
więcej >>
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Wykonanie izolacji przeciwwilgoci.pdf
Projekt izolacji przeciwwilgociowej.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie izolacji prz.pdf
SIWZ-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.pdf
Umowa-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.pdf
Unieważniony-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe.pdf
więcej >>
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej

Protokół z postępowania na wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnejest w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie, dostawa i mo.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego rozt. chlorku poliglinu
Dostawa wodnego rozt. chlorku poliglinu

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodnego rozt. chlorku pol.pdf
Projekt umowy-Dostawa wodnego rozt. chlorku poligl.pdf
Rozstrzygnięcie- dostawa wodnego roztworu chlorku.pdf
SIWZ-Dostawa wodnego rozt. chlorku poliglinu.pdf
więcej >>
Pełnienie nadzoru archeologicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Pełnienie nadzoru archeologiczne.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Pełnienie nadzoru arc.pdf
Pytanie i odpowiedź-Pełnienie nadzoru archeologi.pdf
Rozstrzygnięcie-Pełnienie nadzoru archeologiczne.pdf
Wzór umowy-Pełnienie nadzoru archeologicznego.pdf
więcej >>
Zaproszenie do złożenia ofert na Odb. odpadów
Zaproszenie do złożenia ofert na Odb. odpadów

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Projekt umowy-Odbiór odpadów.pdf
Rozstrzygnięcie-Odbiór odpadów.pdf
Zaproszenie do złożenia ofert na Odbiór odpadó.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn 2013
Analiza wody i analiza popłuczyn 2013

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Analiza wody2013.pdf
Protokół z postępowania-Analiza wody2013.pdf
Terminy poboru próbek-Analiza wody2013.pdf
Wzór umowy-Analiza wody 2013.pdf
Zapytanie i odpowiedź-Analiza wody 2013.pdf
więcej >>
Wykonanie analiz wraz z poborem
Wykonanie analiz wraz z poborem

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie analiz- ście.pdf
Wykonanie analiz- ścieków.pdf
więcej >>
Wykonanie przeglądów budowlanych
Wykonanie przeglądów budowlanych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokoł z postępowania-Wykonanie przeglądów b.pdf
Wykonanie przeglądów budowlanych.pdf
więcej >>
Remont klatki schodowej-Stępin 75
Remont klatki schodowej-Stępin 75

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Prot. z post.-Remont klatki schodowej-Stępin 75.pdf
Remont klatki schodowej-Stępin 75.pdf
więcej >>
Remont klatki schodowej-Kątna 36
Remont klatki schodowej-Kątna 36

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Prot. z post.-Remont klatki schodowej-Kątna 36.pdf
Remont klatki schodowej-Kątna 36.pdf
więcej >>
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 26
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 26Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, fax 71/398-81-81, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl Zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z b
Pobierz załączniki:
Wykonanie przyłącza kanalizacji-Stępin 26.pdf
więcej >>
Remont instalacji elektrycznej-Kątna 36
Remont instalacji elektrycznej-Kątna 36

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-elektryka Kątna 36.pdf
Remont instalacji elektrycznej-Kątna 36.pdf
więcej >>
Remont instalacji elektrycznej-Pasikurowice
Remont instalacji elektrycznej-Pasikurowice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-elektryka Pasik.Wroc36.pdf
Remont instalacji elektrycznej-Pasikurowice.pdf
więcej >>
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 75
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 75

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-elektryka Stępin 75.pdf
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 75.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych
Wykonanie  pomiarów  ochronnych

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Wyk. pomi. ochr.4.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych4.pdf
więcej >>
Remont zbiornika wody SUW Łosice
Remont zbiornika wody SUW Łosice

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Kosztorys -Remont zbiornika wody SUW Łosice.pdf
Prot. z post.-Remont zbiornika wody SUW Łosice.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Remont zbiornika wody .pdf
więcej >>
Zakup 5 zestawów inkasenckich
Zakup 5 zestawów inkasenckich

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Zakup 5 zestawów inka.pdf
Rozstrzygnięcie-Zakup 5 zestawów inkasenckich.pdf
Zakup 5 zesatwów inkasenckich.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych
Wykonanie pomiarów  ochronnych

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Unieważniony-wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych3.pdf
więcej >>
Dostawa oleju opałowego
Dostawa oleju opałowegoZakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel 71/398-80-36, fax 71/398-81-81, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl Zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkie
Pobierz załączniki:
Dostawa oleju opałowego.pdf
więcej >>
Remont parkingu ZUK
Remont parkingu ZUK

Nierozstrzygnięto

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Remont parkingu ZUK.pdf
SIWZ-Remont parkingu ZUK.pdf
więcej >>
Sprzedaż Ford Focus 1.6 Kombi
Sprzedaż Ford Focus 1.6 Kombi

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Sprzedaż Ford Focus 1..pdf
Sprzedaż Ford Focus 1.6 Kombi.pdf
więcej >>
Malowanie klatki schodowej-Stępin 26
Malowanie klatki schodowej-Stępin 26

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Malowanie klatki schodowej-Stępin 26.pdf
Protokół z postepowania-Malowanie klatki schodow.pdf
Przedmiar robót-Malowa. klatki schod-Stępin26.pdf
więcej >>
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwestorskiego
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwestorskiego

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokoł z otwarcia ofert-Pełnienie funk insp. i.pdf
Pytanie i odpowiedź-Pełnienie funkcji insp. nadz.pdf
Rozstrzygnięcie-Pełnienie funkcji insp. nadz. in.pdf
SIWZ-Pełnienie funkcji insp. nadz. inwestorskiego.pdf
więcej >>
Budowa SUW Piecowice
Budowa SUW Piecowice

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej pod nazwą "Rozstrzygnięcie-Budowa SUW Piecowice.pdf".

Pobierz załączniki:
Protokół z otawarcia ofert-Budowa SUW Piecowice.pdf
Przedmiar Budynek technologiczny kontenerowy, odst.pdf
Przedmiar Roboty elektryczne i AKPIA.pdf
Przedmiar Rurociągi wody surowej.pdf
Przedmiar Zagospodarowanie terenu.pdf
Przedmiar Zb wody czystej V=200m3.pdf
PrzedmiarTechnologia uzdatniania i zewnetrzne siec.pdf
Pytania i odpowiedzi-A-Budowa SUW Piecowice.pdf
Pytania i odpowiedzi-B-Budowa SUW Piecowice.pdf
Rozstrzygnięcie-Budowa SUW Piecowice.pdf.pdf
SIWZ- Budowa SUW Piecowice.pdf
Załączniki do SIWZ- Budowa SUW Piecowice.pdf
więcej >>
Budowa SUW Piecowice-unieważniony
Budowa SUW Piecowice-unieważniony

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przedmiar Budynek technologiczny kontenerowy, odst.pdf
Przedmiar Roboty elektryczne i AKPIA.pdf
Przedmiar Rurociągi wody surowej.pdf
Przedmiar Zagospodarowanie terenu.pdf
Przedmiar Zb wody czystej V=200m3.pdf
PrzedmiarTechnologia uzdatniania i zewnetrzne siec.pdf
SIWZ-Budowa SUW Piecowice.pdf
Unieważniony-Budowa SUW Piecowice.pdf
Załączniki do SIWZ-Budowa SUW Piecowice.pdf
więcej >>
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwest.-unieważnio
Pełnienie funkcji insp. nadz. inwest.-unieważniony

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Pełnienie funkcji ins.pdf
SIWZ-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwesto.pdf
Unieważniony-Pełnienie funkcji inspektora nadzor.pdf
więcej >>
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postęp.-Wyk. przeglądu inst. elekt..pdf
Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych.pdf
więcej >>
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postęp.-Sprze. kop.-ład.k-162.pdf
Sprzedaż koparko-ładowarki Ostrówek K-162.pdf
więcej >>
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 26
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 26

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Remont inst. elekt.-St.pdf
Remont instalacji elektrycznej-Stępin 26.pdf
więcej >>
Wymiana okna-Kątna 36
Wymiana okna-Kątna 36

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wymiana okna-Kątna 36.pdf
Wymiana okna-Kątna 36.pdf
więcej >>
Wymiana drzwi-Kątna36 i Stępin 75
Wymiana drzwi-Kątna36 i Stępin 75

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postęp.-Wymiana drzwi-Kątna i Stęp.pdf
Wymiana drzwi-Kątna36 i Stępin 75.pdf
więcej >>
Zapytanie rozbiórka stodoły
Zapytanie rozbiórka stodoły

Nierozstrzygnięto

Pobierz załączniki:
zapytanie rozbiórka stodoły.pdf
więcej >>
Wykonanie zbiornika wody SUW Łosice
Wykonanie zbiornika wody SUW Łosice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Wyk. zbiornika wody-Ł.pdf
Protokół z postępowania-Wyk. zbiornika wody-Ło.pdf
Pytania i odpwiedzi1-Wyk. zbiornika wody-Łosice.pdf
Pytania i odpwiedzi2-Wyk. zbiornika wody-Łosice.pdf
Pytania i odpwiedzi3-Wyk. zbiornika wody-Łosice.pdf
Rozstrzygnięcie-Wyk. zbiornika wody -Łosice.pdf
SIWZ-Wykonanie zbiornika wody w Łosicach.pdf
Zmiana2 w zapisie SIWZ-Wyk. zbiornika wody-Łosice.pdf
Zmiany w zapisie SIWZ-Wyk. zbiornika wody-Łosice.pdf
więcej >>
Monitoring składowiska – faza poeksploatacyjna
Monitoring składowiska – faza poeksploatacyjna

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Monitoring składowiska – faza poeksploatacyjna.pdf
Protokół z postępowania-Monitoring składowiska.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy
Dostawa  wodomierzy

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
Informacja o zmianie zapisu w umowie.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Dostawa wodomierzy 201.pdf
Protokół z postępowania-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
Rozstrzygnięcie-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
SIWZ-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
Umowa poprawiona-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
Umowa-Dostawa wodomierzy 2012.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Form. oferty-dostawa wodnego roztworu chlorku poli.pdf
Proj. umowy-dostawa wodnego roztworu chlorku polig.pdf
Rozstrzygnięcie-dostawa wodnego roztworu chlorku .pdf
SIWZ-dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al.pdf
więcej >>
Aktualizacja pozwoleń SUW Borowa i Łosice
Aktualizacja pozwoleń SUW Borowa i Łosice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-pozwolenia wodno-prawn.pdf
Protokół z postępowania-aktual. pozwoleń wodno.pdf
Rozstrzygnięcie-aktual. pozwoleń wodnoprawnych S.pdf
Umowa-aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych SUW Bor.pdf
więcej >>
Analiza wody i analiza popłuczyn
Analiza wody i analiza popłuczyn

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert-Analiza wody i analiza.pdf
Protokół z postępowania-Analiza wody i analiza .pdf
Rozstrzygnięcie-Analiza wody i analiza popłuczyn.pdf
Terminy poboru próbek-Analiza wody i analiza pop.pdf
Wzór umowy-Analiza wody i analiza popłuczyn.pdf
więcej >>
Projekty na budowę kilku odcinków sieci wodoc.
Projekty na budowę kilku odcinków sieci wodoc.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
nierozstrzygnięty-Proj. na bud. kilku odcinków s.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Proj. na bud. kilku od.pdf
Przebieg tras projektowanych sieci wodociagowych.pdf
Pytania i odpowiedzi-Projekty na budowę kilku odc.pdf
Pytania i odpowiedzi2-Projekty na budowę kilku od.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu-Proj. na bud. kilku odc.pdf
SIWZ-Projekty na budowę kilku odcinków sieci wod.pdf
więcej >>
Prace wiertniczo-geologiczne-Siedlec
Prace wiertniczo-geologiczne-Siedlec

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja nr 27_2011-Projekt prac geologicznych.pdf
Projekt prac geologicznych-Siedlec Cz.A.pdf
Projekt prac geologicznych-Siedlec Cz.B.pdf
Projekt prac geologicznych-Siedlec Cz.C.pdf
Protokół z postepowania-prace geolog-Siedlec.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-prace geolog-Siedlec.pdf
SIWZ-Prace wiertniczo-geologiczne-Siedlec.pdf
więcej >>
Prace wiertniczo-geologiczne-Piecowice
Prace wiertniczo-geologiczne-Piecowice

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja nr 24_2011-Projekt prac geologicznych.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część A.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część B.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część C.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część D.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część E.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część F.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część G.pdf
Proj. prac geologicznych-Piecowice-część H.pdf
Protokół z postępowania-prace geolog-Piecowice.pdf
SIWZ-Prace wiertniczo-geologiczne-Piecowice.pdf
Unieważniony-Proj. prac geologicznych-Piecowice.pdf
więcej >>
Wykonanie prac wiertniczo-geologicznych
Wykonanie prac wiertniczo-geologicznych

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja nr 24_2011-Projekt prac geologicznych.pdf
Projekt prac geologicznych-część A.pdf
Projekt prac geologicznych-część B.pdf
Projekt prac geologicznych-część C.pdf
Protokół z postępowania-Wykonanie prac wiertnic.pdf
pytania i odpowiedzi-wykonanie prac wiertniczo-geo.pdf
pytania i odpowiedzi2-wykonanie prac wiertniczo-ge.pdf
SIWZ-Wykonanie prac wiertniczo-geologicznych.pdf
Unieważniony-Wykonanie prac wiertniczo-geologiczn.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów kilku odc. sieci wodoc.
Wykonanie projektów kilku odc. sieci wodoc.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Foramularz oferty-Wykonanie projektów kilku odc. .pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie projektów k.pdf
Przebieg tras-Wykonanie projektów kilku odc. siec.pdf
pytania i odpowiedzi1-Wykonanie projektów kilku o.pdf
pytania i odpowiedzi2-Wykonanie projektów kilku o.pdf
pytania i odpowiedzi3-Wykonanie projektów kilku o.pdf
pytania i odpowiedzi4-Wykonanie projektów kilku o.pdf
SIWZ-Wykonanie projektów kilku odc. sieci wodoc..pdf
Unieważniony-Wykonanie projektów kilku odcinków.pdf
Wzór umowy-Wykonanie projektów kilku odc. sieci .pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych
Wykonanie  pomiarów ochronnych

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Wykonanie pomiarów ochro.pdf
Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
więcej >>
Remont budynku warsztatowego ZUK
Remont budynku warsztatowego ZUK

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Remont budynku warsztatow.pdf
SIWZ-Remont budynku warsztatowego ZUK.pdf
więcej >>
Opracowanie dokumentacji PG1 Kiełczów
Opracowanie dokumentacji PG1 Kiełczów

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Oprac. dokumentacji PG1 Kiełczó.pdf
Graf. zakres zadania projektowego-PG1 Kiełczów.pdf
Projekt umowy-Oprac. dokumentacji PG1 Kiełczów.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Oprac. dok. PG1 Kiełczó.pdf
SIWZ-Opracowanie dokumentacji PG1 Kiełczów.pdf
więcej >>
Projekt modernizacji S.U.W. w Piecowicach
Projekt modernizacji S.U.W. w Piecowicach

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Projekt modernizacji S.U.W. w Piecowicach.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Projekt moder. SUW Pie.pdf
Protokół z postępowania-Proj. moder. SUW Piecow.pdf
Pyt. i odpowiedzi-Proj. moder. SUW w Piecowicach.pdf
Uwagi Firmy FUNAM-Projekt moder. SUW w Piecowicach.pdf
Załącznik 3część a-Projekt modernizacji SUW w.pdf
Załącznik 3część b-Projekt modernizacji SUW w.pdf
Załącznik 3część c-Projekt modernizacji SUW w.pdf
więcej >>
Dostawa wodomierzy
Dostawa wodomierzy

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Dostawa wodomierzy.pdf
Pytanie i odpowiedź-Dostawa wodomierzy.pdf
SIWZ-Dostawa wodomierzy.pdf
więcej >>
Remont parteru oraz klatki schodowej w budynku ZUK
Remont parteru oraz klatki schodowej w budynku ZUK

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Remont parteru oraz klatk.pdf
SIWZ-Rem. parteru oraz klatki schodowej w b.ZUK.pdf
więcej >>
Projekt modernizacji SUW w Piecowicach
Projekt modernizacji SUW w Piecowicach

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
SIWZ-Projekt modernizacji SUW w Piecowicach.pdf
Unieważniony-Projekt modernizacji SUW w Piecowica.pdf
Załącznik 1-Projekt modernizacji SUW w Piecowica.pdf
Załącznik 2-Projekt modernizacji SUW w Piecowica.pdf
Załącznik 3część a-Projekt modernizacji SUW w.pdf
Załącznik 3część b-Projekt modernizacji SUW w.pdf
Załącznik 3część c-Projekt modernizacji SUW w.pdf
więcej >>
Zakup i dostawa rur PVC i PEHD
Zakup i dostawa rur PVC i PEHD

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Zakup i dostawa rur PVC i PEHD.pdf
Odpowiedź 1-Zakup i dostawa rur PVC i PEHD.pdf
Projekt umowy-Zakup i dostawa rur PVC i PEHD.pdf
Protokół z postępowania-Zakup i dostawa rur PVC.pdf
Pytanie 1-Zakup i dostawa rur PVC i PEHD.pdf
SIWZ-Zakup i dostawa rur PVC i PEHD.pdf
więcej >>
Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków
Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Odbiór odpadów z oczysz.pdf
SIWZ-Odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków w M.pdf
Załącznik nr 1-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
Załącznik nr 2-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
Załącznik nr 3-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
Załącznik nr 4-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
Załącznik nr 5-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
Załącznik nr 6-Odbiór odpadów z oczyszczalni .pdf
więcej >>
Monitoring składowiska –faza poeksploatacyjna
Monitoring składowiska –faza poeksploatacyjna

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Monitoring składowiska –faza poeksploatacyjna.pdf
Protokół z postępowania-Monitoring składowiska.pdf
więcej >>
Dostawa polielektrolitu
Dostawa polielektrolitu

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa polielektrolitu.pdf
ogłoszenie-Dostawa polielektrolitu.pdf
Projekt umowy-Dostawa polielektrolitu.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Dostawa polielektrolitu.pdf
SIWZ-Dostawa polielektrolitu.pdf
Załącznik nr 3-Dostawa polielektrolitu.pdf
więcej >>
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Dostawa wodnego roztworu chlorku .pdf
Ogłoszenie-Dostawa wodnego roztworu chlorku polig.pdf
Projekt umowy-Dostawa wodnego roztworu chlorku pol.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Dostawa wodnego roztworu.pdf
SIWZ-Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu.pdf
więcej >>
Wykonanie analiz ścieków
Wykonanie analiz ścieków

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w protokole poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z postępowania-Wykonanie analiz ściek.pdf
Wykonanie analiz ścieków.pdf
więcej >>
Monitoring wody i analiza popłuczyn
Monitoring wody i analiza popłuczyn

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie-Monitoring wody i analiza popłuczyn.pdf
Protokół z postępowania-Monitoring wody i anali.pdf
Termin poboru próbek-Monitoring wody i analiza po.pdf
Wzór umowy-Monitoring wody i analiza popłuczyn.pdf
Zakres parametrów badanych-Monitoring wody i anal.pdf
więcej >>
Wykonanie projektów kilku odcinków sieci wodoc.
Wykonanie projektów kilku odcinków sieci wodoc.

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Wykonanie projektów kilku odcink.pdf
Odpowiedź1-Wykonanie projektów kilku odcinków s.pdf
Odpowiedź2-Wykonanie projektów kilku odcinków s.pdf
Odpowiedź3-Wykonanie projektów kilku odcinków s.pdf
Ogłoszenie-Wykonanie projektów kilku odcinków s.pdf
Protokół z otwarcia ofert-Wykonanie projektów k.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Wykonanie projektów kilk.pdf
Pytanie1-Wykonanie projektów kilku odcinków siec.pdf
Pytanie2-Wykonanie projektów kilku odcinków siec.pdf
Pytanie3-Wykonanie projektów kilku odcinków siec.pdf
SIWZ-Wykonanie projektów kilku odcinków sieci wo.pdf
Wzór umowy-Wykonanie projektów kilku odcinków s.pdf
Załącznik 3a-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3b-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3c-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3d-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3e-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3f-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3g-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
Załącznik 3h-Wykonanie projektów kilku odcinkó.pdf
więcej >>
Komputerowy System Ewidencji Sieci Wod-Kan
Komputerowy System Ewidencji Sieci Wod-Kan

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Lista miejscowości-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Odpowiedź 1-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Komp. Sys. Ewidencji Siec.pdf
SIWZ po zmianach-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
SIWZ-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Warunki Techniczne-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Wzór umowy po zmianach-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Wzór umowy-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
Zapytanie 1-Komp. Sys. Ewidencji Sieci.pdf
więcej >>
Samochód asenizacyjny - sprzedaż
Samochód asenizacyjny - sprzedażZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu asenizacyjnego Jelcz 325 DH/S rok produkcji 1986 pojemność zbiornika 7 m3. Szczegóły w załączniku p
Pobierz załączniki:
Samochód asenizacyjny - sprzedaż.pdf
więcej >>
Wykonanie pomiarów ochronnych
Wykonanie pomiarów ochronnych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie pomiarów ochronnych.

Szczegóły w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Wykonanie pomiarów ochronnych.pdf
więcej >>
Samochód asenizacyjny - leasingu operacyjny
Samochód asenizacyjny - leasingu operacyjny

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz-Samochód asenizacyjny-używany.pdf
odpowiedź 1-Samochód asenizacyjny-używany.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Samochód asenizacyjny-u.pdf
SIWZ-Samochód asenizacyjny-używany.pdf
Zapytanie 1-Samochód asenizacyjny-używany.pdf
więcej >>
Budowa pomieszczeń higien-sanit - negocjacje
Budowa pomieszczeń higien-sanit - negocjacje

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz -budowa pomieszczeń higieniczno-sanitar.pdf
Postępowanie unieważnione-budowa pomieszczeń hi.pdf
SIWZ -budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.pdf
wybrane elementy z projektu.pdf
wzór umowy -budowa pomieszczeń higieniczno-sanit.pdf
więcej >>
koparko-ładowarka w formie leasingu operacyjnego
koparko-ładowarka w formie leasingu operacyjnego

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-koparko-ładowarka w formie leasi.pdf
Odpowiedź1-koparko-ładowarka w formie leasingu o.pdf
Odpowiedź2-koparko-ładowarka w formie leasingu o.pdf
Odpowiedź3-koparko-ładowarka w formie leasingu o.pdf
Odpowiedź4-koparko-ładowarka w formie leasingu o.pdf
Odpowiedź5-koparko-ładowarka w formie leasingu o.pdf
Postępowanie unieważnione-koparko-ładowarka w f.pdf
Pytanie1-koparko-ładowarka w formie leasingu oper.pdf
Pytanie2-koparko-ładowarka w formie leasingu oper.pdf
Pytanie3-koparko-ładowarka w formie leasingu oper.pdf
Pytanie4-koparko-ładowarka w formie leasingu oper.pdf
Pytanie5-koparko-ładowarka w formie leasingu oper.pdf
SIWZ-koparko-ładowarka w formie leasingu operacyj.pdf
więcej >>
przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Przetarg został unieważniony, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz -przebudowa pomieszczeń higieniczno-san.pdf
SIWZ przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarny.pdf
Uniewazniony przetarg-przebudowa pomieszczeń higi.pdf
wybrane elementy przebudowa pomieszczeń higienicz.pdf
wzór umowy przebudowa pomieszczeń higieniczno-sa.pdf
więcej >>
Oprac. dokumentacji Długołęka, Mirków
Oprac. dokumentacji Długołęka, Mirków

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-oprac. dok. Długo-Mirkó.pdf
SIWZ-oprac. dokumentacji Długołęka.pdf
SIWZ-oprac. dokumentacji Mirków.pdf
więcej >>
Projekt sieci wodociągowej Szczodre-Długołęka
Projekt sieci wodociągowej Szczodre-Długołęka

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Proj sieci Szczodre-Dług.pdf
wyjaśnienie 1-Projekt sieci Szczodre-Długołęka.pdf
Wzów umowy-Projekt sieci wodoc. Szczodre-Długoł.pdf
Załącznik1-Projekt sieci wodoc. Szczodre-Długo.pdf
Zapytanie-Projekt sieci wodoc. Szczodre-Długołę.pdf
więcej >>
Aktualizacja pozwoleń SUW Łozina i Długołęka
Aktualizacja pozwoleń SUW Łozina i Długołęka

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-pozwolenia wodno-prawne S.pdf
wyjaśnienie 1-Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnyc.pdf
Wzór um-Aktual. pozwoleń wodnopr. Łozina Dłuł.pdf
Zapytanie pozwolenia wodno-prawne SUW Łozina i D.pdf
więcej >>
Projekt sieci wodociągowej w m. Pruszowice
Projekt sieci wodociągowej w m. Pruszowice

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie-Projekt sieci wodoc. w Pruszowicach.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Proj.Siec wod. Pruszowice.pdf
Wzór umowy-Projekt sieci wodoc. w Pruszowicach.pdf
Załącznik 1-Projekt sieci wodoc. w Pruszowicach.pdf
więcej >>
Projekt sieci wodociągowej w m. Brzezia Łąka
Projekt sieci wodociągowej w m. Brzezia Łąka

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-projekt sieci wodoc Brzez.pdf
Umowa-Sieć wodociągowa Brzeia Łaka projekt.pdf
Załącznik nr 1-Sieć wodociągowa Brzeia Łaka p.pdf
Zapytanie-Sieć wodociągowa Brzeia Łaka projekt.pdf
więcej >>
Oprac. dokumentacji PG 1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Oprac. dokumentacji PG 1 Wilczyce-S485 Kiełczów

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
Odpowiedź 1-SIWZ Kiełczów-Wilczyce.pdf
Odpowiedź 2-SIWZ Kiełczów-Wilczyce.pdf
Ogłoszenie-Oprac. dokumentacji PG1 Wilczyce-S485 .pdf
Poprawiony projekt umowy.pdf
Proj. umowy-PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-PG1 Wilczyce-S485 Kiełcz.pdf
Pytanie 1-SIWZ Kiełczów-Wilczyce.pdf
Pytanie 2-SIWZ Kiełczów-Wilczyce.pdf
SIWZ -PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
więcej >>
Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wodociągowego
Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wodociągowego

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie-Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wo.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-rozbudowa systemu wodoci.pdf
Wzór umowy-Dokumentacja dot. rozbudowy systemu wo.pdf
więcej >>
Badania monitoringowe składowiska odpadów
Badania monitoringowe składowiska odpadów

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ogłoszenie-Badania monitoringowe skład. odpadów.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Badania monitoringowe sk.pdf
Wzór umowy-Badania monitoringowe skład. odpadów.pdf
Zakres rzeczowy-Badania monitoringowe skład. odpa.pdf
więcej >>
Szacowanie wartości rynkowej sieci
Szacowanie wartości rynkowej sieci

Przetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Szacowanie wartości rynkowej sie.pdf
Ogłoszenie-Szacowanie wartości rynkowej sieci.pdf
Przetarg rozstrzygnięty-Szacowanie wartości rynk.pdf
Wzór umowy-Szacowanie wartości rynkowej sieci.pdf
więcej >>
wykonanie analizy wody na rok 2010
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy wody na rok 2010

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 2.02.2010r, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Rozstrzygnięcie przetargu-analiza wody na 2010.pdf
Termin poboru próbek-2010.pdf
Zakres parametrów badanych-2010.pdf
więcej >>
Koparko-Ładowarka -w trybie negocjacji
Koparko-Ładowarka -w trybie negocjacjiLeasing operacyjny używanej koparko-ładowarki w trybie negocjacji.

Postępowanie zostało anulowane, szczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
Odpowiedź na zapytanie do przetargu.pdf
Postępowanie anulowane-Koparko-Ładowarka.pdf
SIWZ-Koparko-Ładowarka w trybie negocjacji.pdf
Zapytanie do przetargu (Koparko-Ładowarka).pdf
więcej >>
Remont elewacji budynku ZUK-w trybie negocjacji
Remont elewacji budynku ZUK-w trybie negocjacjiDokonano wyboru, szczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
SIWZ-Rem. elewacji bud. ZUK- tryb negocjacji.pdf
wybór dokonany-Rem. elewacji bud. ZUK.pdf
więcej >>
Remont kanal. Zawad.-Wsch.
Remont kanal. Zawad.-Wsch.Dokonano wyboru, szczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
Formularz-Remont kanal. Zawad.-Wsch..pdf
SIWT-Remont kanal. Zawad.-Wsch..pdf
Umowa-Remont kanal. Zawad.-Wsch..pdf
wybór dokonany-remont kanal. Dług. Zawa.-Wsch.pdf
więcej >>
Remont elewacji budynku ZUK
Remont elewacji budynku ZUKRemont elewacji budynku ZUK Sp. z o.o.

Postępowanie zostało anulowane, szczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
Postępowanie anulowane-Rem. elewacji b. ZUK.pdf
Przedmiar robót-elewacji budynku ZUK.pdf
SIWZ-Remont elewacji budynku ZUK.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodociągowej Bąków-Domaszczyn
Budowa sieci wodociągowej Bąków-DomaszczynZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (071 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Budowę sieci wodociągowej tranzytowej łączą
Pobierz załączniki:
Formularz-Domaszczyn - Bąków.pdf
Odp. do SIWZ-Domaszczyn - Bąków.pdf
SIWZ-Domaszczyn - Bąków.pdf
Umowa Domaszczyn - Bąków.pdf
Zapytanie do SIWZ-Domaszczyn - Bąków.pdf
więcej >>
Budowa sieci wodociągowej Domaszczyn-Pruszowice
Budowa sieci wodociągowej Domaszczyn-PruszowicePostępowanie zostało anulowane, szczegóły w załączniku.
Pobierz załączniki:
Formularz Domaszczyn - Pruszowice.pdf
Odp. do SIWZ Domaszczyn - Pruszowice.pdf
Postępowanie anulowane Domaszczyn-Pruszowice.pdf
SIWZ Domaszczyn - Pruszowice.pdf
Umowa Domaszczyn - Pruszowice.pdf
Zapytanie do SIWZ Domaszczyn - Pruszowice.pdf
więcej >>
Wymiana odcinka sieci w Domaszczynie,Dębowa
Wymiana odcinka sieci w Domaszczynie,DębowaWymiana odcinka sieci wodociągowej PEHD 110mm w m. Domaszczyn przy ulicy Dębowej...ciąg dalszy w załączniku poniżej.
Pobierz załączniki:
Wymiana odcinka sieci w Domaszczynie.pdf
więcej >>
Samochód-brygada wodociągowa w trybie negocjacji
Samochód-brygada wodociągowa w trybie negocjacjiPrzetarg rozstrzygnięty, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.
Pobierz załączniki:
Przetarg rozstrzygnięty-Samochód-br. wodociągow.pdf
Samochód-br. wodociągowa-trybie negocjacji.pdf
SIWZ-Samochód-br. wodociągowa-trybie negocjacji.pdf
więcej >>
Oprac. dokumentacji PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów
Oprac. dokumentacji PG1 Wilczyce-S485 Kiełczówopracowanie dokumentacji projektowej

Postępowanie zostało anulowane, szczegóły w załączniku.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
Projekt umowy PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
SIWZ PG1 Wilczyce-S485 Kiełczów.pdf
Unieważniony wybór oferenta-projekt PG1.pdf
więcej >>
Leasing operacyjny samochodu dostawczego
Leasing operacyjny samochodu dostawczegoLeasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla celów brygady wodociągowej,
UWAGA - Unieważnione, opis w załączniku.

Pobierz załączniki:
Formularz oferty-samochód brygady.pdf
SIWZ-samochód brygady.pdf
Uniważnienie zamówienia.pdf
Zmiana w SIWZ.pdf
więcej >>
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Siedlec
Roboty Geologiczno-wiernitcze-SiedlecPrzetarg rozstrzygnięty w dniu 22.04.2009.
Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Siedlec.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu-Siedlec.pdf
SIWZ-Siedlec.pdf
Umowa-Siedlec.pdf
więcej >>
Roboty Geologiczno-wiernitcze-Piecowice
Roboty Geologiczno-wiernitcze-PiecowicePrzetarg rozstrzygnięty w dniu 22.04.2009.
Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Piecowice.pdf
Rozstrzygnięcie przetargu-Piecowice.pdf
SIWZ-Piecowice.pdf
Umowa-Piecowice.pdf
więcej >>
Remont korytarza I piętra budynku ZUK
Remont korytarza I piętra budynku ZUKPrzetarg rozstrzygnięty. Wygrała firma: Zakład Ogólnobudowlany Marian Zacharuś, za kwotę 24019,19zł(netto).
Pobierz załączniki:
Formularz oferty-Remont.pdf
SIWZ-Remont.pdf
Umowa na remont.pdf
więcej >>
Wykonanie analizy wody
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy wodyPrzetarg rozstrzygnięty w dniu 12.02.2009.
Pobierz załączniki:
Rozstrzygnięcie przetargu.doc
Termin poboru próbek.pdf
Zakres parametrów badanych.pdf
więcej >>
Projekt na obudowę studni w Śliwicach
Opracowanie projektu na obudowę studni w ŚliwicachPrzetarg rozstrzygnięty w dniu 09.02.2009.
Pobierz załączniki:
Formularz oferty.doc
Rozstrzygnięcie przetargu.doc
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
Umowa na opracowanie projektu.doc
więcej >>home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty