home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Ochrona mienia od 01-01-2018

Data opublikowania: 2017-12-13 13:00          Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 09:51

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,

ul. Wilczycka 14,

55-093 Kiełczów,

tel 71/398-80-36,

fax 71/398-81-81,

e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

 

 

Zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na wykonywanie usługi ochrony mienia
i prowadzenia dozoru obiektów ZUK Sp. z o. o.

 

Przedmiot zamówienia:

Ochrona i dozór obiektów ZUK Sp. z o. o. (24/7), zlokalizowanych przy ul. Wilczyckiej 14, 55-093 Kiełczów w zakresie:

- prowadzenia książki służby,

- sprawdzania zamknięcia obiektów podlegających zamykaniu,

- przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, ustnych i pisemnych w czasie służby, dotyczących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych wg procedur obowiązujących w firmie (poza godzinami prazy Zakładu tj. 15-7 oraz weekendy 24 h),

- rejestracja pojazdów wjeżdżających na teren magazynowo-warsztatowy (odgrodzony szlabanem),

- wyposażenie pracowników ochrony w system kontroli miejsca i czasu pracy strażników oraz w pełne umundurowanie,

- wsparcie grupy interwencyjnej w przypadku zagrożenia obiektu i pracowników.

 

Zleceniodawca udostępnia budynek portierni jako zaplecze socjalne. Węzeł sanitarny znajduje się w budynku głównym.

 

Umowa od 1 stycznia 2018 r.

 

Wymagania dotyczące oferentów i składanych ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub listownie w siedzibie
ZUK Sp. z o. o.

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci którzy:

a)      posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;

b)      posiadają  niezbędne  doświadczenie  oraz  uprawnienia do  wykonywania  prac  będących przedmiotem zamówienia;

c)      w  ostatnich  3  latach  zrealizowali  co  najmniej  10  zadań  o  charakterze 
i  złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia;

d)      nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się
w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia;

e)      posiadają ubezpieczenie OC na kwotę min. 5 mln zł;

f)       oświadczą, że są zakładem pracy chronionej i udzielą informacji o wysokości ulgi we wpłatach na PFRON.

 

Oferta powinna zawierać:

Oferowaną cenę netto za roboczogodzinę

 


Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis KRS lub zaświadczenie CEIDG

- kserokopię dokumentów potwierdzających prawo do prowadzenia działalności
w zakresie usług ochrony osób i mienia (Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji);

- kserokopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

- listy referencyjne potwierdzające wykonanie min. 10 umów ochrony mienia o wartości min. 100 000 zł brutto;

- aktualne zaświadczenia ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek;

- aktualne zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach;

- oświadczenie o korzystaniu z systemu kontroli miejsca i czasu pracy strażników wraz z opisem działania systemu i schematu postępowania;

- oświadczenie o posiadaniu statusu zakładu pracy chronionej i posiadaniu prawa do udzielania informacji o wysokości ulgi we wpłatach na PFRON.

 

Termin składania ofert: 20.12.2017 r. godz. 10.00

 

Wszelkie zapytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Patrycji Kaspryszyn,
tel. 71/398-80-36 wew. 132, email: p.kaspryszyn@zuk-kielczow.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

 

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ochrona mienia od 01-01-2018.pdf
Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty