home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Czyszczenie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Dostawa nowego Samochodu typu VAN
Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową
Dostawa nowego Samochodu o DMC 3,5t
Ochrona mienia-2019
Wykonanie analiz wody w roku 2019-2020
Zakup i dostawa serwera
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Łosice
Budowa i przebudowa Kontenerowej SUW Śliwice
Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków
Zapytanie wywóz szamb 2019
Dostawa materiałów do remontu węzłów
Remont węzłów wodoc. -Gmina Długołęka
Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2018
Remont dwóch zbiorników OŚ Mirków
Przetarg - Remont sieci wod. ul. Różana Siedlec
Dostawa urządzenia do wykonywania inspekcji
Budowa s. kanal. obręb Domaszczyn i Pruszowice
Dostawa części hydraulicznych do pomp-FLYGT
Dostawa kruszywa 07-2018
ROBOTY MONTAŻOWE SIEDLEC-BUKOWINA
Przewierty Siedlec-Bukowina
Sprzedaż używanych samochodów
Świadczenie usług w zakresie-RODO
Wykonanie dok. projektowej-parking ZUK
Dostawa materiałów na potrzeby ZUK
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji
Dostawa hydrantów 2018
Świadczenie usług w zakresie RODO
Wykonanie robót geologicznych-Borowa
Dostawa Minikoparki gąsienicowej
Dostawa materiałów do budowy s. wodoc.2018
Wykonanie pomiarów ochronnych2018
Remont zbiornika DN1200-PS1 Długołęka
Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2018
Zakup i dostawa wodomierzy 2018
Analiza wody, analiza popłuczyn 2018-2019
Budowa sieci wodoc. Siedlec-Bukowina-zad1
Budowa sieci wodoc. Januszkowice- Jaksonowice
Budowa sieci wodoc. Bukowina_Bąków zad2
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Przetargi i zamówienia
Wycinka drzew SUW Siedlec

Data opublikowania: 2017-07-25 08:55          Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-10 10:29

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wycinkę drzewostanu wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w obrębie parku zabytkowego w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,  tel. (71) 398-80-36/39, fax. (71) 398-81-81, e-mail: zukkielczow@onet.pl,
 www.zuk-kielczow.pl.

 

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, obowiązujący w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie.

 

3. Przedmiot zamówienia:

3. 1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzewostanu wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w obrębie parku zabytkowego w miejscowości Siedlec, gm. Długołęka. Zakres prac obejmuje:

a) wycinkę 35 szt. drzew wraz z robotami towarzyszącymi:

- frezowanie pni do głębokości min. 25 cm poniżej poziomu terenu,

- utylizacja odpadów,

- demontaż i montaż ogrodzenia,

- uporządkowanie i odtworzenie terenu,

- humusowanie i obsianie trawą miejsc wycinki drzew i frezowania pni,

- pozyskanie drewna (zagospodarowanie przez wykonawcę powstałej biomasy),

3.2. Prace zostaną przeprowadzone na podstawie:

a) dokumentacji pod nazwą: „Operat dendrologiczny (inwentaryzacja dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem) na potrzeby zadania inwestycyjnego dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Siedlcu Trzebnickim, gmina Długołęka, zlokalizowanego na terenie zabytkowego parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków (nr wpisu: A/3802/639/W z 16.05.1990r.) w Siedlcu - Obręb Siedlec, AM-1, dz. nr 2/15, 2/19, fragment dz. nr 391 (2/20)" autorstwa Pracowni Architektury Krajobrazu „IKROPKA" Dominika Krop-Andrzejczuk, z dnia 30 marca 2015 r., stanowiący załącznik nr 4 do zapytania,

b) Decyzji Nr 1104/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 10.05.2017 r.  znak WZN.5146.8.2017.KS, stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania.

c) Decyzji Nr 1260/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 30.05.2017 r.  znak WZN.5146.72.2017.KS, stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania.

d) zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz BHP.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu stacji uzdatniania wody i zabytkowego parku przy udziale pracownika ZUK Sp. z o.o. oraz uzyskania niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

4. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie prac: z dniem podpisania umowy,

- zakończenie pełnej realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2017 r.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą formularz ofertowy (wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego) stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia, parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia oraz protokół z dokonania obowiązkowej wizji lokalnej terenu stacji uzdatniania wody i zabytkowego parku przy udziale pracownika ZUK Sp. z o.o.

7.2. Złożony formularz winien być kompletny, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku podpisu formularza lub załączników przez pełnomocników, pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z dokumentami ofertowymi w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność),

7.3. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz co najmniej 5 prac związanych z wycinką drzewostanu (w tym min 2 roboty wykonane na terenie parku zabytkowego), wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z podaniem rodzaju prac, wartości, daty, miejsca wykonania, nazwy Zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia oraz dla min. 2 robót dokumenty potwierdzający, że prace zostały wykonane na terenie parku zabytkowego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania,

c) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
min 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

b)      Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2017r. godz. 0900,

c)      Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: „Wycinka drzewostanu SUW Siedlec.

Nie otwierać przed: 01.08.2017r.  godz. 0910 ",

d)      Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu składania ofert,

e)      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna), w dniu 
01.08.2017r. godz. 0910,

f)       Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

 

9. Sposób oraz osoby uprawnione do porozumienia się Zamawiającego                              z Wykonawcami

a)      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną;

b)      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze                          w       godz. 700-1500 jest Pani Danuta Prokopowicz, tel. 603 385 859 oraz Pan Jerzy Kupczyk, tel. 533 219 614,

c)      Treść zapytań Wykonawcy (bez ujawniania źródła) i odpowiedzi Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuk-kielczow.pl.                        W związku z powyższym zaleca się śledzić zmiany na w/w stronie internetowej.

 

10. Kryteria oraz sposób oceny ofert

a)      Jedynym kryterium wyboru będzie cena,

b)      Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,

c)      Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty. Cena ta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

d)      Cena  winna być wyrażona  w złotych polskich netto. Podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

 

11. Informacje dodatkowe

11.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

11.2. Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie poinformowany o miejscu i czasie podpisania umowy.

11.3. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

11.4. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.


Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Decyzja - załącznik nr 5.pdf
Decyzja - załącznik nr 6.pdf
Mapa do załącznika nr 4.pdf
Operat dendrologiczny - załącznik nr 4.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź1.pdf
Unieważnienie.pdf
Wzór oferty - załącznik nr 1.pdf
Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf
Wzór zestawienia referencji - załącznik nr 3.pdf
Zapytanie ofertowe.pdfhome     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty